Niyazi BEKİ (Prof. Dr.)

Niyazi Beki, 1953'te Bingöl'ün Gözer köyünde doğdu. Özel hocalardan Arapça, Bedi, Beyan, Maânî, Akaid/Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Mantık vb. İslâmi ilimleri okudu. Bingöl Lisesi ve Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984'te mezun oldu. Yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ve Hadis bölümü, Hadis Anabilim dalında yaptığı "es-Sülemî ve Kitâbu'l-Erbaîn li's-Sûfiyye" adlı tez çalışmasıyla (1990) bitirdi. Doktora çalışmasını, Sakarya Üniversiesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında yaptığı "20. Asır Türkiyesinde Tefsirde İşârâtu'l-İ'caz Örneği" adlı teziyle (1997) tamamladı.
Eğitim hayatı yanında, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu. 1993'te Arapça okutmanı olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1998'de Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2003-2004'te Amerika'da Hartfort Saminary'de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 17 Ekim 2005'te emekli oldu.
"Fi Zilali'l-Kur'an" tefsirinin tercümesi ( heyetle)-Hikmet Yayınları- İstanbul, 1989-92.
"Namazın Sayısal Mucizesi" --Nun Yayıncılık- İstanbul, 1996.
"Kur'an İlimleri ve Tefsir Açısından B. Said Nursi'nin Eserleri" --Timaş-İstanbul, 1999.
"Abdulkadir Geylânî ve Esmâü'l-hüsnâ Kasidesi" -Sultan yayın evi- İstanbul, 2000.
"Cevşenu'l-Kebir" Tercümesi -Zafer y.- İstanbul, 2000.
"Kur'an-ı Kerim Meâli" (bir başkasıyla birlikte) İstanbul, 2001.
"Celal ve Cemal Sıfatları Işığında Rahman Suresi" -Nesil Yayınevi -İstanbul, 2003(2. Baskı).
"40 Hadis'te İbret verici Kıssalar" -Alternatif Düşünce Yayınevi- İstanbul, 2006.
"Hukuki ve Sosyolojik Tahlillerle İlk İslam Devleti" Tercüme -Alternatif Düşünce Yayınevi- İstanbul, 2006.
Yazarın, 1989'dan bu yana değişik dergilerde İslâmi ilimler konusunda yazı ve makaleleri yayınlanmıştır. Ve halen bu çalışmaları aralıklı olarak devam etmektedir. Dört çocuk babası olan Niyazi Beki, Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir*.*

Sitedeki Yazıları

 1. "Allah'ın ilk yarattığı şey nurumdur." rivayeti Risalelerde hadis olarak ele alınmaktadır. Ancak bunun hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi rica ederiz?

 2. "Allah'ım, onun izini kes!.." mealindeki hadisin metni Risalelerde yer almaktadır. Ancak bazıları bu hadisi hem muhteva ve hem de hadis kriterleri açısından tenkit etmektedirler. Bu hadis hakkında bizleri aydınlatır mısınız?

 3. "Bir zaman, Resûlullah, Hazret-i Ömer'e Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. 'İşte sureti!..' dedi..." diye devam eden hadis, Risalelerde yer alıyor. Ancak hadis metninin böyle olmadığı ve tahrif edildiği iddia edilmektedir. Bizi aydınlatır mısınız?

 4. "Deccalin birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür." Hadis metninin böyle olmadığı ve tevilinin de yanlış olduğunu iddia edenler vardır. Bilgi verir misiniz?

 5. "Emrolunduğun şeyi açıkla." meâlindeki "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" âyetindeki belagat nedir, nasıl bir şeydir?

 6. "İnsanlar helak oldu, âlimler müstesna..." şeklinde devam eden hadis, hem sıhhat ve hem de içerik açısından eleştirilmektedir. Bu eleştiri sahibi haklı mıdır? Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 7. "Ya Rabbî! Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azraîl hürmetlerine ve şefaatlerine..." Risalelerde geçen bu dua şeklinin veya lafızlarının, ne hadislerde ve ne de başka zatlar tarafından kullanılmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?

 8. "Yaş ve kuru ne varsa, hepsi Kitabı Mübinde vardır," ayetini Bediüzzaman; her şey Kur’an’da vardır, fakat bu bulunma durumu farklı şekillerde olduğu için herkes her şeyi göremez, diye tefsir eder. Ancak birileri bu yorumu eleştirmektedirler.

 9. Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin alimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir." ifadelerini hadis olarak rivayet etmektedir. Aşağıdaki iddiada ise bu sözlerin hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bilgi verir misiniz?

 10. Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin ihtilâfı rahmettir." rivayetini hadis olarak değerlendirmektedir. Fakat aşağıdaki iddia sahibi bunun hadis olmadığını ileri sürmektedir. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 11. Bediüzzaman eserlerinde, Peygamberimizin doğum gecesinde bazı önemli hadiselerin yaşandığını ifade etmektedir. Ancak aşağıda, bu tür olayların yaşanmadığı iddia edilmektedir; işin gerçeği nedir?

 12. Bediüzzaman eserlerinde, “kırk bin başlı melek…” şeklinde devam eden ifadeleri vardır ve bunu hadislere dayandırmaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddiada ise böyle bir hadisin olmadığı ve ifadenin de anlamsız olduğu dile getirilmektedir.

 13. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserlerinde Kur'anın harf sayısı hakkında 300.620 rakamını vermektedir. Oysa bu rakam bazı İslam alimlerinin verdiği rakamlarla çelişmektedir. Bu konuda ne dersiniz?

 14. Bediüzzaman Hazretlerinin her soruya cevap vermesi hakkındaki itiraz ve cevaplar...

 15. Bediüzzaman Hazretlerinin ilminin "ledünni" olduğu konusuna gelen itiraz ve iddialara cevaplar...

 16. Bediüzzaman'ın gayb konusundaki tespitlerine dönük ortaya atılan bir takım iddalar ve cevapları...

 17. Bediüzzaman'ın kıyamet vakti hakkındaki tahminlerinin, gayba müdahale olarak algılanması cihetinde gelen iddialar ve cevapları

 18. Bediüzzaman, Celalettin Suyuti'nin Peygamberimizi uyanıkken yetmiş defa gördüğünü ifade etmektedir. Ancak bu olayın vuku bulmadığı ve hiçbir kaynakta da yer almadığı iddia edilmektedir. Konunun mahiyeti nedir?

 19. Bediüzzaman, eserlerinde işarî tefsirin çok örneklerini ortaya koymuştur. Ancak birileri işarî tefsiri farklı tanımlayarak, Üstad’ın bu konudaki yorumlarına dil uzatıyorlar. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 20. Bediüzzaman, mezheplerin farklı içtihatları konusunda bir takım tahliller ve tespitler yapmaktadır. Ancak aşağıda görüleceği gibi, bu tahlillerin ve tespitlerin yanlış olduğu ileri sürülmüştür. Her bir iddiaya ayrı ayrı cevap verir misiniz?

 21. Bediüzzaman’ın bazen cuma namazına gitmediği konusu en çok merak edilen ve sorulan bir konudur. Hatta birileri bunu bahane ederek Bediüzzaman’a saldırdıklarını görüyoruz. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

 22. Bediüzzaman’ın, eserlerinde cifir hesabı ile elde ettiği birtakım tevafuklar vardır. Birileri bu tevafukların zorlamalı ve uydurma olduğunu iddia edip, itiraz etmektedirler. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 23. Bediüzzaman’ın, Sekine duası hakkındaki tespitlerine yönelik bazı eleştiriler almaktayız. Bunlardan aşağıya aldığımız bir tanesi cevap vermenizi ve Sekine duasının mahiyeti hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

 24. Bediüzzaman’ın, Vehhabilik hakkında ve dolayısı ile İbn-üt-Teymiye ve İbn-ül-Kayyım-i Cevzî hakkında bir takım açıklamaları risalelerde vardır. Ancak bu açıklamaların maksatlı olduğunu iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 25. Bediüzzaman’ın: “İstihdam olunuyoruz.” ifadelerini nasıl anlamalıyız? Bu ifadeleri kader ve İslam itikadı açısından değerlendirir misiniz?

 26. EBCED VE CİFİR

 27. Ebu Davud’un, "Dâvud" diye yazılışı konusunda bir itiraz.

 28. İbni Huzeyme ifadesi, Risalelerde yanlış mı geçmektedir?

 29. İmam Hakim’in "Müstedrek"ine yapılan bir itiraz hakkında ne dersiniz; "Mestedrek" Kütüb-ü Sitte'den midir?

 30. KUR'AN VE İRŞAD TARZI

 31. Nur risalelerinde, Farsçanın da cennet dili olabileceğine dair rivayetin olduğu ifade ediliyor. Ancak böyle bir rivayetin olmadığını iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 32. Otuz altı adet İhlâs çeşitlerini Türkçe olarak gönderebilir misiniz?

 33. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 34. RİSALE-İ NUR'UN TEFSİRDEKİ YERİ

 35. Risalelerde "Allah insanı rahman suretinde yarattı." ifadesi hadis olarak geçmektedir. Bu manada bir hadisin olduğu ama lafızlarının Bediüzzaman tarafından değiştirildiği iddia edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 36. Risalelerde Arapça metni ile yer alan ve hadis olarak rivayet edilen aşağıdaki ifade, hem sıhhat ve hem de içerik olarak tenkit edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 37. Risalelerde bazı evliyanın, vefatlarından sonra tasarruflarının devam ettiği, Hz. Hamza gibi şehitlerin hayattaki gibi bazen işlerini gördükleri yazıyor. Bu yaklaşımların İslam itikadı açısından doğru olmadığı iddialarına cevap verir misiniz?

 38. Risalelerde geçen, "Ahir zamanda, Allah Allah diyecek kalmaz." hadisinin hem aslı ve hem de yorumu tenkit edilmiştir. Bu hadis hakkında bizleri doğru bilgilendirir misiniz?

 39. Risalelerde güneşin, Peygamber Efendimiz için bir saat tevakkuf ettiği rivayeti yer almaktadır. Ancak aşağıda görüldüğü üzere, böyle bir olayın yaşanmadığı iddia ediliyor; bu iddia doğru mudur?

 40. Risalelerde hadis olarak yer alan: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarfettikleri mürekkeb, şehitlerin kanıyla muvazene edilir.” ifadesinin hadis olmadığı aşağıda iddia edilmiştir. Bu iddia doğru mudur?

 41. Risalelerde Hazreti Osman’ın iman etmesi konusu birkaç cümle ile yer almaktadır. Aşağıda yer alan iddiada bu cümlelerin tarihi realite ile çeliştiği dile getirilmektedir. İşin gerçek boyutu nedir?

 42. Risalelerde Hz. Ali Efendimize (ra) izafe edilen Celcelutiye adlı dua metni, aşağıda yer alan iddialarla mesnetsiz gösterilmeye çalışılıyor. Bu iddiaların doğruluk payı var mıdır? Eser hakkında bilgi verir misiniz?

 43. Risalelerde Kur'an ayetlerinin sayısı 6.666 olarak ifade edilmektedir. Ancak aşağıdaki itirazlarda bu rakamın gerçeği yansıtmadığı ve Bediüzzaman’ın işine geldiği için bilerek bu rakamı tercih ettiği iddia edilmektedir. Bu iddianın bir aslı olabilir mi?

 44. Risalelerde müminin mümine bağlılığını ifade eden hadis rivayet edilirken "mersūs" kelimesi yer almaktadır. Oysa böyle bir kelimenin hadiste yer almadığı ileri sürülmektedir. Hangi tespit doğrudur?

 45. Risalelerde yer alan bazı hadisler (Cenâb-ı Hak nefse demiş ki..., ihtiyar kadınların dinine tâbi olun. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.) hem muhteva hem de senet açısından eleştiriliyor. Bizleri aydınlatır mısınız?

 46. Risalelerde yer alan: "Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi'setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.” ifadesine, Üstad’ın ilaveler yaptığı iddia ediliyor...

 47. Risalelerde yer alan; Peygamberimizin (asm), Hz. Ali’nin hilafetini arzu etmesi ve ona “soğuk ve sıcağın zahmetini çekmemesi” ile ilgili rivayetlere yapılan itirazları cevaplar mısınız?

 48. Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak birileri Allah’tan başka kimsenin himmet ve yardım etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, bu hususu tenkit ediyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

 49. Risalelerde, Kur’an’daki tevafuklarla ilgili bazı tespitler yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ashab-ı Kehfin köpeğinin ismi ile ilgilidir. Ancak bu tespiti eleştirenler var. Bu kapsamda aşağıda yer alan itirazları cevaplar mısınız?

 50. Risalelerde; “Deccalın bir yalancı cenneti var (...),” şeklinde geçen rivayetin doğru olmadığı ve yorumunun da yanlış olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

Yükleniyor...