Hz. Nuh dokuz yüz elli sene yaşadı deniliyor; hakikatı nedir? Genel olarak bakıldığında mantık olarak da bütün peygamberler altmış üç yaşında vefat etmiştir. Bunu açıklar mısınız?

Hz. Nuh dokuz yüz elli sene yaşadı deniliyor; hakikatı nedir? Genel olarak bakıldığında mantık olarak da bütün peygamberler altmış üç yaşında vefat etmiştir. Bunu açıklar mısınız?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma ömr-ü saadetinin altmış üç olması ise, çok hikmetlerinden birisi şudur ki:

"Şer'an ehl-i iman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan, altmıştan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında, Habib-i Ekremini bırakmıyor; belki imam olduğu ümmetin ömr-ü galibi olan altmış üçte Mele-i Âlâya gönderiyor, yanına alıyor, her cihette imam olduğunu gösteriyor."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in altmış üç yaşında vefat etmesi, ümmet açısından bir ehemmiyet arzetmektedir. Ümmetinin ömrü galibi bu yaş civarında olacağına işarettir. Zaten bir hadis-i şerifte “ümmetimin ömrü 60 ile 70 arasında olacaktır” diye beyan buyuruluyor. Yüzyirmi dört bin peygamber gelmiş olmasından dolayı, bunların kaç yıl yaşadığı hakkında kat’î bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin bize bildirdiği kadarıyla malumat sahibi olmaktayız.

Tarih ilmi ise, milattan önce üç binden öncesini kesin olarak bilemediğinden, bu bilgilerle iktifa ediyoruz. İlk insanların ömrü uzundur. Ayrıca peygamberlerin ekserisi uzun yaşamıştır.

Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh (a.s.) yaşıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:

"Andolsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut, 29/14 ve 15)

Görüldüğü gibi âyette Hz. Nuh (a.s.) dokuz yüz elli yıl kavmiyle birlikte olduğu beyan edilmiş; ancak bu sürenin onun bütün ömrü­nü veya peygamberlik süresinin tamamını ya da tufana kadar olan safhasını içine aldığına işaret edilmemiştir. Dolayısıyla ta­rihçiler bu süre hakkında farklı görüşler ortaya atmışlardır. Me­selâ, İbn Abbas, kendisinden aktarılan bir rivayette, bu rakamı onun bütün ömrü olarak kabul etmiştir.

Buna göre o, kırk yaşın­da peygamberlik vazifesine getirilmiş, sekiz yüz doksan yaşında iken tufan meydana gelmiş ve bundan sonra altmış yıl daha yaşamıştır. İbn Kesir gibi, bu süreyi sadece tufan öncesi peygamberlik müddeti olarak düşünenlere göre ise, Hz. Nuh (a.s.)'ın yaşı bu rakamdan çok fazladır. Çünkü o, peygamberlik öncesi yaşadığı kırk yıl ya­nında, tufandan sonra da uzun süre hayat sürmüş ve peygam­berlik vazifesini devam ettirmiştir.

Hz. Nuh (a.s.) ömrü gibi kavminin ömürlerinin de uzun olduğu kuvvetle muhtemeldir. O asırlarda insanların ekserisinin ömürlerinin uzun olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Resulullah Efendimiz (asm), bir hadislerinde, insanların ömürlerinin zamanla kısaldığına işaret etmişlerdir. (2)

"Dokuz yüz elli" rakamı Tevrat'ta da geçmekte ve orada, bu müddetin onun bütün ömrü­nü içine aldığı, Hz. Nuh'un tufan sırasında altı yüz yaşında olduğu (Tekvin, 7/6), tu­fandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadığı ve dokuz yüz elli yaşında vefat ettiği zikredilmektedir. (3)

Kur'an ve Hadislerde bahsedilen bu yaşlar, umumiyetle hicrî olan kameri aylara göredir. Zira Peygamber Efendimiz (asm) miladî 571'de dünyaya teşrif ettikleri ve 632 yılında ahirete irtihal ettikleri, toplamda 61 sene dünyada kaldıkları halde, hicri 63 sene yaşamış ve literatürde hep bu rakam kullanılmaktadır.

Dipnotlar:

(1) (bk.Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.
(2) bk., İbn Kesir, Kasasu'l-Enbiyâ, I/117; Mevdüdi, Tefhim, IV/235. (Bu hususta başka rivayetler de vardır Hatta onun toplam ömrünü 1700'lü rakamla­rın üstüne çıkaranlar olmuştur. Bu konudaki rivayetler için bk. İbn Kuteybe, el-Maârif, 11; İbn Sa'd, I/40-41; Taberî, Tarih, I/90-91; İbnül-Esir, I/68; İbn Kesir, Kasasu'l-Enbiyâ, I/84; Ömer A. Ömer, Ülü'l-azm mine'r-rusul, I/57 vd.; Seyyid el-Vekü, I/ 95)
(3) bk. Tek­vin, 9/ 28-29.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bilhassa
Akla mantığa uyan cevaplar alırsam memnun olurum. çünkü, Tefsir kitapları bir ölçü olamaz. Geçmiş zamanlarda bu tür sorular sorulmuyormuydu diye düşünüyorum. onların böyle sorunları olmadığı için bunları fazla mevzu etmiyorlardı. bana göre Kur'anı kerimde yaştan kasıt, hz nuh un kavmine hükmetme yaşıdır. mesala Osmanlı devleti 500 yıl yaşadı osmanlı devletinin kurucusumu 500 yıl yaşadı hayır kurulan düzen 500 yıl devam etti. Tefsir Kitaplarına Göre insanların boyu çok uzun imiş madem öyle 3000 yıllık hatta daha eski mezarlıklar bulunuyor neden normal boyutta neden büyük bir kafa tası bulunmuyor ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (mevlut)

Gerek tefsir kitapları olsun, gerekse başka kitaplar eğer Kur'an'a ve Hadis-i şeriflere aykırı bir fikir beyan etmiyorsa bizim kabulumuzdür. Yoksa Kur'an'ı anlamada bir yol olan tefsir kitaplarını ortadan kaldırırsak Kur'an'ımızı nasıl anlayabiliriz. Tabi tefsirlerde yazılan herşeyi kabul edelim demiyoruz. Çünkü akla mantığa ve Kur'an'ın ruhuna sığmayan bazı izahatlar olabirir ve vardır..
Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, bir hazinede çürük bir elmas bulunmakla o hazine değerden düşürülmez. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla da o bahçe kıymetten düşmez. Kur'an-ı Kerim de muhkem ve müteşabih denilen iki kısım ayetler mevcuttur. Muhkem ayetlerdeki ifadeler zaten açık ve nettir. İzaha ihtiyaç yoktur. Müteşabih ayetler ise müfessirlerin izahatına muhtaç. Artık bu izahlardan dediğimiz gibi akla mantığa ve Kur'an'ın ruhuna uygun olmak şartıyla alırız; değilse reddederiz.
Genel olarak baktığımızda bütün peygamberler altmış üç yaşında vefat etmiş diyorsunuz. Peki Kur'an'da adı geçen peygamberlerin ve peygamberimizin haber verdiği bir kaç peygamber dışında bildiğimiz peygamber var mı ki, varsa da çok eskiden yazılmış olan tefsir ve tarih kitaplarına dayanmıyor mu. O halde ölçümüz tekrar ediyoruz.
Kur'an, hadis ve bu meyanda yazılmış olan tefsir kitaplarıdır. Bütün peygamberler altmış üç yıl yaşamış diyorsunuz, bu ifade hangi ayette veya hadiste geçmektedir? Bunu bilmek isteriz. Eğer bazı tarih ve tefsir kitaplarında geçen bir ifadedir diyorsanız, o halde aynı yanılgıya düştüğünüzün bilmem farkında mısınız. Yani bir taraftan tefsirleri delil olarak kabul etmeyeceksiniz, diğer taraftan oralardan delil getireceksiniz. Bizim ölçümüz Kur'an ve hadis mi, yoksa salt mantığımız mı?
Hem eğer ölçülerimizden biri Kur'an ışığında yazılan bir tefsir olan Risale-i Nur eserleriyse o zaman; Bediüzzaman Hazretleri mektubatta "Milattan önce üç bin'den sonrasına tarih doğru bir şekilde hükmedemiyor", diyor.
O halde biz 'yüz yirmi dört bin peygamberin genelinin altmış üç yaşında vefat etmiştir' dememiz ne kadar doğru.
Hz. Nuh (a.s.) için Kur'an-ı Kerim dokuz yüz elli yıl yaşadı diyor.
Tefsir kitaplarıda buna yakın izahatlarda bulunuyor. Bizler ise sırf bir akıl ve mantık ile bunu izaha kalkışırsak hata yapmamız muhtemeldir. Bazı şeyler var ki akıl ve mantık terazisiyle tartılmaz.
"İdraki meali bu küçük akla gerekmez/ Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
subuism
kusura bakmayın makaleyi yeni okuduğum için geç kalan bir yorum oldu-yaş hesaplama yöntemleri ile ilgili okuduğum bir makaleyi dikkatinize sunmak istiyorum; ............ Arkeolojik kazılarda elde edilen materyallerin yaşlarını belirlemekte kullanılan ''Karbon 14 metodu'', nükleer denemeler ve fabrika bacalarından atmosfere yayılan Karbon 14 gazı nedeniyle güvenilirliğini yitirdi ve yerini yeni metotlara bıraktı. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, ''Karbon 14 metodu ile tarihlendirme yapan laboratuvarlar artık standartsız kaldı. Atmosferdeki Karbon 14 miktarı, ülkelerin sanayileşmesi ve nükleer denemeler yüzünden farklılaştığı için artık aynı ve doğru sonuç çıkmıyor'' dedi. Meriç, yaptığı açıklamada, arkeolojik kazılarda bulunan ağaç, kemik ve benzeri organik malzemeler ile insan ya da hayvan kalıntılarında kalan Karbon 14 miktarının ölçülmesi suretiyle yapılan yaş tespiti için kullanılan yönteme ''Karbon 14 metodu'' denildiğini söyledi. Arkeolojik kazılarda elde edilen materyallerde bulunan Karbon 14 miktarı ile günümüzde atmosferde bulunan Karbon 14 miktarının aynı olmadığını ifade eden Meriç, 1950'li yıllardan sonra ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyılarında yaptığı 29 bin adet nükleer deneme ve endüstri devriminden sonra kurulan fabrikaların baca dumanlarının atmosferdeki Karbon 14 miktarını değiştirdiğini savundu. Meriç, bilim adamlarının elinde 1950 yılından önceki atmosferde bulunan Karbon 14 miktarını verecek standart kalmadığını belirterek, ''Karbon 14 metodu ile tarihlendirme yapan laboratuvarlar artık standartsız kaldı. 1950'li yıllara kadar bir materyal üzerinde dünyanın farklı yerlerinde yapılan testlerde aynı sonuç çıkabiliyordu ama artık atmosferdeki Karbon 14 miktarı, ülkelerin sanayileşmesi ve nükleer denemeler yüzünden farklılaştığı için aynı sonuç çıkmıyor'' diye konuştu. .................... dolayısıyla 2000-3000 yıllık yaş hesaplamalarındaki isabete inanmıyorum ve sanki bilimsel çevreler tarafından aldatıldığımızı düşünüyorum.hizmetlerinizin devamı dileğiyle....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fatih.abdullahoglu
bismihi subhaneh...Allah in kudretini nasil anladigimiza bagli olarak Nuh as.in yasi da akli ya da akil disi olabilir...inananlar derler ki basit bir su parcasini butun maddi ve manevi alet ve duygulariyla insan sekline getirip yaratan ve olmek icin binlerce ihtimal olmasina ragmen onu yasatan; ve onun yasamasi icin dunyayi bir sapan tasi gibi donduren mevsimler getiren hesapsiz nimetler cikaran bir ALLAH a DEGERLI BIR KULU OLAN BIR INSAN OLAN HZ.NUH a bizim aklimiz olcusuyle uzun zaman sayilan fakat ONUN INDINDE HIC DE UZUN OLMAYAN BIR HAYATI VERIP 950 SENE YASATAMAZ MI...?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
Evet kargaları 200 yıl kaplumbaları 400 yıl Bazı ağaçları 1500-2000 yıl yaşatan Allah Elbette bir peygamber kulunu bildiğimiz-bilmediğimiz hikmetler için 950 yıl yaşatabilir... Kaplumba karga ve ağaç gibi zahiri nazarla pek de ehemmiyeti olmayan şeylerin bu kadar uzun yaşamasında hikmetler varsa elbette bir Peyganberin uzun ömrün de de hikmetler vardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Vbdestabe
Her nebi 63 yıl yaşamıştır diye bir bilgiye bugüne kadar rastlamadım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yucel_21
yahu kardeşim bütün peygamberler 63 sene yaşamıştır hükmünü nereden getiriyorsun delilin nedir.bunlar ülkerin metro fabrikasımıdırki hepsini aynı kalıpta çıkarsın.hz.ibrahim evlat sahibi olmaktan umudunu kestiği bir anda ona evlat müjdeledik deniliyor manayı ayette şimdi soruyorum bir erkek kaç yaşında çocuk sahibi olmaktan umudunu keser 63 yaşında çocuk sahibi olunmaz umut kesilir demeye kargalar bile güler.selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mezunburak
İnsanın yaratılması, 950 yıl yaşamasından çok daha acip bir mucize bence. Bu insanı yaratabilen Allah yaşatır da.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...