Block title
Block content

Birinci Makale, On İkinci Mukaddeme

İçerikler

  1. "Lübbü bulamayan, kışır ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan, hayalata sapar. Sıratı mustakimi göremeyen, ifrat ve tefride düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan, çok aldanır ve aldatır..." ifadelerini izah eder misiniz?

  2. "Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalâta sapar." Cümlesinin izahını yapar mısınız?

  3. Muhakemat'ta geçen, "Zahirperestleri aldatan bir sebep, kıssanın hisse ile münasebeti ve mukaddimenin maksud ile zihinde mukareneti, vücudu hariçte olan mukarenetle iltibas olmasıdır..." ifadeleri açıklar mısınız?

  4. "Cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathînin annesi olan ülfet,.." Bu cümleyi açıklar mısınız?

  5. "Peygamberimiz (asv)'in cümle hali veya ekseriyeti, harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise, vücut müsaade etmediği için, mütehayyelâtları intizam bulamıyor." cümlesini açıklar mısınız, vücut müsaade etmiyor ne demektir?

  6. "Tasdik ise, zahir olan mucizatıyla, ekmel-i vecihle hâsıl olabilir. Eğer hâcetten fazla harika olsa, ya abestir veya sırr-ı teklife münafidir..." izah eder misiniz?

  7. "Zira, teklif, nazarî olan şeyde bir imtihandır." cümlesini izah edebilir misiniz?

  8. "Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki..." devamıyla izah eder misiniz?

  9. "Dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasl etmek, ikisi de caiz değildir." cümlesini geçtiği yer ile beraber izah eder misiniz?

Yükleniyor...