Üçüncü Dal, Onuncu Asıl

İçerikler


 1. "Bazı gıybetin cinayet kadar günahı vardır." ifadesini açıklar mısınız? Bu gıybet nasıl bir gıybet olabilir, örnek verebilir misiniz?

 2. "Demek, o mükemmel harika fert mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunması mümkün... Şu ipham itibarıyla, mantıkça kaziye-i mümkine suretinde, külliyetine hükmedilebilir..." cümlelerini açıklar mısınız?

 3. "Demek, şu nevideki rivayetler, vukuu bilfiil daimî ve küllî değil. Zira kabulün madem şartları vardır; külliyet ve daimîlikten çıkar. Belki, ya bilfiil muvakkattir, mutlaktır; veyahut mümkinedir, külliyedir..." hadis-i şerifle birlikte izahı?

 4. "Gıybet, katl gibidir." Gıybetin katl gibi olmasına dair, vukuattan bir örnek ve misal verebilir misiniz?

 5. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." Bu gibi teşviklerin vukuunun bilfiil daimi ve külli olmamasını kabulün şartlarına bağlandığını görüyoruz. Bu ne demektir?

 6. "Şimdi terğib ve teşvik için..." cümlesine örnek verir misiniz? Musa ve Harun aleyhisselamların sevapları ile bizim tasavvurumuz arasındaki muvazene ve kıyası nasıl yaparsak doğru düşünmüş ve hadisi doğru anlamış oluruz?

 7. Onuncu Asıl'ın başında nazara verilen, "Nevi beşerin iyilikte ve kötülükte medarı iftiharları olan efal ve amali beşeriyye içerisindeki fertler,.." ile ilgili başka misal ve örnekler verebilir misiniz?

 8. Risalelerde; filan vakitte kılınan iki rekat namazın, bir hac sevabını vereceği söyleniyor. Hakikatte böyle bir şey olabilir mi?

 9. Verilen; “İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır.” örneğini, sevap ve fazilet açısından mı veya hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?

 10. "Kim bunu okursa, Mûsâ ile Hârun’un sevaplarının misli ona verilir." bu ifade hadis midir, Ahmed Gümüşhanevî hazretlerinin sözü müdür?

 11. "Meselâ مَنْ قَرَاَ هٰذَا اُعْطِىَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مُوسٰى وَهَارُونَ ..." Buradaki Arabi ibarelerin mealleri nedir?

 12. Yirmi Dördüncü Söz'de; Sekizinci ile Onuncu asıllar aynı şeylerden bahsediyor gibi sanki. Birbirleriyle alakalı mı?

 13. "Dünya nazarıyla, dar fikrimizle, âhirete müteveccih hakaik-ı sevabiyeyi düşünemiyoruz." Sevabın anlayamadığımız kısmı, keyfiyet boyutu mu kemiyet mi?

 14. "Hazret-i Mûsâ (a.s.) ve Hârun’un (a.s.) meçhulümüz olan hakikî sevapları ile muvazene değil,.." Tahminimiz haddimizden büyükse durum ne olacak, bilgi verir misiniz?

 15. "Hem de sevap ve fazilet, nur âlemindendir. O âlemden bir âlem, bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki, bir zerrecik bir şişede, semâvât, nücumuyla beraber görünebilir. Öyle de, niyet-i hâlise ile şeffafiyet peydâ eden bir zikirde..." Açıklar mısınız?

 16. Aziz Üstadımızın; hayra ve fazilete teşvik amaçlı ifadelerin nasıl anlaşılacağı ile ilgili nazara verdiği hakikatler, fevkalade tatminkâr olmakla beraber, bu hakikati idrakten mahrum olanların gurur ve enaniyete kapıldığı...

 17. Risalet ve nübüvvet makamı vehbi midir, yoksa terakkiye tabi midir?

 18. "Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavî, hodbin, münekkit adam! Şu On Asıl’ı nazara al..." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hâllolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mana ve muhteva mı taşımaktadır?

 19. "Zira, evvelâ o On Asıl’ın on dairesi seni inkârdan vazgeçirir. 'Hakikî bir kusur varsa bize aittir.' derler." Bu On Asıl’ın nasıl bir özelliği var ki şikayetçiyi inkârdan vazgeçiriyor ve kusur itirafında bulunuyor?

 20. Hadis ve âyetlerin; "tefsiri, te’vili, tabiri" ifadelerinden ne anlaşılmalıdır?

Yükleniyor...