Dördüncü Mebhas, Dördüncü Mesele

İçerikler


  1. "İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüd ettikleri için, her zaman tecdîd-i îmana muhtaçtır." Tecdid-i iman nasıl ve niçin yapılır?

  2. "Ehli tasavvufun bir kısmı; tevhid içinde tam huzuru kazanmak için 'la meşhude illa hu' deyip kainatı unutur; nisyan perdesini üstüne çeker; sonra tam huzuru bulur. Ve diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için..." İzah eder misiniz?

  3. "Hem zâhir-i şeriate muhalif düşen ve hattâ bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekât eksik olmuyor." Günlük hayatta hangi kelime ve hareketimiz zahiri şeriata muhalif düşüp küfür derecesinde tesir ediyor?

  4. "Hudus" ve "imkan" Allah'ın vahdaniyetini nasıl kanıtlar? "Mütekellimîn uleması, âlemi, imkân ve hudûsun ünvan-ı icmâlîsi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar, sonra vahdâniyeti ispat ederler." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferd-i âhar sayılır." cümlesini ve "ferd-i aher" tabirini izah eder misiniz?

  6. "Âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada her bir eser, bütün âsârı kendi Müessirinin eserleri olduğunu gösterir. (...) Demek, herbir şey, doğrudan doğruya bir burhan-ı vahdâniyettir ve marifet-i İlâhiyenin..." Örneklerle izahı?

  7. "Evet, herbir eser, hususan zîhayat olsa, kâinatın küçük bir misal-i musağğarıdır ve âlemin bir çekirdeğidir ve küre-i arzın bir meyvesidir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  8. "Kâinattaki tecellî eden her bir isim, bütün isimleri kendi Müsemmâsına isnad eder ve Onun ünvanları olduğunu ispat eder..." İzah eder misiniz?

  9. "Kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır." cümlesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...