Dördüncü Nükte

İçerikler


  1. "İktisat eden, maişetçe aile belâsını çekmez." cümlesindeki "belayı" nasıl anlamalıyız?

  2. "Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var, kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim." Üstad'ın, zengin olanlardan daha zengin olduğunu ifade etmesini nasıl anlayabiliriz?

  3. "Zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir." cümlesinde geçen "manevi dilencilik" nedir, kime manevi dilenci denilir?

  4. "Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde Bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor..." cümlelerini devamıyla izah eder misiniz?

  5. "Evet, rızık ikidir: Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin hükmü ile o rızık taahhüd-ü Rabbânî altındadır. Beşerin sû-i ihtiyarı karışmazsa, o zarurî rızkı herhalde bulabilir..." Burdaki "Beşerin sû-i ihtiyarı" ile ne denilmek isteniyor?

  6. "Hâcât-ı zaruriye" ile "Hâcât-ı gayr-ı zaruriye" kapsamına neler girer? Otomobil, telefon gibi ev eşyalarının durumu nedir? İsraf ve iktisatta ölçümüz ne olmalıdır?

  7. "Hem bu fakr u zaruret zamanında, aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayr-ı meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti, vicdanı varsa acılaştırıyor. " cümlesini açıklar mısınız?

  8. "Evet muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki, ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzet ile fazla yenilmez." İzah eder misiniz?

  9. "Ben, bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatem-i Tai'nin minnetini almam." Burada Hatem-i Tai zaten minnetle vermiyor ki; ihtiyar fakir adam minnet altına girsin?

  10. "O sahrâda rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm.” Burada ihtiyar adamın hali Hatemi Tai'den daha üstün mü?

Yükleniyor...