İLİM VE CEHALET

"Cenâb-ı Hakkın arzında beşerin halife olması, Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir ilme mütevakkıftır." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 31-33.Âyetin tefsiri)

"İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa anladım, yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır." (Barla Lâhikası, 214.Mektup)

"Allah’ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gaflet ile esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur." (Mesnevi-i Nuriye, Şemme)

"Ecnebîlerden alınan maddî bilgiler, san’at ve terakkiyata âit ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır." (Mesnevi-i Nuriye, Zeylû'l-Hubâb)

"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder." (Münâzarat)

"İslâmiyetin, hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek, şânındandır." (İşaratü'l İ'caz, Bakara Sûresi, 21-22.Âyetin tefsiri)

"Bazan olur ki, iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelâm, mütefavit olur; birisinin cehline, sathîliğine; ötekisinin ilmine, maharetine delâlet eder." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 23-24.Âyetin tefsiri)

"İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır." (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta)

"İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir." (Sözler, Konferans)

"Nev-i beşer âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir." (Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam, Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem)

"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz." (Divan-ı Harb-i Örfî)

"İlim azizdir, zelil etmek istemem. Hem de size göstermek isterim ki: Bir kısım ehl-i ilim vardır ki, dünyaya tenezzül etmez ve san’at-ı ilmi medâr-ı maişet etmez." (Münâzarat)

"İlim ilme kuvvet verir." (Muhakemat, Birinci Makale, Altıncı Mukaddeme)

"İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar lâtif ve ne kadar kalındır!" (Mesnevi-i Nuriye, Şemme)

"Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir." (Mektubat, Hakikat çekirdekleri)

"Dalâlet ve fenalıklar cehaletten gelse, def etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden gelen dalâletin izalesi çok müşküldür." (Emirdağ Lâhikası-I, 7.Mektup)

"Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse, hakikate inkılâp eder, hurâfâta kapı açar." (Mektubat, Hakikat çekirdekleri)

"İlimde iz’ân-ı kalb olmazsa cehildir." (Mektubat, Hakikat çekirdekleri)

"İslâmiyetin zuhuruyla âlem-i insaniyet, İslâm âleminin taht-ı riyasetinde cehalet gayyâsından kurtulmuş ve kurtulacaktır." (Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...