Yedinci Nota

İçerikler


 1. "Hem mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür; fakat fâsık merdûdü’ş-şehadettir. Çünkü haindir." Fasık, yani günahkârın şehadeti niye makbul değildir? Yoksa burada başka bir manası mı var?

 2. "İlm-i usulde 'Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kâfir eğer zimmî olsa veya musalâha etse hakk-ı hayatı var.' diye usul-i şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür,.." İzahı nasıl?

 3. "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur." ifadesi Bediüzzaman'ın şahsi görüşü müdür, Kur'an'dan destekleyici ayetler var mıdır?

 4. "Mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur." Avam mürtet ile okuyan mürtedin vereceği zarar aynı mı; mürtetler hümanist olamaz mı?

 5. Mürted nedir; İslam'da cezası nedir? Mürtedin öldürülmesi din özgürlüğü ile çelişmez mi? İsteyen istediği dini seçemez mi? Risalede bu konuyla ilgili bilgi var mı?

 6. Mürted olan birisinin kalbinden iman gider, peki hiç sevgi kalır mı?

 7. Risalelerde zimmî olan kâfirlerle, sulh halinde bulunduğumuz kâfirlerin hayatlarının İslamiyetçe mahfuz olduğu, koruma altına alındığı ifade ediliyor. "Zimmî" ne demektir?

 8. "Âyâ, zanneder misin, bu milletin fakr-ı hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neş’et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hintteki Mecusî ve Berâhime ve Afrika’daki zenciler gibi,.." İzah?

 9. "Belki hırs şiddetlenmiş; onun için fakr-ı hâle düşüyorlar. Çünkü mü’minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir." Hırsın şiddetlenmesiyle müminlerin fakr-ı hâle düşmesini nasıl açıklarsınız?

 10. "Çünkü mü’minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir." cümlesini izah eder misiniz? Buradaki hırs tam olarak nedir, sadece Müslüman’da mı zararlıdır?

 11. "Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevâsı ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri var." Bunlar insanı dünyaya nasıl çağırıyor?

 12. "Fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş; belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin ve âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin." İzah eder misiniz?

 13. "Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin ve âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "İllâ ki -el-iyâzü billâh!- irtidat ile vicdanı tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın!" Günah olduğunu bile bile, defalarca o günahı işleyen bu kapsama girer mi?

 15. Risale-i Nur'da bazı yerlerde İslamiyet'ten çıkmış Müslüman için "vicdanı tefessüh etmiş" cümlesi geçiyor. Vicdan bozulup, tefessüh eder mi?

 16. Risalelerde belirtildiği gibi Allah rızka kefil ise, Afrika'da açlıktan ölenlere ne diyeceğiz?

 17. "Mesailerinin tanzimine ve mâbeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...