Beşinci Nota

İçerikler


 1. "Seyahat-ı kalbiyede, emraz-ı kalbiyeye inkılab ederek ziyade müşkilâta medar olduğundan,.." Açıklar mısınız; pozitif bilimler Üstad'a zarar mı vermiş, neden "emraz-ı kalbiye" denilmiş?

 2. Üstad, "Eski Said Avrupa şahsı manevisi ile mücahedesinde, onların fünunu medeniye denilen esaslarını bir derece kabul ettiği için muvaffak olamıyordu." diyor. Bunu nasıl anlamalı; yani önce bilim felsefesini çürütmeli miyiz?

 3. Üstad; "İsevilik din-i hakikisinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa" diyor; açıklar mısınız?

 4. "Acaba, hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın, cismiyle zâhirî bir surette, aldatıcı bir ziynet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi?" İzahı?

 5. "Acaba, zâil, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi?" Dünya kendini baki zan ettirmekle yalan söylüyor, başka ne gibi yalanlar olabilir?

 6. "Âyâ, görmüyor musun ki, bir adamın cüz’î bir emirden meyus olması ve vehmî bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar-ı hayale uğraması sebebiyle, tatlı hayaller ona acılaşıyor..." Cüzî emir, vehmî emel, ehemmiyetsiz iş ne olabilir?

 7. "Ey beşerin nefs-i emmâresi! Bu temsile bak, beşeri nereye sevk ettiğini bil. Meselâ bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her adım başında biçare, âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını,.." Devamıyla izah?

 8. "Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki, kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin; veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin..." Bu iki yolu açar mısınız?

 9. "...Ben padişahın askeriyim, onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz neci oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmişseniz, göz ve başüstüne geldiniz. Emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz..." Bu kısmı açıklar mısınız?

 10. "Acemi nefer" tabirinden ne anlamalıyız?

 11. Beşinci Nota'da geçen: "Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek." deniyor. Buradaki "yiyecek" kelimesi neye işarettir?

 12. "Belki o imdad ve o koşmak, Kerim bir Rabb'in emriyle bir teavündür." cümlesi ile "Daima kavî, zaifi ezmek, hayvanların birinci düstûr ve kavânin-i esasiyesindendir." cümlesi çelişmiyor mu?

 13. "İkinci yolun seferinde, tevellüdat namında, sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevkiyat-ı askeriye vardır ve vefiyat namında sürur ve mızıka ile terhisat-ı askeriye görünüyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 14. Kainattaki mahlukatın teavün ve tesanüdü nasıl olmaktadır? Zahiren bir cidal söz konusudur, yırtıcı hayvanların diğer hayvanları yemesini de mi teavün olarak değerlendireceğiz?

 15. “Hayat bir cidaldir.' diye, ahmakane hükmetmişsin." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 16. "Musibete giriftar olduğu zaman, sağır, kör esbabdan başka derdine derman beklemiyor. وَمَا دُعَاۤءُ الْكَافِرِينَ اِلاَّ فِى ضَلاَلٍ sırrına mazhar oluyor." Burayı, âyetin manasıyla birlikte izah eder misiniz?

 17. "O sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceye ısındırmak için, yalancı, muvakkat lâmbalarla tenvir ettin. O lâmbalar sürurla beşerin yüzüne tebessüm etmiyorlar. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehâne gülmesine, o ışıklar müstehziyâne gülüp..." İzah?

 18. "Tek gözlü kör deha" ne demektir?

 19. "Zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lema gibi bir şuur,.." ifadelerini tasvir edebilir misiniz?

 20. "Hem halim selimdir. Fakat Fâtır-ı Zülcelâlinden başkasına, izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir halîm-i âlihimmettir." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 21. "Hem zayıftır. Fakat kudreti nihayetsiz olan Seyyidinin kuvvetine istinad eden bir zaif-i kavîdir ki, Kur’ân hakikî bir şakirdine Cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yaptırmadığı halde, bu zâil, fâni dünyayı ona gaye-i maksat hiç yapar mı?" izah?

 22. "Kur'an hakiki bir şakirdine cennet-i ebediyeyi dahi gâye-i maksad yaptırmadığı halde... Ve cenneti zikir ve virdine gâye olmakta az gördüğü halde..." deniliyor. Kur’an cennetin gaye yapılmamasını hangi ayeti ile ta’lim ediyor?

 23. "O şakirdin gaye-i himmeti hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat-i nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır." cümlesini açar mısınız?

 24. "Doksan dokuz taneli tesbihe bedel doksan dokuz esma-i İlahiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Felsefenin şakirdi, kendi nefsi için kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dâvâ açar..." Buna örnek verir misiniz? Kur'an'ın şakirdi olan sahabelerin savaşmalarını nasıl anlayacağız?

 26. "Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın mucizâne terbiyesine bak ki, nasıl ednâ bir kederle ve küçük bir gamla başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlûp olan bu küçük insan, terbiye-i Kur’ân ile ne kadar teâli ediyor..." İzah eder misiniz?

 27. "Kur’ân’ın tilmizlerinden Şah-ı Geylânî, Rufâî, Şâzelî (r.a.) gibi şakirtleri, virdlerini okudukları vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerrâtı, katarat adetlerini, mahlûkatın aded-i enfâsını,.." Büyük zatlar kainatın zerreleri ile mi dua etmişler?

 28. Cenab-ı Mevlamızın en güzel isimlere sahip olduğunu biliyoruz, ama bu isimler sadece doksan dokuz tane mi, bin bir tane mi? Nasıl ilahi isimlere ayna olacağız, bütün ilahi isimlere ayna olabilir miyiz?

 29. "Ben Mâlikimin hizmetindeyim. Ey musibet! Eğer Onun izin ve rızasıyla geldinse merhaba, safâ geldin..." ifadelerini devamı ile birlikte izah eder misiniz?

 30. "Benim takatim yettikçe, emin olmayana, Mâlikimin emanetini teslim etmem." cümlesini izah eder misiniz; tecrübe suretinde emir almış bir sebep nasıl emin olmayabilir?

 31. "Benim takatim yettikçe, emin olmayana, Mâlikimin emanetini teslim etmem." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 32. "Ey musibet! Eğer onun izin ve rızasıyla geldin ise, merhaba, safa geldin!" Zaten her şey O'nun izniyle gelmiyor mu, izah eder misiniz?

 33. "Hidayet ve dalalette insanların dereceleri mutefavittir, gafletin mertebeleri muhteliftir." cümlesini izah eder misiniz?

 34. "Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?" Nasıl anlamalıyız?

 35. "Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle ve her gün otuz bin cenazeyi gösteren mevtin iktizasıyla o gaflet perdesi parçalanıyor." cümlesini izah eder misiniz?

 36. "Gaflet, hissi iptal ediyor." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...