120

İçerikler


  1. "Ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı âhirete severek tercih etmek,.." Bunun çaresi ne olabilir?

  2. "Ehl-i velâyet, gaybî olan şeyleri, bildirilmezse bilmezler. En büyük bir velî dahi, hasmının hakikî halini bilmedikleri için, haksız olarak mübareze etmesini..." Bu mektup niçin yazılmış, gelecek bir muarızdan mı bahsediyor?

  3. "İki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zâhir-i şeriate muhalif ve hatâsı zahir bir içtihadla hareket edilmiş ola..." İzah eder misiniz?

  4. "Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve..." Devamı ile açıklar mısınız?

  5. "Mekke-i Mükerreme'de dahi -farz-ı muhal olarak- Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan gelse... Her zamanda bulunan iki imam ..." İki imam ve Mekke'de kutb-u azam günümüzde de varlar mı? Üstad'ın "kambur" dediği zat Mekke'deki kutb-u azam mı?

  6. "Risale-i Nur'a karşı rakîbâne başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'âniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur." cümlesini biraz açar mısınız?

  7. "Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır." Ferid makamı ne demektir? Risale-i Nurlar için; neden "gizlenmeye layık büyük bir sır" deniliyor? Esma-i hüsnadan nasıl nasibimizi alırız, nasıl mazhar olabiliriz?

  8. Hz. Peygamber, ricalü’l-gayb ve kutbiyet ve gavsiyetten bahsetmemişse, neden İslam alemi için önemli bir yer almış? Risaleler gözlüğü ile bu durumu nasıl izah edersiniz?

  9. Mehdi süfyanı öldürecek, fikirlerini yok edecek, sistemini düzeltecekse bunlar ne zaman olur? Ya da bunları yapan kişi "hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât" olabilir mi?

  10. Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi ne demektir?

Yükleniyor...