Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl

İçerikler


  1. Amellerin sevap ve faziletine dair bazı hadisi şeriflerin terğib ve terhib makamına hizmet amaçlı olduğu ifade edilmektedir. Ancak Muhakemat’ta bu terğib ve terhibde ileri giden hikmetsiz vaizler tenkit edilmektedir. Buradaki farklılığı nasıl anlamalıyız?

  2. Mesaili imaniyeden bazılarının netaicinin şu mukayyet ve dar aleme bakması ve diğer bir kısmının geniş ve mutlak olan ahiret alemine bakması ile ilgili bir misal verebilir misiniz?

  3. "Dünyanın, Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler." Üstadımızın açıklamış olduğu bu hadisi bir türlü anlayamadım, izahını yapar mısınız?

  4. Dünya ile sinek kanadının muvazenesini, hakikat nokta-i nazarında değerlendiren bir fikre ve düşünceye şahit olmadık. Acaba mazide bu mesele suistimal edilmesinden kaynaklanan bir yanlışlığa binaen, Üstadımız tahşidat yapma ihtiyacı mı hissediyor?

  5. Üstad Hazretleri "Dünyanın, Cenâb-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler.” hadisi şerifini çok güzel açıklıyor, anlamadığım şu ki, sonunda kimlere dinsiz diyor?

  6. "Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhâdın mübâlâğa zannettikleri hattâ muhâl bir mübâlâğa ve mücâzefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevâbına dâir ve bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetlerdir." izah eder misiniz?

  7. "İşte, insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki: “Şu muhaldir. Çünkü Kur’ân içinde Yâsin ve öteki faziletli olanlar da vardır." cümlesinden ne anlaşılmaktadır?

  8. "Kur’ân-ı Hakîmin herbir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden, o harflerin sevabı sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yedi yüz, bazan bin beş yüz..." Bu her zaman olabilir mi; yoksa sadece mübarek gecelere mi has?

  9. "Kur’ân-ı Hakîmin mecmu-u hurufatına nisbet edilse ve on defa muzaaf olması nazara alınsa, şöyle bir netice çıkar ki: Yâsin-i Şerifin her bir harfi, takriben beş yüze yakın sevabı vardır, yani o kadar hasene sayılabilir." Buradaki hesabın izahı nasıldır?

Yükleniyor...