Birinci Makam, Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. Yirminci Söz'ün, Birinci Makam'ının, Üçüncü Nükte'sinin başındaki ayet-i kerimenin mealini verir misiniz?

 2. "Herkese malum ve adi olan taşların şu fıtri bazı hâlât-ı tabiiyesini, en mühim ve büyük mes'eleler suretinde bahis ve beyanda ne mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var?" Taşların Kur’an’da bahsedilmesini biraz açıklar mısınız?

 3. "Evet, i'caz-ı Kur'ân’ın bir esası olan îcaz..." Buradaki “îcaz”dan maksat nedir?

 4. "Hidayet-i Kur'an’ın bir nuru olan lütf-u irşad ve hüsn-ü ifham..." Buradaki "Lütf-u irşad ve hüsn-ü ifham"dan murad nedir?

 5. "Kur'an’ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı küllî hakikatleri ve derin ve umumi düsturları,.." Bu saklı olan küllî düsturlar ve gayeler kimler içindir?

 6. "Hem âdet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulâde olan tasarrufat-ı İlâhîye, icmalen gösterilsin." izah eder misiniz?

 7. "Ey benî-İsrail ve ey benî-Âdem! Sizlere ne olmuş ki: Kalbleriniz taştan daha câmid ve daha ziyade katılaşmıştır..." diye başlayan paragrafın haşiye ile birlikte izahını yapar mısınız?

 8. Yirminci Söz'ün, Birinci Makam, Üçüncü Nükte'de; taş için "sağır" deniyor, hikmeti ne olabilir? Bir de "su cetvelleri" benzetmesi hakkında bilgi verir misiniz?

 9. "Taleb-i rü'yet hadisesinde, meşhur dağın tecelli ile parçalanması ve taşlarının dağılması gibi..." Taleb-i rü’yet hadisesini anlatır mısınız? Dağın parçalanma hadisesini herkes görmüş müdür?

 10. "Aslı, sudan incimâd etmiş, âdeta yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların..." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 11. "...ekser dağların zelzele veya bazı hâdisat-ı arziye suretinde tecelliyat-ı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet verici tecelliyat-ı celaliyenin zuhuruyla..." Depremin ve diğer arzî hadislerin farklı gaye ve maksatları neler olabilir?

 12. "Elbette, o haşyetten o yüksek mevkii terk edip mütevaziâne aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlere sebep..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "...ve ehemmiyetli hakikatlerin uçlarını üç fıkra içinde üç vakıa-yı meşhure ve meşhude ile gösteriyor ve medar-ı ibret üç hâdise-i uhrayı hatırlatmakla latîf bir irşad yapar, mukavemetsûz bir zecreder." Üç hadiseyi ve onlarla verilen dersi açar mısınız?

 14. "Hazret-i Musa Aleyhisselâmın asasına karşı kemal-i şevk ile inşikak edip on iki gözünden on iki çeşme akıtan taşa..." Taştan, on iki pınar akmasının tarihi yönü ve hikmetini izah eder misiniz?

 15. "Musa Aleyhisselâm'ın asasına karşı kemâl-i şevk ile inşikak edip on iki gözünden on iki çeşme akıtan taşa işaret etmekle,.." On iki çeşmenin bizim manevi âlemimize bakan cephesi ne olabilir?

 16. Tûr-i Sîna hakkında bilgi verir misiniz? Bu dağın Musa (as) ile münasebeti nedir? "Ahz-ı Mîsak" nedir? Ve Tûr dağının üzerlerinde tutulmasının sebebi nedir?

 17. "Bu fıkra ile dağlardan nebeân eden Nil-i mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla,.." Bu ayetle Nil, Dicle ve Fırat ırmaklarının kastedildiğini nasıl anlıyoruz?

 18. "O üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler..." Bu üç nehre cennetten birer damla damlamasını izah edebilir misiniz?

 19. Cennetten beslenen dört ırmak hangisidir? Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 20. "Ey benîisrail ve ey benîâdem! Kalp katılığı ve kasavetinizle öyle bir Zat-ı Zülcelâl'in evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz..." Devamıyla izah eder misiniz?

 21. "سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ اْلاَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدْ kati delalet ediyor." Tesbihat-ı Nebeviyeyi izah eder misiniz?

 22. Üçüncü nüktenin sonundaki Arabî duanın mealini verir misiniz?

Yükleniyor...