Harab-ı âlem ve mevt-i dünyanın mümkün ve vaki olması kâinatın tamamıyla mı ilgili? Kıyamette her şey yok mu olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda çok açık hüküm olmamakla birlikte, bazı âlimler kıyamette her şeyin yok olacağı görüşündedirler ve şu âyet-i kerîmeyi buna delil getirirler.

“Allah’ın zâtından başka her şey helak olacaktır.” (Kasas Suresi, 28/88)

Ancak, âyet-i kerîmede geçen “halikün” ibaresine bazı zâtlar “helak olucudur” mânası vermişlerdir. Yani her şeyin mahiyetinde helak olabilme vasfı vardır, ancak Cenâb-ı Hak dilerse helak eder, dilerse varlığını devam ettirir.

Şu var ki, kıyametle başlayacak yeni dönem hakkında “neş’e- i uhra” yani ikinci yaratılış denildiği ve bu dünyadaki her şeyin âhirettekilere göre gölge gibi zayıf kalacağı düşünülürse, kıyamet hâdisesiyle bütün mahlûkat yok olmasalar bile, her şeyin o âleme uygun yeni bir mahiyete bürüneceğinde şüphe yoktur. Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi o âlem “taşıyla, toprağıyla hayattardır. Sen bir ağaca gel desen hemen gelir.”

Taşın ve ağacın bu kadar değişeceği âhiret âleminde, bu terakki yolculuğundan bütün eşya hissesini alacaktır. Ne cennetin bağları dünya bahçelerine benzer, ne cehennemin ateşi dünya ateşine. Bu tebeddülatla, eşyanın dünyadaki halleri bir bakıma helak olmuş, ortadan kalkmış gibi olur.

İbrahim Suresinin 48. ayeti bu hakikati şöyle beyan etmektedir:

“O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.”

Âlimlerimiz, ayette yer ve göklerin başka şekle girmesi haberinden hareketle, kıyamette bunların tamamının ortadan kalkacağı kanaatine varmışlardır. Ancak, “dönüştürülme” hâdisesi tamamen yok olma şeklinde mi olacak, yoksa farklı bir mahiyet kazanma şeklinde mi? Bu konuda kesin bir hüküm verilmemiştir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz âyet-i kerimeye verilen üç farklı meali burada nakledelim:

Diyanet: “ ... O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır.”

Elmalılı: “ ... O’nun vechinden başka her şey helâktedir.”

Ö.N.Bilmen: “O'nun zâtından başka her şey helâk olucudur.”

Üstad Hazretleri de Kader Risalesi’nin Zeylinde bu âyet-i kerîmeye şu mânayı verir:

"Her şey nefsinde mâna-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hâdistir, mâdumdur. Fakat mâna-yı harfiyle ve Sâni-i Zülcelal’in esmâsına âyinedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şâhiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...