Altıncı Pencere

İçerikler


 1. "Kâinatın ulvî ve süflî tabakatındaki bütün âlemler, ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek Sâni-i Hakîmin rububiyetini gösteriyorlar." Bu alemler hangileridir ve Allah'ı nasıl ispat ediyorlar?

 2. Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere'de geçen "ulvi tabaka", "süfli tabaka", "zahir ve batin duygular" tabirlerini açıklar mısınız?

 3. Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere'yi izah eder misiniz?

 4. "Cevv-i semâdaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faideler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler,.. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin..." İzah eder misiniz?

 5. "Cezbekârâne mevzun hareketleri, yapraklar adedince, yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemâl-i rububiyetini gösterir." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Hem nasıl berde ve bahirde kemâl-i rahmetle rızıkları verilen ve kemâl-i hikmetle muhtelif şekiller giydirilen ve kemâl-i rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvânat,.." İzah eder misiniz?

 7. "Hem nasıl sahrâlarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, herbiri bir Sâni-i Hakîmin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve..." İzah?

 8. "Öyle de bağlardaki muntazam nebâtat ve nebâtâtın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar,.." İzah eder misiniz?

 9. "Bütün hayvanî cesetlerde kemâl-i hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazatla kemâl-i intizamla teslih etmek, ... Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret..." İzah eder misiniz?

 10. "Gözlere kâinat bostanındaki mânevî çiçekleri toplayan şuâât-ı ayniye gibi zâhirî ve bâtınî bütün duyguların, ayrı ayrı âlemlere her biri birer anahtar olmaları..." sözünü izah eder misiniz?

 11. "Hem nasıl bütün kalblere, insan ise her nevi ulûm ve hakikatleri bildiren, hayvan ise her nevi hâcetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhâmât-ı gaybiye bir Rabb-i Rahîmin vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder." cümlesini izah eder misiniz?

 12. Altıncı Pencere için, "Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevîsi kadar geniş olan şu pencereyi neyle kapatabilirsin?" tabirinin kullanılmasının hikmeti nedir?

 13. Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere'de geçen "şuaatı ayniye" ifadesinin ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

Yükleniyor...