Altıncı Nota

İçerikler


  1. "İnsan, bazı frenkler ve frenkmeşrepler gibi ihtirâsât-ı hayvâniyede terakki ettikçe, daha şiddetli bir hayvâniyet mertebesini alır." cümlesini açıklar mısınız?

  2. Kâfirlerin çokluğuyla ilgili "Bil ki, kıymet ve ehemmiyet, kemiyette ve adet çokluğunda değil." ile "Ve nısf-ı arz ve hums-u beşer, onun hediye-i hidayetini kabul edip hırz-ı can etti." ifadelerini birlikte nasıl değerlendirebiliriz?

  3. "Aklımız yüz derece fazla olsa idi yine sadece bu davaya sarf etmek lazım ve elzemdir." cümlesi ile "Kafirler dünyanın imareti için halk olunmuş." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  4. "Mü'min ibâdına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir vâhid-i kıyasî yapıp, âkıbetinde, müstehak oldukları cehenneme teslim eder." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imareti için halketmiştir." İzah eder misiniz?

  6. Üstad "Fatır-ı Hakim onları dünyanın imaratı için halketmiştir." diyor. Yani burda algı "İnsan, iradesiz olarak cehenneme atılmak için halkolunmuş." gibi bariz yazıyor. Peki Üstad neden bu şekilde yazmıştır?

  7. "Ehl-i küfrün bir hakikati nefyetmesi ise, bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki, bin de, bir de, birdir." ifadelerini izah eder misiniz?

  8. "Mutlak yokluk, ancak pek büyük güçlüklerle ispat edilebilir." Bu ifadeye göre, "mutlak yokluk" zor da olsa ispat edilebilir mi?

Yükleniyor...