Block title
Block content

İkinci Makam, Onuncu Lem'a

İçerikler

  1. Güneşin cilvelerinin tezahürü ve tekrar gidip yerine başka tecellilerin gelmesi Risale-i Nur’da çokça zikredilen misallerden biridir. Güneş misâli üzerinde genel bir açıklama yapar mısınız?

  2. "Tecelli-i Cemâliyeyi gösteren hayat nasıl bir burhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecellî-i vahdettir. Tecelli-i Celâl’i izhar eden memat dahi bir burhan-ı vâhidiyettir." cümlelerinde, hayat için tecelli-i cemâliyye ve bürhan-ı ehadiyyet; memat için ise tecelli-i celâl ve bürhan-ı vahidiyyet denilmesinin sebebini, ayrıca hayatın bir çeşit tecelli-i vahdet olmasını açıklar mısınız?

  3. "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" ibaresi hakkında bilgi verir misiniz?

  4. "Tecellî-i cemâliyeyi gösteren hayat..." Tecelli ne demektir? Tecelli" ve "tezahür" arasında bir fark var mıdır?

  5. "Tecellî-i cemâliyeyi gösteren hayat nasıl bir burhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecellî-i vahdettir. Tecellî-i celâli izhar eden memat dahi bir burhan-ı vâhidiyettir." İzah eder misiniz?

  6. "Bir eserde kemâl, o eserin fiilin kemâline, fiilin kemâli ise, ismin kemâline, ve ismin kemâli, sıfatın kemâline, ve sıfatın kemâli, şe’n-i zâtînin kemâline, ve şe’nin kemâli, o zât-ı zîşuûnun kemâline, hadsen ve zarureten ve bedâheten delâlet eder." İzah eder misiniz?

  7. "Şu kitab-ı kebîr-i kâinat, nasıl ki vücud ve vahdete dair âyât-ı tekvîniyeyi bize ders veriyor. Öyle de, o Zât-ı Zülcelâl’in bütün evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliyesine de şehadet eder." ifadesinde geçen “evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliye”yi açıklar mısınız?

  8. "O masnuat, esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

  9. "هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ" ibaresi hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...