Block title
Block content

Divan-ı Harb-i Örfî

İçerikler


 1. "Said Nursî, filvâki ifrat-ı zekâ itibarıyla hudud-u cünunda idi. Fakat, öyle bir cünun ki,.." Hudud-u cünunda olmak nedir? İnsan belli bir zekadan sonra cünuna mı yaklaşıyor? Peygamberimiz en zeki olduğuna göre, bu durumu nasıl izah edilebilir?

 2. "...Mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehaveti bir türlü hazmedemeyenler,.." ifadesini açıklar mısınız; hazmedemeyenler kimlerdir?

 3. "Yarım asır evvel tab'edilen bu müdafaayı şimdi bu asra daha muvafık gördük." deniyor. Bu asra daha ziyade bakmasının sırrı nedir ve hangi olaylara muvafık düşüyor?

 4. "Yerinde ölmek için bu hayat lâzımdır." fikri yanlış bir fikir mi?

 5. "...Vahşetzâr fakat mûnis, vefakâr ve nâmusperver olan dağlarına döndü." Dağlara vefakâr ve namusperver denilmesini nasıl anlamalıyız?

 6. Üstad'ın, "Divan-ı Harb-i Örfi" eserini okumalı mıyız, onu da Külliyat'tan sayabilir miyiz?

 7. "Kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı. Nâmehrem olan kimseler nazar etmesin." Nâmahrem olan kimselerden kasıt kimdir; kimler olabilir?

 8. "Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira, şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil." izah eder misiniz, fark nedir? Şer'i devlet sistemi nasıl olmalı?

 9. "İşte o nutku şimdi neşrediyorum. Ta ki, Meşrutiyeti lekeden ve ehl-i şeriatı meyusiyetten ve ehl-i asrı tarih nazarında cehil ve cünundan ve hakikati evham ve şüpheden kurtarayım." İzah eder misiniz?

 10. "Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar, kabahatini setr için başkasını irtica ile ve dinini siyasete âlet yapmakla itham ederler." İzah eder misiniz?

 11. "Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa cezadan korkmaz. Hem de haksız yere idam olunsam, iki şehid sevabını kazanırım. " İki şehit sevabı ne demektir?

 12. Üstad'a göre insanların çoğunun meşrutiyete karşı çıkmasının nedeni nedir? Meşrutiyet halka nasıl gösterilmiştir, açıklar mısınız?

 13. "Bizim düşmanımız; cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz." cümlesini izah eder misiniz? Efendimizin hadisi şerifini beraber düşünürsek; ibadete gayretli cahilin zararı nasıl olur?

 14. "Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı -hâşâ ve kellâ- istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, Meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım." İzah eder misiniz?

 15. "Hakaik-i meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâvâ ettim." Hakaik-i meşrutiyetin dört mezhepten istihracının sarahaten ve zımnen ve iznen olması ne demektir?

 16. "Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira cahil efrad ve avam-ı nâs kayıdsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur." İzah eder misiniz?

 17. "Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola..." İzah eder misiniz?

 18. "Ve şahsî garazları ve fikr-i intikamı uyandırdınız." cümlesini açıklar mısınız?

 19. "Matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli... Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar." İzah eder misiniz?

 20. "Elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiiye dersi verilmez." Bunun sebebi nedir? Neden objektif olmuyoruz. Büyüyünce kendisi düşünemez mi?

 21. "Ferah Tiyatrosundaki heyecana yetiştim. Bir derece heyecanı teskin ettim." Ferah tiyarosunda çıkan olay neydi ve Üstad'ın bu olayla ilşkisi nedir? Üstad nasıl yatıştırmıştır olayı?

 22. "İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübarekin altında, bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin." İttihad-ı Muhammedi cemiyetinin mahiyeti ve Üstad'ın bu cemiyet ile alakası nedir?

 23. "Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir." Burayı, hassaten; "söz anlamayan vahşiler", kısmı ile açar mısınız?

 24. Efgani ve Abduh gibi şahıslar bazı fikirleri itibarıyla tenkit edilen kimselerdir. Üstad böylelerine nasıl “seleflerim” der?

 25. Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.. Cümlesini nasıl anlamalıyız?

 26. Üstad mealen "Artık maddi kılıç kınına girmiştir. Medenilere galebe ikna iledir." demektedir. "Evvelde İslam'ın stratejisi kılıç üzerineydi, ama şimdi medeniler çoğaldığından onlara galebe ikna ile olması lazımdır." gibi bir mana çıkarmak doğru olur mu?

 27. Ali Suavi ve Hoca Tahsin Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 28. "İlâ-yı kelimetullahın bu zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakki etmektir." tüm yönleriyle ele alıp izah eder misiniz? Savaş teknolojisi, Fenni ilimler vs, neler dahildir buna, Osmanlı, Abbasi maddeten terakkiyi yakaladı mı?

 29. "Fakat yedi renk sür'atle çevrilirse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadâtı binden bire indiren ve avâmı anarşilikten kurtaran ve efrad elinde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden lâfz-ı şeriat yalnız göründü." izah?

 30. Üstad, 31 Mart ihtilalinde sekiz tabur askeri bir nutukla itaate getirdigini bir vesileyle ifade ediyor. Bir taburda ortalama 1000 asker olsa, yaklaşık 8000 askeri o zamanın şartlarında, sadece bir nutukla nasıl itaate getirmiştir?

 31. "Dersaadet'e geldim. Saadet tevehhümü ile o vakitte istibdadlar, merhum Sultan-ı Mahlu'a isnad edildiği halde; onun Zabtiye Nâzırı ile bana verdiği maaş." dış güçler, sultanın yanında yer edinip, zoraki bir istibdat yapmış diye düşünüyorum?

 32. "Hamiyetli ve münevverü’l-fikir bir zâbiti zâyi etmek, mânevî kuvvetinizi zâyi etmektir. Zira şimdi hükümfermâ, şecaat-i imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazan bir münevverü’l-fikir, yüze mukabildir. Ecnebîler size bu şecaatle..." İzah?

 33. "Şimdiki en çok ağraz ve infialâta mebde ve tohum olan bu vukua gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden,.." ifadesini devamıyla açıklar mısınız?

 34. "Bu ömürden sonra sırf âhireti düşünmek lâzım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekâtü’l-ömrü ömr-ü sâni yolunda sarf eyle." İzah eder misiniz?

 35. "Ben ki bir hamalın oğluyum. Bu kadar dünya bana müyesser iken kendi nefsimi hamal oğulluğundan ve fakr-ı halden çıkarmadım." ifadesini açıklar mısınız?

 36. Said Nursi'nin "Münhasif Yıldızı darülfünun et" diye Abdulhamit'e tavsiyesi vardır. Burada bahsedilen "Münhasif Yıldız" nedir? Said Nursi'nin bu sözden maksadı nedir?

 37. Bediüzzamanın İttihat Terakki'nin uygulamaları karşısındaki tutumu nasıldır?

 38. "O yarının zamanı, on beş sene sonra yirmi sekiz senedir müellifin sebeb-i hapsi olan Siracü’n-Nur’un âhirindeki bahse bakınız. Tam o yarı cinayeti bileceksiniz." İki yarı cinayeti açıklar mısınız?

 39. "Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi." Yarı cinayeti izah eder misiniz, diğer yarısını nerede bulabiliriz?

 40. "İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref-i imtiyaz lâzım. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın." cümlesini açıklar mısınız? Umumi af adalete uygun mudur?

 41. "Nâsın nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 42. "Hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 43. "Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı, onunla avama nasihatımı tesir ettiriyordum; maalmemnuniye mahvettiniz." İzah eder misiniz?

 44. "Ceza, bir kusurun neticesidir; fakat, bazan o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder;.." İzah? Bu kaide peygamberler için de geçerli midir?

 45. "Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilâf-ı şeriat hareket ise, bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciim." cümlesini izah eder misiniz?

 46. "Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 47. "Bir âlim-i zîtehevvür ki sıfat-ı ilim kendini fesat ve fenalıktan men etmişken, daima onun sıfat-ı tehevvüründen vücuda gelen fesat ve fenalığın zikri vaktinde onu âlimlikle yâdetmek ve sıfat-ı ilme ilişmek, nasıl ilme husumet ve adaveti ima eder." İzah?

 48. 31 Mart olayları için, "Yalnız ziya-yı Şeriat-ı beyza tecelli etti. Fesadın önüne set çekti,.." deniyor. Fesattan kasıt ne olabilir, ne tür fesadlar çıkabilirdi? Ve en önemlisi şeriat ismi bunu nasıl engellemiş olabilir?

 49. Üstad'ın Divan-ı Harpte "Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim." diyerek sorduğu soruları kısaca açar mısınız?

 50. "İslâmiyet ise, insaniyet-i kübrâ; ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla (en faziletli) olduğundan, âlem-i İslâmiyet, medine-i fazilet-i Eflâtuniye olmaya sezâdır." Üstad Asr-ı saadet zamanını nazara vermeyip, Eflatun'un hayali şehrini neden zikrediyor?

 51. "Yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi." cümlesini izah eder misiniz?

 52. "Dördüncü sual: Bir mâsumu idam etmek mi, yoksa on câniyi affetmek mi daha zarardır?" İzah eder misiniz?

 53. "Beşinci sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi?" cümlesini izah eder misiniz?

 54. "Tebrie ve tahliye ile mâsumiyetleri tebeyyün eden ekser mahbusînin, belki yüzde sekseni mâsum iken, acaba ekseriyet nokta-i nazarında bu hal hükümfermâ olsa, garaz ve fikr-i intikam olmaz mı? Divan-ı harbe diyeceğim yok, ihbar edenler düşünsünler." İzah?

 55. "Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku bulsa kabahat kimdedir." cümlesini açıklar mısınız?

 56. "Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ism-i meşrutiyet altında olan muannid istibdad..." İzahı?

 57. Bir Masumu İdam Etmek mi, Yoksa On Caniyi Afvetmek mi, İfadesinin İzahı Nasıldır?

 58. "Maksadı sivrisinekleri, arıları def etmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır?" yarım suali açıklar mısınız?

 59. "Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim." ifadelerini izah eder misiniz?

 60. "Belki hafif ve az istibdadı, şiddetli ve kesretli yapmakmış!" Üstad neden hürriyet zamanına zayıf istibdat, meşrutiyet zamanına şiddetli istibdat diyor?

 61. "Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Hâlbuki ya müsemmâ-yı meşrûtiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere kaşı sükût etse, acaba keffâret-i yemin vermek lâzım gelmez mi?" keffâret-i yemin vermeyi Üstadımız hangi durum için lüzumlu görüyor?

 62. Musibet Zamanının Uzunluğundan Uzun Dersler Gördüm, İfadesinin İzahını Yapar mısınız?

 63. "Hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır." ifadesine binaen; tevazu, kafire karşı olursa hak olmaktan çıkmaz mı?

 64. "Vicdanım beni tâzip etmediği için, o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu." izah eder misiniz?

 65. "Çok mâsumların kalblerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden "ay," "vay" ve "ah"lar, rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlem-i İslâmda yeni yeni İslâm devletlerinin teşekkülleriyle, o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır." Açıklar mısınız?

 66. "Muarradır feza-yı feyzimiz şeyn-i temennadan / Bize dâd-ı ezeldir, zîrden bâlâdan istiğna / Çekildik neşve-i ümidden, tûl-i emellerden / Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı leyladan istiğna..." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 67. "Bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbesti-i kelâm ve hüsn-ü niyet ve selâmet-i kalb, şarkî Anadolu’nun dağlarında tam mânâsıyla hükümfermadır." İzah eder misiniz?

 68. "Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar..." Müslüman olan Türk, Kürt, Arap gibi unsurlar için mi bu ifade kullanılmış? İzah eder misiniz?

 69. "Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle, yani İslâmiyet milliyetiyle tevhid ve mezc ederek, zerratın câzibe-i cüz'iyeleri gibi bir cazibe-i umumî-i vatanî teşkil,.." izah eder misiniz?

 70. "Hem de meşrutiyet-i meşrua denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-yi hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin..." İzah?

 71. Zaloğlu Rüstem hakkında bilgi verebilir misiniz? Kâfir olan birinin, Risale-i Nurlarda (veya diğer İslamî kitaplarda) kahramanlığının emsal olarak kullanılmasının hikmeti nedir?

 72. Rüstem-i İrani kimdir?

 73. "Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesâil-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası görüldü?" Bu cümleleri izah eder misiniz?

 74. "Bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri ziya-yı İslâmiyet ile neşvünemâ bulacaktır." ifadesini izah eder misiniz?

 75. "Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir." İzah eder misiniz? Risaleleri büyük cihad olarak görebilir miyiz?

 76. "Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir... Bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir." ifadelerini izah eder misiniz?

 77. "Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel şeriat-ı garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir..." İzah?

 78. "İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar." Bu cümle neye binaen söylenmiş ve manası nedir?

 79. "Yeis, mâni-i herkemâldir. 'Neme lâzım, başkası düşünsün.' istibdadın yadigârıdır." Yeis nasıl istibdadın yadigarıdır?

 80. "Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garrânın berahin-i kàtıasının elmas kılınçlarına havale edeceğiz." ifadesini izah eder misiniz?

 81. "Her şey hür oldu, şeriat da hürdür, meşrutiyet de." cümlesini izah eder misiniz?

 82. "Yeis, mâni-i herkemâldir." cümlesini örneklerle izah eder misiniz?

 83. "Her bir mü'min i'lâ-i Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmektir." cümlesini izah eder misiniz? Burada geçen "mükellef" nasıl oluyor? Bir şeyin mükellef olması için farz olması gerekiyor; bu konuda âyet var mı?

 84. "Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz." İzah eder misiniz?

 85. "Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da, bir kısım ehl-i medrese olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin. ... Bu da ehl-i medresenin dûş-u himmetine muhavveldir." İzah eder misiniz?

 86. "Farzda riya yoktur." denilmektedir. Neden farzda riya olmaz veya sünnette riya olur mu?

 87. Üstad "Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır." dediği halde, aynı Üstad’dan ders alıp, aynı eserleri okuyanlar bile farklı hizmet metodları ile hareket edip cemaatin birliği sağlanamadı. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 88. "Laübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira, mesleksizliklerini göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez." Buradaki "meslek" ne anlama geliyor; "ideoloji" anlamında mı?..

 89. "Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâmdır." Bu ifadede geçen "farz vazife" tabirini nasıl anlamalıyız?

 90. "İhfâ ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır..." cümlelerini izah eder misiniz?

 91. "Meşruta-i meşruaya hâdim eden. Ve adalet-i mahzâsı merhametli olduğundan..." Meşrutiyetle adalet-i mahzanın nasıl bir ilişkisi vardır?

 92. "Arap ve Turan ve İran ve Sâmileri, yani beraber olanları tevhid ederek az zaman içinde bize bir büyük kıymet verdiren..." Buradaki Sâmi ve İran'dan kasıt hangi ırklardır?

 93. "Menafi-i umumiye olan hukukullahı izinsiz tasarruftan sizi tahlis eden..." İzah eder misiniz?

 94. "Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım. Birinci kapısı, şeriat dairesinde ittihad-ı kulub; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; beşincisi, terk-i sefahettir." İzah eder misiniz?

 95. "Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadîme hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler “Ne olurdu, keşke toprak olaydım!” demeye başladılar." İzah eder misiniz?

 96. "Yeni Hükûmet-i Meşrutamız mu’cize gibi doğduğu için inşâallah bir seneye kadar,.." Buradaki mucize nedir?

 97. "Yâ Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ hakikatinin küçük bir misâlini bu zaman bize tasvir ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 98. Üstad Hürriyete Hitab'ında, "Mütevekkilane, saburane tuttuğumuz ramazan-ı sükutun sevabıdır." derken burada işaret ettiği bir olay mı var; varsa bu olay nedir?

 99. "Ey hürriyet-i şer'î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun..." Hürriyet ile şeriatı nasıl bağdaştırabiliriz?

 100. "Bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...