Altıncı Sual

İçerikler


 1. "Adem-i mutlak zaten yoktur." ifadesini nasıl anlamalıyız? "Mutlak adem", "mukayyet adem", "vacip varlık", "mümkün varlık" gibi kavramları izah eder misiniz?

 2. "Adem-i mutlak zaten yoktur." ifadesini nasıl anlayacağım? Mesela; Allah'tan başka bir ilah, ezelden beri yoktur ve ebediyyen olmayacaktır, bu mutlak yokluk değil midir?

 3. "Allah'a bakan vechesi hariç, her şey helak olur." mealindeki ayeti Üstad Hazretleri nasıl tefsir ediyor? Yani ahirete şumulü var mıdır? Eğer varsa, ruh katiyyen bakidir, hakikatıyla nasıl bağdaştıracağız?

 4. "Altıncı Sualinizin Meâli: كُلُّ شَىْءٍ هاَلِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ Bu âyetin âhirete, cennete, cehenneme ve ehillerine şümulü var mı, yok mu?" Bu kısmı izah eder misiniz?

 5. Adem-i mutlakın mahiyeti nasıl bir şey ki; cehennem azabı onun yanında hafif kalmaktadır?

 6. Kainat yaratılmadan önce sıfat ve esmanın nakışları, ayineleri yoktu, kıyametten sonra da yine öyle kalsa fena-yı mutlaka mı gitmiş olacak? Fark nedir?

 7. Tasavvufi ekollerin kainat ve varlıklara bakış açısı ile Üstad'ın alem ve varlık anlayışını değerlendirebilir misiniz?

 8. "Adem alemlerine sukut etmek" ne demektir; zaten ilm-i ilahiye gitmiyor mu?

 9. "Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır." cümlesini açıklar mısınız?

 10. Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan mahlukatın, bizim şehadet ettiğimiz gibi harici bir vücutları var mıdır veya o vücutlara nasıl bir vücut diyebiliriz?

 11. Eşyanın varlığı sabit midir, farazi midir, yoksa hayali midir?

 12. İnkar eden bir kafir, bütün kainatın ve mevcudatın hukuklarına tecavüz etmek suretiyle, hadsiz cinayetler işlemekte ve zulmün en büyüğünü yapmış olmaktadır. Bu kişinin ebedî cehennem ile cezalandırılması, ademe mahkum edilmemesinin hikmeti nedir?

 13. Risalelerde geçen, adem alemleri ile Cenab-ı Hakk'ın ilm-i ilahisinde bir varlığın olması durumunu karşılaştırırsak, ilm-i İlahide olan şey, aynı zamanda adem aleminde mi olmuş oluyor veya ilm-i ilahinin ayrı bir unvanı da adem alemleri mi oluyor?

Yükleniyor...