Yedinci Nota

İçerikler


  1. "Mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur." Avam bir mürted ile okuyan bir mürtedin vereceği zarar aynı mıdır?

  2. "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur... Mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür, fakat fâsık merdûdü’ş-şehadettir. Çünkü haindir." İzah eder misiniz? Mürted ne demektir? Fasıkın şehadeti niye makbul değildir?

  3. "Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur." ifadesi Bediüzzaman'ın şahsi görüşü müdür, Kur’ân'dan destekleyici âyetler var mıdır?

  4. "Ey bedbaht, fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma... Fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş... Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin ve âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin." İzah eder misiniz?

  5. "İllâ ki -el-iyâzü billâh!- irtidat ile vicdanı tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın!" Günah olduğunu bile bile, defalarca o günahı işleyen bu kapsama girer mi?

  6. "Belki hırs şiddetlenmiş; onun için fakr-ı hâle düşüyorlar. Çünkü mü’minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir." cümlesini izah eder misiniz?

  7. "Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevâsı ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri var." Bunlar insanı dünyaya nasıl çağırıyor?

  8. "Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hintteki Mecusî ve Berâhime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler?" İzah eder misiniz? Allah rızka kefil olduğuna göre Afrika'da açlıktan ölenlere ne diyeceğiz?

  9. "Mesailerinin tanzimine ve mâbeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...