Üçüncü Dal, Sekizinci Asıl

İçerikler


 1. Bazı ibadetlerin sevapları ve bazı günahların azabının gizli olmasının hikmeti nedir?

 2. İbadetlerin faydalarını bilmek, nefsimiz tembellik yaptığında şevke getirmek için iyi olabilir mi? Bu ihlâsı bozmaz mı?

 3. "Saat-i icâbe-i duayı Cuma gününde..." Madem her duaya cevap var, cumadaki saat-i icabeyi nasıl anlamalıyız?

 4. Cenâb-ı Hakk’ın çok mühim şeyleri kesretli eşya içerisinde saklaması sekizinci asılda nazara verilen misaller için midir? Bu mânâda başka şeyler var mıdır, birkaç misal verebilir misiniz?

 5. Ümid ve korku ortasında olmanın nisbeti ne olmalıdır? Yüzde kaç ümit, yüzde kaç korku olmalıdır? Risalelerde bu konuda bir bilgi var mıdır?

 6. Şu insan-ı ekber olan dünyanın eceli taayyün etmemiş midir? Nasıl bir müphemiyet var ki her asır kendisini kıyamete yakın hissetmiştir. Bununla alâkalı birkaç misal verebilir misiniz?

 7. "Eğer vakti taayyün etseydi, bütün kurûn-u ûlâ ve vustâ gaflet-i mutlakaya dalacak idiler ve kurûn-u uhrâ dehşette kalacaktı." cümlesini izah eder misiniz?

 8. Kur’ân-ı Kerim'de geçen “kıyamet yakındır” hükmü gibi, diğer kütüb-ü münzelede ve suhuf-u semaviyede buna mümasil âyetler mevcut mudur?

 9. Kur'an'daki “kıyamet yakındır” hükmüne, alemin kıyameti nokta-i nazarından bakılsa yüzlerce yıl geçmesi yakınlığına halel vermez. Ancak her asırda gelenler bu hükmün kendilerine de yakın olduğunu nasıl anlayabilmişlerdir?

 10. "Kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeten bin veya iki bin sene, bir seneye nisbetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir." İzah eder misiniz? Kıyamet bütün kâinatı içine alan bir ölüm değil mi?

 11. Kıyamet muğayyebatı hamseden sayılıyor; diğer dördü nedir? Madem muğayyebatı hamsedendir, Muazzez Üstadımızın kıyametle alâkalı tespitlerini nasıl anlamalıyız?

 12. Asr-ı saadetin dahi kıyametten korkmasını nasıl anlamalıyız? O zaman da kendilerine yakın hissettikleri kıyametin bir iki delil ve bürhanı var mıdır?

 13. Sahabelerin, kıyameti kendilerine yakın telakki etmelerinin hikmetini, Üstadımız “Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz.” hadis-i şerifinin bir "illet cephesi" bir de "hikmet-i ibham cephesi"ni nazara veriyor, izah eder misiniz?

 14. "Bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikatten uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır." Buradaki "İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır." cümlesinin konuyla irtibatını açıklar mısınız?

 15. Tabiîn zamanında; âhir zamanın alametlerinden olan mehdi, süfyan gibi eşhası bekleme emeli hatta bazı ehl-i velâyetin “Onlar geçmiş.” demeleri çok garip gelmiyor mu?

 16. "Tâbiîn zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar." Tabiin sahabeyi görmüş, mehdiyi neden görmek istesin, mehdi sahabeden üstün mü?

 17. Her asrın mehdi manasına veya süfyan, deccal mana muhtevasına muhtaç olması, nasıl bir "ümitle yeis dengesi" oluşturmaktadır?

 18. Mehdi ve Mesih'in Gönderilmesinin Hikmeti Nedir?

 19. "Ehâdisi tefsir edenler, metn-i ehâdisi tefsirlerine ve istinbâtlarına tatbik etmişler." Yanlış anlaşılabilen nakillere ışık tutan bu hakikati, devamıyla, tafsilatlı izah eder misiniz?

 20. "Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bidâyeten deccal olduğunu bilmez." deniliyor. Acaba "bidâyeten" denmesi, sonradan kendini bildiği mânâsına mı geliyor? Eğer biliyorsa buna nasıl devam edebilir?

 21. "Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimâlde tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyân-ı azîmin başına geçecek.." önceki asırlarda müslümanlar, nasıl bir vukuatla karşılaşmışlar ki kendilerini kıyametin dehşetinden titreyip muhafazaya çalışmışlar?

 22. Asrımızı alâkadar eden Ye'cüc ve Me'cüc meselesini tafsilatlı olarak izah eder misiniz?

 23. Mançur ve Moğolların fesatlarının, çekirge afeti gibi neslen devam etmesini nasıl anlamalıyız?

 24. "Bir zaman dünyayı hercümerc eden o taifeler, izn-i İlâhî ile, mevsimi geldiği vakit, aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi hercümerc edecekler." izah eder misiniz?

Yükleniyor...