Dördüncü Mebhas, Dördüncü Mesele

İçerikler


  1. "İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüd ettikleri için, her zaman tecdîd-i îmana muhtaçtır." Tecdid-i iman nasıl ve niçin yapılır?

  2. "Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferd-i âhar sayılır." cümlesini ve "ferd-i aher" tabirini izah eder misiniz?

  3. "Hem zâhir-i şeriate muhalif düşen ve hattâ bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekât eksik olmuyor." Günlük hayatta hangi kelime ve hareketimiz zahir-i şeriata muhalif düşüp küfür derecesinde tesir ediyor?

  4. "Hudus" ve "imkân" Allah'ın vahdaniyetini nasıl ispat ediyor? "Mütekellimîn uleması, âlemi, imkân ve hudûsun ünvan-ı icmâlîsi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar, sonra vahdâniyeti ispat ederler." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Ehl-i tasavvufun bir kısmı; tevhid içinde tam huzuru kazanmak için 'la meşhude illa hu' deyip kâinatı unutur; nisyan perdesini üstüne çeker; sonra tam huzuru bulur. Ve diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için..." İzah eder misiniz?

  6. "Âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada her bir eser, bütün âsârı kendi Müessirinin eserleri olduğunu gösterir..." Devamıyla izah eder misiniz?

  7. "Evet, herbir eser, hususan zîhayat olsa, kâinatın küçük bir misal-i musağğarıdır ve âlemin bir çekirdeğidir ve küre-i arzın bir meyvesidir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  8. "Kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır." cümlesini açıklar mısınız?

  9. "Kâinattaki tecellî eden her bir isim, bütün isimleri kendi Müsemmâsına isnad eder ve Onun ünvanları olduğunu ispat eder..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...