Birinci Makale, Birinci Mesele

İçerikler


 1. "Sa'd ve Seyyid, top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar her tarafına temaşa ediyorlar." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 2. Dünyanın yuvarlaklığı hakkında,.. Küreviyet-i arz, ulema-i İslâmca kabul edilmiş; dine muhalefeti yok. Ayette satıh demesi, kürevî olmadığına delâlet etmiyor mu?

 3. "Kıble ve Kâbe öyle bir amud-u nuranîdir ki; semavatı arşa kadar takmış ve nazmedip Küre-i Arz'ın tabakatını ferşe kadar delerek kâinatın muntazam bir amud-u nuranîsi olmuştur." Bu bahsedilen dünyanın her tarafında oluyor mu?

 4. "Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır" dedikten sonra "Emin ol, İmam-ı Şafiî mesele-i ûlâyı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir" Burayı izah eder misiniz?

 5. "Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur..." Devamıyla izah eder misiniz?

 6. Eğer gıtâ ve perde keşfolunsa, hatt-ı şakul ile senin gözünün şuaı, namazın herbir hareketinde ayn-ı kıble ile temas ve musafaha edecektir... Burayı açıklar mısınız?

 7. Emin ol, İmam-ı Şafiî mesele-i ûlâyı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi, cenuptan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir..

 8. İmam-ı Şafiî mes'ele-i ûlâyı şarktan ve garbdan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. Bu cümleyi açıklar mısınız?

 9. Muhakemat'ta geçen dünyanın yuvarlaklığı hakkındaki yerlerin izahını yapar mısınız? Yatsı namazı, kıble, oruç vs...

 10. "Burhan-ı kat’î ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam, hâlî değil, ya dimağında bir sofestai gizlenmiş..." İzah eder misiniz?

 11. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın anlaşılması için, hadis-i şeriflerin gerekliliği hususunda Risale-i Nurlar perspektifinden bilgi verir misiniz? Özellikle gayb ile ilgili hadisler...

Yükleniyor...