Birinci Makale, On İkinci Mukaddeme

İçerikler


 1. "Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalâta sapar." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 2. "Halbuki, akıl ve hikmet nazarlarında herbiri kudretin en bâhir mu’cizelerinden olan hakaik-i âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemâl ve ulviyet, o derece dest-i hikmetle nakşolmuş ki..." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathînin annesi olan ülfet..." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 4. "Evet, gözleri açan, yalnız nücûm-u Kur’âniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki, cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını def ettikleri gibi..." İzah eder misiniz?

 5. "Güya onların zannınca, küreviyet-i arza hükmeden, dinde çok mesaile muhalefet ediyor! Onu bahane ederek büyük bir iftirayı ettiler." Bu hadise nasıl olmuş?

 6. "Peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti, harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise, vücut müsaade etmediği için, mütehayyelâtları intizam bulamıyor." İzah eder misiniz, neden vücut müsaade etmiyor?

 7. "Tasdik ise, zahir olan mucizatıyla, ekmel-i vecihle hâsıl olabilir. Eğer hâcetten fazla harika olsa, ya abestir veya sırr-ı teklife münafidir..." İzah eder misiniz?

 8. "Zira teklif, nazarî olan şeyde bir imtihandır." cümlesini izah edebilir misiniz?

 9. "Dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasl etmek, ikisi de caiz değildir." cümlesini geçtiği yer ile beraber izah eder misiniz?

 10. "Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki..." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Bu sırra binaen, pek çok adam meylü'l-ağalık ve meylü'l-âmiriyet ve meylü't-tefevvukla mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lûtfu terk edip, kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebir ve tânif eder." İzahı?

 12. "Ulûm-u medarisin tedennîsine ve mecrâ-yı tabiîden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur..." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...