Hatime, Üçüncü Sual

İçerikler


 1. "Göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misillü." Burada ne anlatılmak isteniyor ve bir aletten veya bir makinayı mı örnek gösteriyor?

 2. "Hiçbir şey vardan yok, yoktan var olmaz; değişir, dönüşür." Peki var olan his yoğunluğu yok oluyorsa, onu ikame eden şey ne, o neye dönüşüyor?

 3. "Hiçten, hiçbir şey icad edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor." Burada ehl-i dalalet, zerrelerin yok olmadığını ve yeniden yaratılmadığını kastediyor. Üstad da cevapta "belki zerrelerinden başka" diyor. Cevapla suali nasıl telif etmeliyiz?

 4. "Kâinatın vücudunu inkâr etmeyi, hattâ kendilerinin vücutlarını dahi inkâr etmesi,.." ifadelerini açar mısınız?

 5. "Kâinattan daha san’atlı, hikmetli, zîhayat bir kâinatı inşa eden..." Kâinattan daha san'atlı yeni bir kâinat nasıl olur? Diğerini de yaratan Allah değil mi? Hem yaratma noktasında misliyet olmasıyla daha san'atlı ve hikmetli nasıl olabilir?

 6. Agnostisizm (bilinemezcilik, şüpheci, septisizim), bilimin sistematiğini maşa gibi kullanarak, dinsizlik hastalığını bilinememezlik kaçışıyla savunmaktadır. Risale-i Nur ne der? Agnostiklerin şu iddialarına geniş ve bilimsel bir cevap bekleriz.

 7. Evrenin tesadüfen var olamayacağı veya tabiatın bir icadı olamayacağı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 8. "Belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden..." Mevcut zerreler dışında, yeni zerreler yaratılıyor mu?

 9. "Var yok, yok var olmaz." önermesinin Allah için geçersiz olduğu, insanlar için cari olduğu belirtiliyor. Bir arkadaş su örneği ile yoktan var oluşa geçişin yaşandığını, yanıcı ve yakıcı maddeden söndürücü maddeye dönüşünü delil gösterdi. Ne dersiniz?

 10. "Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur." Hâlen "yoktan yaratma" devam ediyor mu?

 11. "Yoktan var olduğu gibi, var da yok oluyor." cümlesine göre, varın yok olmasına bir örnek verir misiniz?

 12. Allah'ın vasıtalı, vasıtasız, yarı vasıtalı yaratması diye bir şey var mıdır? Risalelerde bu manada bir açıklama var mıdır?

 13. Aynadaki suretlerimiz yoktan mı yaratılmaktadır? Şeffaf şeyler üzerinde gözüken eşyanın akisleri ibda' ile mi yoksa inşa ile mi olmaktadır?

 14. Cenab-ı Hak yeni türler yaratıyor mu, ibda tarzı yaratma devam ediyor mu? Yani mesela hayvanlar aleminde veya nebatat aleminde yeni türler yoktan var ediliyor mu? Bir de hayvanlar, kendi çevre şartlarına göre mi türüyorlar, bu konuda Üstad ne diyor?

 15. Hz. İsa'nın yaratılışı ibda şeklinde mi, yoksa inşa şeklinde midir?

 16. İbda ve inşa tarzı yaratma Allah'a mahsustur. Bazı insanların yeni bir fikir veya icat için, "yaratmak" kelimesini kullanmaları caiz mi?

 17. Maddenin korunumu kanunu ile (yani; maddi varlık yok olmaz, sadece boyut veya şekil değiştirir, yani başkalaşır) Allah'ın varı yok, yoku da var etmesini nasıl izah edersiniz?

 18. Üstad yaratma hususunda; biri yoktan var etme (ibda), biri de var olandan yeni şeyler yaratma (inşa) var diyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...