Harab-ı âlem ve mevt-i dünyanın mümkün ve vaki olması kâinatın tamamıyla mı ilgili? Kıyamette her şey yok mu olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda çok açık hüküm olmamakla birlikte, bazı âlimler kıyamette her şeyin yok olacağı görüşündedirler ve şu ayet-i kerimeyi buna delil getirirler.

"... Allah’ın zatından başka her şey helak olacaktır. ..." (Kasas, 28/88)

Ancak, ayet-i kerimede geçen “halikün” ibaresine bazı zatlar “helak olucudur” manası vermişlerdir. Yani her şeyin mahiyetinde helak olabilme vasfı vardır, ancak Cenâb-ı Hak dilerse helak eder, dilerse varlığını devam ettirir.

Şu var ki, kıyametle başlayacak yeni dönem hakkında “neş’e- i uhra” yani ikinci yaratılış denildiği ve bu dünyadaki her şeyin ahirettekilere göre gölge gibi zayıf kalacağı düşünülürse, kıyamet hadisesiyle bütün mahlûkat yok olmasalar bile, her şeyin o âleme uygun yeni bir mahiyete bürüneceğinde şüphe yoktur. Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi o âlem “taşıyla, toprağıyla hayattardır. Sen bir ağaca gel desen hemen gelir.”

Taşın ve ağacın bu kadar değişeceği ahiret âleminde, bu terakki yolculuğundan bütün eşya hissesini alacaktır. Ne cennetin bağları dünya bahçelerine benzer, ne cehennemin ateşi dünya ateşine. Bu tebeddülatla, eşyanın dünyadaki halleri bir bakıma helak olmuş, ortadan kalkmış gibi olur.

İbrahim Suresinin 48. ayeti bu hakikati şöyle beyan etmektedir:

"O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıkarlar."

Âlimlerimiz, ayette yer ve göklerin başka şekle girmesi haberinden hareketle, kıyamette bunların tamamının ortadan kalkacağı kanaatine varmışlardır. Ancak, “dönüştürülme” hadisesi tamamen yok olma şeklinde mi olacak, yoksa farklı bir mahiyet kazanma şeklinde mi? Bu konuda kesin bir hüküm verilmemiştir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz âyet-i kerimeye verilen üç farklı meali burada nakledelim:

Diyanet: “ ... Onun zatından başka her şey yok olacaktır.”

Elmalılı: “ ... Onun vechinden başka her şey helaktedir.”

Ö.N.Bilmen: “Onun zatından başka her şey helak olucudur.”

Üstad Hazretleri de Kader Risalesi’nin Zeylinde bu ayet-i kerimeye şu manayı verir:

"Her şey nefsinde mana-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hadistir, madumdur. Fakat mana-yı harfiyle ve Sâni-i Zülcelal’in esmasına ayinedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahiddir, meşhuddur, vaciddir, mevcuddur."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...