"Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan gelse... Her zamanda bulunan iki imam..." İki imam ve Mekke'de kutb-u azam günümüzde var mı? "Kambur" kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı mânevîsi 'Ferid' makamına mazhar oldukları için, değil hususî bir memleketin kutbu, -belki ekseriyet-i mutlaka ile- Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben, eskide, Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsini, o imamlardan birisini zannediyordum."

"Şimdi anlıyorum ki, Gavs-ı Âzam'da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber, 'Ferdiyet' dahi bulunduğundan, âhir zamanda, şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır. Bu gizlenmeye lâyık olan bu sırr-ı azime binaen Mekke-i Mükerremede dahi -farz-ı muhal olarak- Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp, o mübarek kutb-u âzamın itirazını iltifat ve selâm suretinde telâkki edip, teveccühünü de kazanmak için, medâr-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir."(1)

Kutub, değirmen taşının miline denilir. Tasavvufta ise, kâinatın manevî idaresinden mes’ul velilerin reisidir. Herhangi bir sıfatla birlikte kullanılmadığında kutub kelimesi bu başkanı dile getirmekle birlikte, birden çok kutubdan söz etmek mümkün olduğundan, kutub yerine Kutbu’l-Aktab (Kutublar Kutbu) ifadesi kullanılır. Kutba, kendisine sığınanlara yardım eden manasında; gavs ya da gavsu’l-a’zam da denir. Kutub, varlığın yaratılış nedeni olan Hakikat-ı Muhammediyenin kendisinde tecelli ettiği büyük zattır.

Bu, mutlak bir tabir olduğu için, her meslek ve meşreb sahibi kendi meslek ve meşrebinin ileri gelenlerini bu makama yakıştırır. Bu yüzden, filanca şahıs demek güçtür. Üstad hazretlerinin “... değil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın...” tabirinden anlaşılan manaya göre, her beldenin kendine has bir kutbu vardır. Elbette Hicaz bölgesinin de bir kutbu vardır ki, diğer bölgelerin kutuplarının hepsinin üstünde bir makama sahiptir. Bir nevi bütün dünyanın manevî lideri ve kutbu şeklindedir. Nasıl Mekke, şehirlerin efendisi ise, Mekke’nin kutbu da kutubların efendisi hükmündedir. Bu kutbun hüviyetini herkesin bilmesi mümkün değildir. Bunu ancak maneviyatı kuvvetli olanlar bilebilirler.

“Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor.” Bu tabirden de her dönemde iki imamın olduğu anlaşılıyor ve birbirlerinin riyasetine girmeye muhtaç değildirler. Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı manevîsi bu imamlar sınıfından olduğu için, başka kutub ya da imamların riyasetine girmeye muhtaç değildirler. Burada anlatılmak istenen asıl nokta budur.

"Kambur zat" hakkında şöyle bir hatıra mevcut:

"Üstad'ın Kutb-u Âzamla konuşması"

"Bir gün beraber ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra tesbihatta iken: 'Kambur, ben mi haklıyım, yoksa sen mi haklısın?' diye birisine hitap ediyordu."

"Ben yine bir çok zamanlar olduğu gibi, hayretler içindeydim. Odasında benimle kendisinden başka kimse yoktu. Benim merakımı görünce, meseleyi şu şekilde izah etti:"

"Onuncu Söz, haşir ve âhiret hakkındadır. Ben o eseri bir vakitler Barla'da yazıyordum (1926 senesi). Baktım o günlerde bir İslâm düşmanı, ıslahı gayr-i-kabil... Arefeye bir kaç gün vardı. Ben beddua ettim. Benim bedduama karşılık bütün Hicaz velileri ve Hicaz'daki Kutb-u A'zam ise, onun ıslahı için dua ediyorlardı. Benim bedduam ferdî kaldığı için iade edildi. Aradan uzun seneler geçti. Baktım, bu sene (1938-1939 senesi) bana nihayet hak verdiler. Ben halbuki bunun ıslahının gayr-i kabil olduğunu biliyordum. Onlar nihayet bu sene başladılar beddua etmeye. Benim konuştuğum Kutb-u A'zam'dır; Mekke-i Mükerreme'dedir. Bütün Hicaz'la birlikte beddua etmeye başladı. Bana hak verdi. Ben de ona hitap ettim.'"(2)

Her zamanda İslam âlemi içerisinde, Peygamber Efendimiz (asm.)'ın ilim ve velayet kanatlarını temsil eden birer imam bulunur. Üstadımız bu hakikati; "her zamanda bulunan iki imam gibi" ifadesiyle dillendirmektedir. Bu iki imam ekseriyetle Mekke'de bulunan Kutb-u Azam'a tasarruf cihetiyle bağlıdırlar.

Fakat hem Kutbiyet hem de Gavsiyet makamlarını kendisinde bulunduran bir zatın Kutb-u Azam'a (şayet varsa) bağlı olması düşünülemez.

Yani Ferdiyet dediğimiz hem Kutbiyet ve hem de Gavsiyet makamlarını ihtiva eden bir makama sahip olan birisi, doğrudan Kur'an’a ve Resulullah (asm.)'a bağlıdır.

İşte Üstadımız, zamanında Abdulkadir-i Geylani hazretlerine verilen bu makamın, Ahir zamanda da O’nun şakirtleri olan Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı manevîsine de verildiğini ifade etmektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonıu Lâhikası, 120. Mektup.
(2) bk. Emin ÇAYIRLI (Çaycı Emin Bey)'in Hatıraları, Son Şahitler, II/99.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...