Block title
Block content

İkinci Maksat

İçerikler

 1. "Yani zerre sandukçasında olan cevheri gösterir." Buradaki "cevher" nedir, izah eder misiniz?

 2. Zerre ile atom aynı anlama mı gelmektedir?

 3. Zerrelerin şuurlu bir işi yapamamalarını, şuursuz olduklarına bağlıyoruz. Peki zerrelerin şuursuz olduğunu nereden biliyoruz?

 4. "Çekirdek, bütün ağacın teşkilâtını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evâmir-i tekvîniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir." İzah nasıldır?

 5. "Her bir zerre, mebde-i hareketinde, lisan-ı hâl ile 'Bismillâhirrahmânirrahîm' der." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Tahavvülât-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır... Meselâ, nar ve mısıra dikkat et..." Bu cümleleri izah eder misiniz?

 7. "Tahavvülât-ı zerrât, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitâb-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekviniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 8. "Zerrelerin ihtizazı" tam olarak ne demektir, açıklar mısınız?

 9. "“İmam-ı Mübîn”, ilim ve emr-i İlahînin bir nev’ine bir ünvandır ki; âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani zaman-ı hâlden ziyade, mazi ve..." İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin hakkındaki paragrafı açıklar mısınız?

 10. Kitab-i Mübinin; kudret defteri olması ne demektir? Kudret İmam-ı Mübine göre hareket etmiyor mu? Ayrı bir defter niye var? İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz, her üçü de Üstadımızın tabiriyle “ilm-i İlâhînin ünvanlarıdırlar.”

 11. Zerre Risalesi'nde, zerrelerin hem "bismillah" hem de "elhamdullilah" dediğini öğreniyoruz. Zerreler nasıl "bismillah" ve "elhamdulillah" diyorlar?

 12. Zerrenin hereketinin tesadüf oyuncağı olmadığını nasıl bileceğiz?

 13. Zerrenin; vazife sonunda "elhamdülillah" demesini nasıl anlamalıyız?

 14. "Ehl-i gaflet ve dalâlet ve felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fâtıranın o Levh-i Mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbâniyenin o basîrâne kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler; hâşâ, 'tabiat' namıyla tesmiye etmişler,." izah?

 15. "Evet, tahavvülât-ı zerrât, âlem-i gaybdan olan herşeyin geçmiş aslında ve gelecek neslindeki intizamata medar ve ilim ve emr-i İlâhînin bir ünvanı olan İmam-ı Mübînin düsturları ve imlâsı tahtında ve zaman-ı hazır ve âlem-i şehadetten teşkil ve..." izah?

 16. "Zaman dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin hakikati dahi, Levh-i Mahv-İsbat’taki kitabet-i kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir. Lâ ya’lemu’l-ğaybe illâllah..." Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 17. Madem Levh-i Mahfuz var ve her şeyin son hali orada kayıtlıdır; Levh-i Mahv-İspatın olmasının hikmeti nedir?

 18. "Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Eşyanın intizamatı ve kavânin-i teşekkülâtı birbirine muhaliftir." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Her şeye muayyen bir manevi kalıp tayin edilmiştir... Evet, havanın her bir zerresi, her bir zîhayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir." İzah eder misiniz, "manevi kalıbı" nasıl anlamalıyız?

 21. "Her zerrede, hem hareketinde, hem sükûnetinde iki güneş gibi iki nur-u tevhid parlıyor." cümlesinde "iki güneş" ve "iki nur"dan kastedilen nedir?

 22. Tahavvülat-ı Zerrat Risalesi'ndeki, zerrelerin muntazam işler görmesi kısmını açıklar mısınız?

 23. Hava ile toprak zerrelerinde nasıl bir hususiyet görmekteyiz?

 24. Tahavvülatı zerrat bahsinin Birinci Nokta'nın Birinci Mebhası'nda anlatılan meselede, zerrerelerin tohumlarda işlediği söyleniyor; bu işleme nasıl oluyor? Tohumu toprağa koyduğumuzda mineralleri kendisi çekmiyor mu?..

 25. "Abesiyet esasına istinad eden felsefeleri nazarında, tesadüfe bağlı olan tahavvülat-ı zerratı bütün düsturlarına üssül esas tutup, masnuat-ı ilahiyeye masdar göstermişler." cümlesini açıklar mısınız?

 26. "Aynen öyle de havanın zerreleri, herbiri birer mektubat-ı samadaniye, birer antika-i sanat-ı Rabbaniye... Emr-i kün feyeküne malik, herşey emrine musahhar bir San-i Zülcelalin emriyle, izniyle, iradesiye, kuvvetiyle olması..." paragrafın izahı?

 27. Kur’ân-ı Hakîmin hikmeti nokta-i nazarında tahavvülât-ı zerrâtın pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın, zerratı süratle tahrikinin hikmetlerinden üç tanesini açıklar mısınız?

 28. "...Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından, şu bahardaki emsalinin hakikatçe aynılarıdır. Yalnız teşahhusât-ı itibariyede fark var." Ruhlu varlıklarda fark yok mu?

 29. "Bir tek hakikati başka başka surette göstermek" ifadesini örnekler misiniz?

 30. "Taayyünat-ı itibariyeyi değiştirmekle, manaları değişir ve çoğalır..." diye devam eden parağrafta, "taayyünat-ı itibariye", "teşahhüsat-ı itibariye" kavramlarını misallendirerek izah eder misiniz?

 31. Zerrenin hareketlerinin hikmetlerinden bahseden; Otuzuncu Söz, İkinci Maksattaki; "birincisi" ve "üçüncüsü" arasındaki fark nedir?

 32. "Biri enfusi diğeri âfâkî iki hareket-i cezbekâranede zikir ve tesbih-i İlahî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri, kendi kendine, sersem gibi dönüp oynuyorlar zu'metmişler." cümlesini açıklar mısınız?

 33. "Dünyada zemin yüzünün tezgahı ve tarlasında hakim-i zülcelal zerratı tahrik edip, kainatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek, şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsülat-ı maneviye yetiştiriyor." izah eder misiniz?

 34. "Hadsiz âlem-i misal gibi gayet geniş âlem-i melekût ve gayr-ı mahdut sair uhrevî âlemlere birer mahsulât veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyleri yetiştirmek için, şu dar mezraa-i dünyada, zemin yüzünün destgâhında ve tarlasında,.." İzah?

 35. "Kemâl-i intizamla tavzif ederek, mütenâhî bir zamanda, mahdut bir zeminde gayr-i mütenâhî tesbihât yaptırıyor, gayr-i mahdut tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye ve kemâliyesini gösteriyor." Madde için, varlık için "sınırsız" ifadesi kullanılır mı?

 36. "Her bir zerrede, Vâcibü'l-Vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahid-i sadık vardır. Evet, zerre, acz ve cumuduyla beraber, şuurkârâne büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kaldırmakla Vâcibü'l-Vücudun vücuduna kat'î şehadet ettiği,.." İzahı nasıl?

 37. "Bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık zerreler olmak için hayattar ve mânidar olmaktır." Nurlanacak zerreler tüm zerreler midir, yoksa küre-i arzdakiler tek mi?

 38. "Feyâ sübhanallah! Zındık maddiyyun gâvurlar, bir Vâcibü’l-Vücudu kabul etmediklerinden, zerrât adedince bâtıl âliheleri kabul etmeye, mezheplerine göre muztar kalıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 39. "Tahavvülât-ı zerrâtın ve zîhayat cisimlerde zerrât harekâtının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binasına lâyık zerreler olmak için hayattar ve mânidar olmaktır..." İzah eder misiniz?

 40. "İnsanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki,.." ifadelerini izah eder misiniz?

 41. "Sani-i Hakim, anasırı tahrik edip tavzif ederek onlara bir ücreti kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla,.." Burada bahsi geçen unsurlar nedir? Bu unsurlar madeniyat derecesine nasıl çıkar?

 42. "Sual: Zerrâtın harekâtında şu hikmetin bulunması neyle bilinir? Elcevap: Evvelâ, bütün masnuatın bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan Sâniin hikmetiyle bilinir..." Burayı açar mısınız?

 43. "Zîhayat cisimlerin zerrâtı içinde, çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle mânevî bir nura, bir letâfete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh..." Burayı açıklar mısınız?

 44. "Hem madem her şeyin hakikatı, Cenab-ı Hakk’ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona âyinedir,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 45. "Sâni'-i Hakîm her şey için o şeye münasib bir nokta-i kemal ve ona lâyık bir mertebe-i feyz-i vücud tayin edip ve o şeye, o nokta-i kemale sa'yedip gitmek için bir istidad..." vücudumuzda kemale ulaşan zerreler biz ölünce tekrar mı aşağı mertebeye iner?

 46. "Dünyada câmid, şuursuz, ve mühim vazifeler gören zerrât-ı arziyenin, elbette taşı, ağacı, her şeyi zîhayat ve zîşuur olan âhiretin bazı binalarında derc ve istimali mukteza-yı hikmettir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 47. "Hem madem ruh, cisme hâkim olduğu gibi, câmid maddelerde dahi, kaderin yazdığı evâmir-i tekvîniye o maddelere hâkimdir. O maddeler, kaderin mânevî yazısına göre mevki ve nizam alabilirler." İzah eder misiniz?

 48. "Yumurtaların envaında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar." ifadesini izah eder misiniz?

 49. "Cenab-ı Hakk'ın varlığı kabul edilmese, her zerrenin akıllı ve şuurlu olması gerekirdi." Allah bir şeye "Ol!.." der oluverir, demek ki bu emre muhatap olan her şeyde akıl vardır, şeklindeki düşünceler doğru mudur?

 50. "Hava zerresi, Cenâb-ı Hakk’ın Semi’, Basîr, Mürîd, Alîm, Kadîr gibi bütün esmâsının tecelliyâtına mazhar olmuş ki, bu hârikà işler oluşuyor." Diğer unsurlarla hava unsurunun farkı nedir?

Yükleniyor...