Block title
Block content

120

İçerikler

 1. "Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır." Ferid makamı ne demektir?

 2. "Ehl-i velâyet, gaybî olan şeyleri, bildirilmezse bilmezler. En büyük bir velî dahi, hasmının hakikî halini bilmedikleri için, haksız olarak mübareze etmesini Aşere-i Mübeşşerenin mabeynindeki muharebe gösteriyor..." Bu ifadeler ile başlayan mektup niçin yazılmış ve gelecek bir muarızdan mı bahsediyor?

 3. "Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben, eskide, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini, o imamlardan birisini zannediyordum..." Kimdir bu imam, nasıl bileceğiz, detaylı bilgi verir misiniz?

 4. "Mekke-i Mükerreme'de dahi -farz-ı muhal olarak- Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan gelse,.. Her zamanda bulunan iki imam ..." İki imam ve Mekke'de kutb-u azam günümüzde de varlar mı? Üstad'ın "kambur" dediği zat Mekke'deki kutb-u azam mı?

 5. "Risalet-ün-Nur o ferdiyet makamının mazharıdır. Gizlenmeğe lâyık olan bu sırr-ı azîme binaen,.." Risale-i Nurlar için; neden "gizlenmeye layık büyük bir sır" deniliyor?

 6. "Ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı âhirete severek tercih etmek,.." Bunun çaresi ne olabilir?

 7. "İki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer, bütün bütün zâhir-i şeriate muhalif ve hatâsı zahir bir içtihadla hareket edilmiş ola..." İzah eder misiniz?

 8. Mehdi süfyanı öldürecek, fikirlerini yok edecek, sistemini düzeltecekse bunlar ne zaman olur? Ya da bunları yapan kişi "hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât" olabilir mi?

 9. "Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve..." Devamı ile açıklar mısınız?

 10. "... ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete tercih etmek,.." gibi bir hastalıktan Üstad müteaddid yerlerde bahsediyor. Fakat bu hastalıktan nasıl kurtulacağımıza dair birşeyler söylemiyor; nasıl kurtulabiliriz?

 11. Her zamanda iki imam var, derken neye işaret ediliyor?

 12. "Risale-i Nur'a karşı rakîbâne başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'âniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur." cümlesini biraz açar mısınız?

 13. Risale-i Nurun Şahs-ı manevisinin ferid makamına mazhar olmasını nasıl anlamalıyız, bir de Esma-i Hüsnadan nasıl nasibimizi alırız, nasıl mazhar olabiliriz?

 14. "...değil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın..." ile "Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor." cümlelerini açıklar mısınız?

 15. "Her zamanda bulunan iki imam" ile kastedilen nedir?

 16. "Gavs-ı azam’da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber, Ferdiyet dahi bulunduğundan, âhirzamanda, şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır." cümlesi ile kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet kavramlarının izahı?

 17. Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi ne demektir?

 18. ''Risale-i Nur'da Kutbiyet ve Gavsiyetle beraber Ferdiyet dahi vardır.'' Bu makamları ve Risale-i Nur'un bu makamlara nasıl mazhar olduğunu açıklar mısınız?

 19. Hz. Peygamber (asv), ricalül-gayb ve kutbiyet ve gavsiyetten bahs etmemişse, neden İslam alemi için önemli bir yer almış? Risaleler gözlüğü ile bu durumu nasıl izah edersiniz?

 20. "Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi "Ferid" makamına mazhar oldukları için..." cümlesini Ferdiyetle ilgili bilgi vererek açıklar mısınız?

Yükleniyor...