Block title
Block content

Divan-ı Harb-i Örfî

İçerikler

 1. "...Mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehaveti bir türlü hazmedemeyenler,.." ifadesini açıklar mısınız; hazmedemeyenler kimlerdir?

 2. "Said Nursî, filvâki ifrat-ı zekâ itibarıyla hudud-u cünunda idi. Fakat, öyle bir cünun ki,.." Hudud-u cünunda olmak nedir? İnsan belli bir zekadan sonra cünuna mı yaklaşıyor? Peygamberimiz en zeki olduğuna göre, bu durumu nasıl izah edilebilir?

 3. "Yarım asır evvel tab'edilen bu müdafaayı şimdi bu asra daha muvafık gördük." deniyor. Bu asra daha ziyade bakmasının sırrı nedir ve hangi olaylara muvafık düşüyor?

 4. "Yerinde ölmek için bu hayat lâzımdır." fikri yanlış bir fikir mi?

 5. "...Vahşetzâr fakat mûnis, vefakâr ve nâmusperver olan dağlarına döndü." Dağlara vefakâr ve namusperver denilmesini nasıl anlamalıyız?

 6. "Kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı. Nâmehrem olan kimseler nazar etmesin." Nâmahrem olan kimselerden kasıt kimdir; kimler olabilir?

 7. Üstad'ın, "Divan-ı Harb-i Örfi" eserini okumalı mıyız, onu da Külliyat'tan sayabilir miyiz?

 8. "İşte o nutku şimdi neşrediyorum. Ta ki, Meşrutiyeti lekeden ve ehl-i şeriatı meyusiyetten ve ehl-i asrı tarih nazarında cehil ve cünundan ve hakikati evham ve şüpheden kurtarayım." İzah eder misiniz?

 9. "Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira, şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil." izah eder misiniz, fark nedir? Şer'i devlet sistemi nasıl olmalı?

 10. "Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa cezadan korkmaz. Hem de haksız yere idam olunsam, iki şehid sevabını kazanırım. " İki şehit sevabı ne demektir?

 11. "Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar, kabahatini setr için başkasını irtica ile ve dinini siyasete âlet yapmakla itham ederler." İzah eder misiniz?

 12. Üstad'a göre insanların çoğunun meşrutiyete karşı çıkmasının nedeni nedir? Meşrutiyet halka nasıl gösterilmiştir, açıklar mısınız?

 13. "Bizim düşmanımız; cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz." cümlesini izah eder misiniz? Efendimizin hadisi şerifini beraber düşünürsek; ibadete gayretli cahilin zararı nasıl olur?

 14. "Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola..." İzah eder misiniz?

 15. "Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı -hâşâ ve kellâ- istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, Meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım." İzah eder misiniz?

 16. "Hakaik-i meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâvâ ettim." Hakaik-i meşrutiyetin dört mezhepten istihracının sarahaten ve zımnen ve iznen olması ne demektir?

 17. "Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira cahil efrad ve avam-ı nâs kayıdsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur." İzah eder misiniz?

 18. "Ferah Tiyatrosundaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim." Ferah tiyarosunda çıkan olay neydi ve Üstad'ın bu olayla ilşkisi nedir? Üstad nasıl yatıştırmıştır olayı?

 19. "Matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli... Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar." İzah eder misiniz?

 20. "Ve şahsî garazları ve fikr-i intikamı uyandırdınız." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübarekin altında, bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin." İttihad-ı Muhammedi cemiyetinin mahiyeti ve Üstad'ın bu cemiyet ile alakası nedir?

 22. "İlâ-yı kelimetullahın bu zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakki etmektir." tüm yönleriyle ele alıp izah eder misiniz? Savaş teknolojisi, Fenni ilimler vs, neler dahildir buna, Osmanlı, Abbasi maddeten terakkiyi yakaladı mı?

 23. "Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir." Burayı, hassaten; "söz anlamayan vahşiler", kısmı ile açar mısınız?

 24. Ali Suavi ve Hoca Tahsin Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 25. Efgani ve Abduh gibi şahıslar bazı fikirleri itibarıyla tenkit edilen kimselerdir. Üstad böylelerine nasıl “seleflerim” der?

 26. Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.. Cümlesini nasıl anlamalıyız?

 27. Üstad mealen "Artık maddi kılıç kınına girmiştir. Medenilere galebe ikna iledir." demektedir. "Evvelde İslam'ın stratejisi kılıç üzerineydi, ama şimdi medeniler çoğaldığından onlara galebe ikna ile olması lazımdır." gibi bir mana çıkarmak doğru olur mu?

 28. "Fakat yedi renk sür'atle çevrilirse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadâtı binden bire indiren ve avâmı anarşilikten kurtaran ve efrad elinde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden lâfz-ı şeriat yalnız göründü." izah?

 29. Üstad, 31 Mart ihtilalinde sekiz tabur askeri bir nutukla itaate getirdigini bir vesileyle ifade ediyor. Bir taburda ortalama 1000 asker olsa, yaklaşık 8000 askeri o zamanın şartlarında, sadece bir nutukla nasıl itaate getirmiştir?

 30. "Dersaadet'e geldim. Saadet tevehhümü ile o vakitte istibdadlar, merhum Sultan-ı Mahlu'a isnad edildiği halde; onun Zabtiye Nâzırı ile bana verdiği maaş." dış güçler, sultanın yanında yer edinip, zoraki bir istibdat yapmış diye düşünüyorum?

 31. "Hamiyetli ve münevverü’l-fikir bir zâbiti zâyi etmek, mânevî kuvvetinizi zâyi etmektir. Zira şimdi hükümfermâ, şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazan bir münevverü’l-fikir, yüze mukabildir. Ecnebîler size bu şecaatle..." İzah?

 32. "Ben ki bir hamalın oğluyum. Bu kadar dünya bana müyesser iken kendi nefsimi hamal oğulluğundan ve fakr-ı halden çıkarmadım." ifadesini açıklar mısınız?

 33. "Bu ömürden sonra sırf âhireti düşünmek lâzım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekâtü’l-ömrü ömr-ü sâni yolunda sarf eyle." İzah eder misiniz?

 34. "Şimdiki en çok ağraz ve infialâta mebde ve tohum olan bu vukua gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden,.." ifadesini devamıyla açıklar mısınız?

 35. Said Nursi'nin "Münhasif Yıldızı darülfünun et" diye Abdulhamit'e tavsiyesi vardır. Burada bahsedilen "Münhasif Yıldız" nedir? Said Nursi'nin bu sözden maksadı nedir?

 36. "Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi." Yarı cinayeti izah eder misiniz, diğer yarısını nerede bulabiliriz?

 37. "O yarının zamanı, on beş sene sonra yirmi sekiz senedir müellifin sebeb-i hapsi olan Siracü’n-Nur’un âhirindeki bahse bakınız. Tam o yarı cinayeti bileceksiniz." İki yarı cinayeti açıklar mısınız?

 38. Bediüzzamanın İttihat Terakki'nin uygulamaları karşısındaki tutumu nasıldır?

 39. "Ceza, bir kusurun neticesidir; fakat, bazan o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder;.." İzah? Bu kaide peygamberler için de geçerli midir?

 40. "Hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 41. "İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref-i imtiyaz lâzım. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın." cümlesini açıklar mısınız? Umumi af adalete uygun mudur?

 42. "Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı, onunla avama nasihatımı tesir ettiriyordum; maalmemnuniye mahvettiniz." İzah eder misiniz?

 43. "Nâsın nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 44. "Bir âlim-i zîtehevvür ki sıfat-ı ilim kendini fesat ve fenalıktan men etmişken, daima onun sıfat-ı tehevvüründen vücuda gelen fesat ve fenalığın zikri vaktinde onu âlimlikle yâdetmek ve sıfat-ı ilme ilişmek, nasıl ilme husumet ve adaveti ima eder." İzah?

 45. "Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilâf-ı şeriat hareket ise, bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciim." cümlesini izah eder misiniz?

 46. "Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 47. 31 Mart olayları için, "Yalnız ziya-yı Şeriat-ı beyza tecelli etti. Fesadın önüne set çekti,.." deniyor. Fesattan kasıt ne olabilir, ne tür fesadlar çıkabilirdi? Ve en önemlisi şeriat ismi bunu nasıl engellemiş olabilir?

 48. "İslâmiyet ise, insaniyet-i kübrâ; ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla (en faziletli) olduğundan, âlem-i İslâmiyet, medine-i fazilet-i Eflâtuniye olmaya sezâdır." Üstad Asr-ı saadet zamanını nazara vermeyip, Eflatun'un hayali şehrini neden zikrediyor?

 49. "Yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi." cümlesini izah eder misiniz?

 50. Üstad'ın Divan-ı Harpte "Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim." diyerek sorduğu soruları kısaca açar mısınız?

Yükleniyor...