Block title
Block content

Birinci Makam, İkinci Nükte

İçerikler


  1. "İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstûr-u küllîyi, her vakit, hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvî bir i'caz ile beyan eder." Bakar’ı kesmek cüz’i hadisesinin içinde gizlenen küllî düsturlar ve maksatlar nelerdir?

  2. "İşte o zamanda benî-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, 'İcl' mes'elesinden anlaşılıyor." İcl hadisesi ve bu mesele ile ilgisi hakkında bilgi verir misiniz?

  3. Sahranın cehenneme, Mısır’ın o zamanki durumunun ise cennete benzetilmesini, ayrıca o zamanda ziraatın kutsal görülerek "Bakar"ın ve "Sevr"in mabud derecesine çıkarılmasını biraz açıklar mısınız?

  4. "İcl hadisesi" ve "talebi rüyet" Kur'an'ın hangi ayetlerinde geciyor? Bunlar ne anlama geliyor, açıklar mısınız?

  5. Bakara suresinde, Hz. Musa'nın risaletiyle alakalı olarak nakledilen, bir sığırın kurban edilmesi gibi bir hadise-i cüziyyenin ele alınış hikmeti ne olabilir?

  6. "Kıssa-i Mûsâ'nın yedi cümlelerine misâl olarak Lemeat'ta, İ'câz-ı Kur'ân Risalesinde o cüz'î cümlelerin herbir cüz'ünün nasıl mühim bir düstur-u küllîyi tazammun ettiğini beyan etmişiz..." Kıssa-i Mûsâ’nın yedi cümlesinden maksat nedir?

  7. "Hattâ çok sûrelerde zikr ve tekrar edilen Kıssa-i Mûsâ'nın,.." "Kıssa-ı Mûsâ" kaç defa hangi sûrelerde zikredilmektedir? Kıssa-i Mûsâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de tekraren zikredilmesi, bazılarınca, kusur tevehhüm edildiğinden bu konuyu açıklar mısınız?

Yükleniyor...