Divan-ı Harb-i Örfî

İçerikler


 1. Üstad'ın, "Divan-ı Harb-i Örfi" eserini okumalı mıyız, onu da Külliyat'tan sayabilir miyiz?

 2. "Yarım asır evvel tab'edilen bu müdafaayı şimdi bu asra daha muvafık gördük." deniyor. Bu asra daha ziyade bakmasının sırrı nedir ve hangi olaylara muvafık düşüyor?

 3. "Mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehaveti bir türlü hazmedemeyenler..." Devamıyla izah eder misiniz, bunlar kimlerdir?

 4. "Said Nursî, filvâki ifrat-ı zekâ itibarıyla hudud-u cünunda idi. Fakat, öyle bir cünun ki,.." Hudud-u cünunda olmak nedir? İnsan belli bir zekadan sonra cünuna mı yaklaşıyor?

 5. "Sultan Abdülhamid tarafından sûret-i ciddiyede tarassut altına aldırıldı. Birkaç kere tevkif edildi." Üstada neden bunlar yapılmış, memlekete faydası anlaşılmamış ve sürekli maaş teklif edilerek gönderilmeye çalışılmış?

 6. "Şehzadebaşında şemâtetle konferans verildiği gece, kemâl-i mehabetle sahneye çıkıp irad ettiği nutk-u beliğ-i bîtarafane, Said’in ihata-i ilmiyesi kadar hamaset ve fedakârlıkta da ileri olduğunu teyid eder." Bu nutuk hakkında bilgi var mı?

 7. "Yerinde ölmek için bu hayat lâzımdır." fikri yanlış bir fikir mi?

 8. "Vefakâr ve nâmusperver olan dağlarına döndü. İsabet etti. Kimbilir, belki en büyük icraatından biri de budur." Dağların böyle mevsufu nedendir? Ahmet Râmiz'in, “Üstadın en büyük icraatlerinden biri budur." demesi nasıl anlaşılabilir?

 9. Divan-ı Harb-i Örfî Nâşiri "Ahmet Râmiz" kimdir, hakkında bilgi verir misiniz?

 10. "Kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı; nâmahrem olan kimseler nazar etmesin." Nâmahrem olan kimselerden kasıt kimler olabilir?

 11. "Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil." İzah eder misiniz, fark nedir? Şer'i devlet sistemi nasıl olmalı?

 12. "İşte o nutku şimdi neşrediyorum. Ta ki, Meşrutiyeti lekeden ve ehl-i şeriatı meyusiyetten ve ehl-i asrı tarih nazarında cehil ve cünundan ve hakikati evham ve şüpheden kurtarayım." İzah eder misiniz?

 13. "Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa cezadan korkmaz. Hem de haksız yere idam olunsam, iki şehid sevabını kazanırım. " İki şehit sevabı ne demektir?

 14. "Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar, kabahatini setr için başkasını irtica ile ve dinini siyasete âlet yapmakla itham ederler." İzah eder misiniz?

 15. "Uzun zamanda ve efrad-ı kesîre içinde ve tahallül-ü mehasinle tâdil olunan müteferrik kusurları cerbeze ile cem edip bir zaman-ı vâhidde bir şahs-ı vahidden sudurunu tevehhüm ederek şedid cezaya müstehak görür." İzah eder misiniz?

 16. Üstad'a göre insanların çoğunun meşrutiyete karşı çıkmasının nedeni nedir? Meşrutiyet halka nasıl gösterilmiştir, açıklar mısınız?

 17. "Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz." ifadesini izah eder misiniz? Efendimizin hadis-i şerifini beraber düşünürsek, ibadete gayretli cahilin zararı nasıl olur?

 18. "Siz Avusturya'ya güya boykot yapıyorsunuz; hem onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz." O zamanki boykotaj hakkında bilgi verir misiniz? Onların kalpakları neden revaç bulmuş?

 19. "Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı -hâşâ ve kellâ- istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm..." Dördüncü Cinayeti açar mısınız?

 20. "Matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli... Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar." İzah eder misiniz?

 21. "Ve şahsî garazları ve fikr-i intikamı uyandırdınız." cümlesini açıklar mısınız?

 22. "Elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiiye dersi verilmez." Bunun sebebi nedir? Neden objektif olmuyoruz. Büyüyünce kendisi düşünemez mi?

 23. "İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübarekin altında, bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin." Bu cemiyetin mahiyeti ve Üstad'ın bu cemiyet ile alakası nedir?

 24. "Medenîlere galebe çalmak ikna iledir." cümlesine göre, maddi kılıç artık hükmünü yitirdi mi? Devamındaki "söz anlamayan vahşiler" kısmına da değinir misiniz?

 25. "Şeriat da yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü'l-emirlerimiz düşünsünler." İzah eder misiniz?

 26. Cemâleddîn-i Efganî ve Muhammed Abduh için Üstadımız neden "Seleflerim" diyor. Ayrıca Ali Suâvi ve Hoca Tahsin hakkında bilgi verir misiniz?

 27. "Fakat yedi renk sür'atle çevrilirse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadâtı binden bire indiren ve avâmı anarşilikten kurtaran ve efrad elinde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden lâfz-ı şeriat yalnız göründü." İzah?

 28. "Gayet müessir nutuklarla sekiz tabur askeri itaate getirdim." Bir taburda ortalama 1000 asker olsa, yaklaşık 8000 askeri o zamanın şartlarında, sadece bir nutukla nasıl itaate getirmiştir?

 29. "Hamiyetli ve münevverü’l-fikir bir zâbiti zâyi etmek, mânevî kuvvetinizi zâyi etmektir. Zira şimdi hükümfermâ, şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazen bir münevverü’l-fikir, yüze mukabildir. Ecnebîler size bu şecaatle..." İzah?

 30. "Dersaadet'e geldim. Saadet tevehhümü ile o vakitte istibdadlar, merhum Sultan-ı Mahlu'a isnad edildiği halde; onun Zabtiye Nâzırı ile bana verdiği maaş..." Dış güçler, Sultan’ın yanında yer edinip, zoraki bir istibdat yapmış diye düşünüyorum?

 31. "Ben ki bir hamalın oğluyum. Bu kadar dünya bana müyesser iken kendi nefsimi hamal oğulluğundan ve fakr-ı halden çıkarmadım." ifadesini açıklar mısınız?

 32. "Şimdiki en çok ağraz ve infialâta mebde ve tohum olan bu vukua gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden..." ifadesini devamıyla açıklar mısınız? "Münhasif yıldız" nedir?

 33. "Bu ömürden sonra sırf âhireti düşünmek lâzım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekâtü’l-ömrü ömr-ü sâni yolunda sarf eyle." İzah eder misiniz? Bazı basımlarda "Ömer-i Sani" olarak da geçiyor, nasıl anlayabiliriz?

 34. "Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi." Yarı cinayeti izah eder misiniz, diğer yarısını nerede bulabiliriz?

 35. "İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref-i imtiyaz lâzım. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın." ifadesini açıklar mısınız? Umumi af adalete uygun mudur?

 36. "Nâsın nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim..." Devamıyla izah eder misiniz? Nefsimizi ıslah etmeden kimseye davet ve tebliğde bulunmamalı mıyız?

 37. "Ceza, bir kusurun neticesidir; fakat bazen o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder." İzah? Bu kaide peygamberler için de geçerli midir?

 38. "Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı, onunla avama nasihatımı tesir ettiriyordum; maalmemnuniye mahvettiniz." İzah eder misiniz?

 39. "Hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 40. "Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilâf-ı şeriat hareket ise, bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciim." cümlesini izah eder misiniz?

 41. "Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır." Devamıyla izah eder misiniz?

 42. 31 Mart olayları için "Yalnız ziya-yı şeriat-ı beyzâ tecellî etti, fesadın önüne set çekti." deniyor. Fesattan kasıt ne olabilir, ne tür fesadlar çıkabilirdi? Ve en önemlisi şeriat ismi bunu nasıl engellemiş olabilir?

 43. "Yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi." cümlesini izah eder misiniz?

 44. Üstad'ın "Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim." diyerek sorduğu soruları kısaca açar mısınız?

 45. "İslâmiyet ise, insaniyet-i kübrâ ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla (en faziletli) olduğundan, âlem-i İslâmiyet, medine-i fazilet-i Eflâtuniye olmaya sezâdır." Üstad Asr-ı saadet zamanını nazara vermeyip, Eflatun'un hayali şehrini neden zikrediyor?

 46. "Bir mâsumu idam etmek mi, yoksa on câniyi affetmek mi daha zarardır?" Dördüncü suali izah eder misiniz?

 47. "Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi?" Beşinci suali izah eder misiniz?

 48. "Müsavatı ihlâl ve yalnız bazıları tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla tatbik etmek, zahiren adalet iken, bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı?" Bu Yedinci suali izah eder misiniz?

 49. "Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse..." Sekizinci suali izah eder misiniz? İlişmek şekli nasıl olur, imtiyaz takmak nasıl oluyor?

 50. "Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibaha etse, sonra da zâyiat vuku bulsa, kabahat kimdedir?" Dokuzuncu suali izah eder misiniz?

 51. "Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Hâlbuki ya müsemmâ-yı meşrûtiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere kaşı sükût etse, acaba kefâret-i yemin vermek lâzım gelmez mi?" Kefâret-i yemin vermeyi Üstadımız hangi durum için lüzumlu görüyor?

 52. "Belki hafif ve az istibdadı, şiddetli ve kesretli yapmakmış!" Üstad neden hürriyet zamanına zayıf istibdat, meşrutiyet zamanına şiddetli istibdat diyor?

 53. "Hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır." ifadesine binaen tevazu, kafire karşı olursa hak olmaktan çıkmaz mı?

 54. "Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır." İzah eder misiniz; hakiki dine ait veya güzel bir şeyi hayal etmek, bunlar kısa mı nasıl anlamak gerekir?

 55. "Vicdanım beni tâzip etmediği için, o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu." İzah eder misiniz?

 56. "Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm." cümlesini izah eder misiniz?

 57. "Çok mâsumların kalblerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden ‘ay’, ‘vay’ ve ‘ah’lar, rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlem-i İslâm’da yeni yeni İslâm devletlerinin teşekkülleriyle, o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır." Açıklar mısınız?

 58. "Bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbesti-i kelâm ve hüsn-ü niyet ve selâmet-i kalb, şarkî Anadolu’nun dağlarında tam mânâsıyla hükümfermadır." İzah eder misiniz?

 59. "Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan, Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ. Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden, Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ." İzah eder misiniz, bu şiir kime ait acaba?

 60. "Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar..." Müslüman olan Türk, Kürt, Arap gibi unsurlar için mi bu ifade kullanılmış? İzah eder misiniz?

 61. "Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle, yani İslâmiyet milliyetiyle tevhid ve mezc ederek, zerratın câzibe-i cüz'iyeleri gibi bir cazibe-i umumî-i vatanî teşkil..." İzah eder misiniz?

 62. Zaloğlu Rüstem hakkında bilgi verebilir misiniz? Kâfir olan birinin, Risale-i Nurlarda (veya diğer İslamî kitaplarda) kahramanlığının emsal olarak kullanılmasının hikmeti nedir?

 63. "Hem de meşrutiyet-i meşrua denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-yi hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin..." İzah?

 64. "Nasıl ki, şimdiye kadar dimağdan kalbe mecrâ açmakla, aklı kuvvete mezc ederek maarifinizi kılıçlarınızın hutut-u cevherinden öğrenmekle şecaat-i maddiyede terakki ettiniz. Şimdi ise, kalbden fikre karşı menfez açınız." İzah eder misiniz?

 65. "Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir... Bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir." ifadelerini izah eder misiniz?

 66. "Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir." İzah eder misiniz? Risaleleri büyük cihad olarak görebilir miyiz?

 67. "Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesâil-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası görüldü?" Bu cümleleri izah eder misiniz?

 68. "Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz." İzah eder misiniz?

 69. "Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garrânın berahin-i kàtıasının elmas kılınçlarına havale edeceğiz." cümlesini izah eder misiniz?

 70. "Meşrutiyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel şeriat-ı garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir." İzahı?

 71. "İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar." Bu cümle neye binaen söylenmiş ve manası nedir?

 72. "Her şey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de." cümlesini izah eder misiniz?

 73. "Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz." İzah eder misiniz?

 74. "Yeis, mâni-i herkemâldir. 'Neme lâzım, başkası düşünsün' istibdadın yadigârıdır." İzahı nasıldır? Yeis nasıl istibdadın yadigârıdır?

 75. "İhfâ ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır." Devamıyla izahı nasıldır?

 76. "Laübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez." Buradaki "meslek" ne anlama geliyor; "ideoloji" anlamında mı?

 77. "Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da bir kısım ehl-i medrese olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin. ... Bu da ehl-i medresenin dûş-u himmetine muhavveldir." İzah eder misiniz?

 78. "Menafi-i umumiye olan hukukullahı izinsiz tasarruftan sizi tahlis eden..." İzah eder misiniz?

 79. "Arap ve Turan ve İran ve Sâmileri, yani beraber olanları tevhid ederek az zaman içinde bize bir büyük kıymet verdiren..." Buradaki Sâmi ve İran'dan kasıt hangi ırklardır?

 80. "Meşruta-i meşruaya hâdim eden. Ve adalet-i mahzâsı merhametli olduğundan..." Meşrutiyetle adalet-i mahzanın nasıl bir ilişkisi vardır?

 81. "Ey hürriyet-i şer'î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun..." Devamıyla izah eder misiniz? Hürriyet ile şeriatı nasıl bağdaştırabiliriz?

 82. "Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadîme hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 83. "Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım. Birinci kapısı, şeriat dairesinde ittihad-ı kulub; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; beşincisi, terk-i sefahettir." İzah eder misiniz?

 84. "Bu inkılâb-ı azîmin fatihası mucize gibi başladığı için bir fâl-i hayırdır ki, hâtimesi de pek güzel olacaktır." cümlesini izah eder misiniz? Hükumeti meşrutiyet mi kurtarmış, hilafet devam etseydi olmaz mıydı?

 85. "Bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü." cümlesini izah eder misiniz?

 86. "Demek, şimdiye kadar mezarda idik, çürüyorduk. Şimdi bu ittihâd-ı millet ve meşrutiyet ile rahm-ı mâdere geçtik, neşvünemâ bulacağız." Devamıyla açar mısınız, zira biz Batı'dan çok geride kalmışız?

 87. "Evet, daha dehşetli bir istibdad ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler." Burada işaret edilen olay nedir?

 88. "Biz millet-i Osmaniye erkeğiz." Üstad bunu hangi ölçüye göre söylüyor, Avrupa bu halde kadın mı oluyor?

 89. "Ey hamiyetli ebnâ-yı vatan! Cemiyet-i millî ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-yı nimete beraber oturuyoruz." İzah eder misiniz?

 90. "Hürriyet tam zamanında doğdu. Ahval ve ilcaat-ı zaman tam terbiyesine hizmet ister. Sun’î ve ihtiyarî değil, ta ki çok külfete muhtaç olsun." İzah eder misiniz?

 91. "Taht-ı Belkısî gibi beş hakaik-i sabite üzerine teessüs edecek." Buradaki “beş hakikati” kısaca izah eder misiniz? Belkıs Müslüman mıydı?

 92. "Zaman-ı sâlifte, yani galebe-i vahşet vaktinde âlemde hükümfermâ, vahşetin mahsulü ve tedennî ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin saltanatı idi." İslam ülkeleri ve milletleri de dahil mi, cebir ve vahşet ile mi hükmediyorlardı, devamıyla izahı?

 93. "Bu zaman-ı mazide insan istidad-ı gayr-ı mütenahîye mâlik iken o kadar dar ve mahdud daire içinde hareket ediyordu ki: Güya insan iken hayvan gibi yaşadığından, efkâr ve ahlâkı o daire nisbetinde tedenni etmiş ve mahsur kalmış idi..." İzah eder misiniz?

 94. "Bu kuvvetli Asya ve Rumeli tarlası çok şübban-ı vatan mahsulü vereceğinden kaviyyen ümidvarız." İzah? Burada geçen "Asya"dan maksat; Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Orta Asya, "Rumeli"den maksat da Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi Müslüman devletler mi?

 95. "Şeriat-ı garrâ kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Zira şecere-i meylü’l-istikmâl-i âlemin dalı olan insandaki meylü’t-terakkinin mahsul ve semeresi olan istidadın..." Dördüncü Hakikati izah eder misiniz?

 96. "Bunun en büyük sebebi, istibdattan sonra, mürşid-i umumî üç büyük şubenin ki..." Devamıyla izah eder misiniz?

 97. "Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasâvet-i kalbimden başka üç sebep buldum..." Açıklar mısınız?

Yükleniyor...