Block title
Block content

Birinci Makam, İkinci Nükte

İçerikler

  1. "Hattâ çok sûrelerde zikr ve tekrar edilen Kıssa-i Mûsâ'nın,.." "Kıssa-ı Mûsâ" kaç defa hangi sûrelerde zikredilmektedir? Kıssa-i Mûsâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de tekraren zikredilmesi, bazılarınca, kusur tevehhüm edildiğinden bu konuyu açıklar mısınız?

  2. "İcl hadisesi" ve "talebi rüyet" Kur'an'ın hangi ayetlerinde geciyor? Bunlar ne anlama geliyor, açıklar mısınız?

  3. "İşte o zamanda benî-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, 'İcl' mes'elesinden anlaşılıyor." İcl hadisesi ve bu mesele ile ilgisi hakkında bilgi verir misiniz?

  4. "İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstûr-u küllîyi, her vakit, hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvî bir i'caz ile beyan eder." Bakar’ı kesmek cüz’i hadisesinin içinde gizlenen küllî düsturlar ve maksatlar nelerdir?

  5. "Kıssa-i Mûsâ'nın yedi cümlelerine misâl olarak Lemeat'ta, İ'câz-ı Kur'ân Risalesinde o cüz'î cümlelerin herbir cüz'ünün nasıl mühim bir düstur-u küllîyi tazammun ettiğini beyan etmişiz..." Kıssa-i Mûsâ’nın yedi cümlesinden maksat nedir?

  6. Bakara suresinde, Hz. Musa'nın risaletiyle alakalı olarak nakledilen, bir sığırın kurban edilmesi gibi bir hadise-i cüziyyenin ele alınış hikmeti ne olabilir?

  7. Sahranın cehenneme, Mısır’ın o zamanki durumunun ise cennete benzetilmesini, ayrıca o zamanda ziraatın kutsal görülerek "Bakar"ın ve "Sevr"in mabud derecesine çıkarılmasını biraz açıklar mısınız?

Yükleniyor...