"Gayet müessir nutuklarla sekiz tabur askeri itaate getirdim." Bir taburda ortalama 1000 asker olsa, yaklaşık 8000 askeri o zamanın şartlarında, sadece bir nutukla nasıl itaate getirmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ONUNCU CİNAYET: Harbiye Nezaretindeki askerler içine Cuma günü ulema ile beraber gittim. Gayet müessir nutuklarla sekiz tabur askeri itaate getirdim. Nasihatlerim tesirini sonradan gösterdi. İşte nutkun sûreti:"

"Ey asakir-i muvahhidîn! Otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon İslâmın nâmusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrak-ı tevhidi, bir cihette sizin itaatinize vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz bu itaatsizlikle üç yüz milyon İslâma zulmediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle uhuvvet-i İslâmiyeyi tehlikeye atıyorsunuz..."(1)

Bu sorunuzun muhtemel üç cevabı olabilir:

Birisi, ifade nutuk değil nutuklar şeklinde geçiyor ki, muhtemelen her bir taburla ayrıca ilgilenmiş olabilir.

İkincisi, taburlar komutanlarına ve öndeki insanlara tabidirler, taburun yönetim kısmını veya çoğunluğu ikna etmek kafidir.

Üçüncüsü, beş altı bin askere yüksek bir yerden nutuk vermek pekala mümkündür. Tarihteki komutanların askerlerine olan meşhur konuşma ve nutukları buna delildir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...