Block title
Block content

Birinci Makam, Birinci Nükte

İçerikler

  1. "Hazret-i Âdem'in melaikelere karşı kabiliyet-i hilâfet için bir mu'cizesi olan talim-i esmâdır ki, bir hâdise-i cüz'iyedir." Talim-i esmâ ne demektir? Âdem Aleyhisselâm’ın meleklere rüçhaniyyetinin sebebinin talim-i esmâ olmasını nasıl anlamalıyız?

  2. "Hazret-i Âdem'in melaikelere karşı kabiliyet-i hilâfet için bir mu'cizesi olan talim-i esmâdır ki, bir hâdise-i cüz'iyedir." Talim-i esmânın, “bir hadise-i cüziye” olması ne demektir?

  3. "Kur'ân, şahs-ı Âdem'e melâikelerin itaat ve inkıyadını ve şeytan'ın tekebbür ve imtinâını zikretmesiyle; nev-i beşere kâinatın ekser maddî envâ'ları ve o envâ'ın mânevî mümessilleri ve müekkelleri müsahhar olduklarını,.." İzah eder misiniz?

  4. "Kur'ân, şahs-ı Âdem'e melâikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytanın tekebbür ve imtinâını zikretmesiyle, nev-i beşere kâinatın ekser maddî envâları ve envâın mânevî mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

  5. "Kur’ân, şahs-ı Âdem’e melâikelerin itaat ve inkıyadını..." Hazreti Âdem'e meleklerin secde etmesi hengamında, Hazreti Âdem'in beşeri yönü var mıydı, nefs-i emmare yaratılmış mıydı?

  6. Hazreti Âdem'e öğretilen esmanın tafsilatının, Hz. Muhammed'e öğretilmesi ne demektir? Peygamber Efendimize bütün ilimler mi öğretildi?

  7. Hz. Âdem (as)'e esma öğretildiyse, insanların tabakaları olan vahşet ve bedeviyetin olmaması gerekmez miydi?

  8. Hz. Âdem'in mucizesi nedir ve bunun insanlara bakan yönü hakkında bilgi verir misiniz?

  9. Talim-i esmâdaki düstur-u küllînin uçları olarak nazara verilen, "nev-i beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulum", "kâinatın envâına muhit pek çok fünun" ve "Hâlık’ın şuunat ve evsafına şâmil kesretli maarif" tabirlerinin izahı?

Yükleniyor...