İkinci Maksat, Mukaddime

İçerikler


 1. "Çekirdek, bütün ağacın teşkilâtını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evâmir-i tekvîniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir." İzah nasıldır?

 2. "Her bir zerre, mebde-i hareketinde, lisan-ı hâl ile 'Bismillâhirrahmânirrahîm' der." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Tahavvülât-ı zerrât, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitâb-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekviniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Zerrelerin ihtizazı" tam olarak ne demektir, açıklar mısınız?

 5. "“İmam-ı Mübîn”, ilim ve emr-i İlahînin bir nev’ine bir ünvandır ki; âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani zaman-ı hâlden ziyade, mazi ve..." İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin hakkındaki paragrafı açıklar mısınız?

 6. Bir şeyin vücudundan evvel yazılması; o şeyi plan ve programa uymaya zorlamaz mı? Bu yazıyı ve mahiyetini hem ızdırari kader ve hem de ihtiyari kader açısından nasıl anlamalıyız?

 7. Her bir zerrenin mebde-i hareketinde Bismillah demesini anlayabiliyoruz. Ancak vazifesinin sonunda Elhamdülillah demesini nasıl anlatabilirsiniz? Nar ve mısır örneğinden, Üstadımızın nazara vermek istediği neticeyi biraz daha açabilir misiniz?

 8. Kitab-i Mübinin; kudret defteri olması ne demektir? Kudret İmam-ı Mübine göre hareket etmiyor mu? Ayrı bir defter niye var? İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz, her üçü de Üstadımızın tabiriyle “ilm-i İlâhînin ünvanlarıdırlar.”

 9. Tahavvülât-ı zerrâtın “Nakkâş-ı Ezelînin kalem-i kudreti” ve “kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânı” olmasını detaylıca izah eder misiniz?

 10. Zerre Risalesi'nde, zerrelerin hem "bismillah" hem de "elhamdullilah" dediğini öğreniyoruz. Zerreler nasıl "bismillah" ve "elhamdulillah" diyorlar?

 11. Zerrenin hereketinin tesadüf oyuncağı olmadığını nasıl bileceğiz?

 12. Zerrenin; vazife sonunda "elhamdülillah" demesini nasıl anlamalıyız?

 13. “Her şeyin evvelinde ve ahirinde yazılıp tespit edilmesi” ne anlama gelmektedir? Bu yazının keyfiyeti ile alakalı neler söylenebilir?

 14. “İmam-ı Mübin” ile “Kitab-ı Mübin” kavramlarını detaylıca açar mısınız, bu iki kitabın “Levh-i Mahfuz” ile ilişkisi nedir?

 15. "Ehl-i gaflet ve dalâlet ve felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fâtıranın o Levh-i Mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbâniyenin o basîrâne kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler; hâşâ, 'tabiat' namıyla tesmiye etmişler,." izah?

 16. "Evet, tahavvülât-ı zerrât, âlem-i gaybdan olan herşeyin geçmiş aslında ve gelecek neslindeki intizamata medar ve ilim ve emr-i İlâhînin bir ünvanı olan İmam-ı Mübînin düsturları ve imlâsı tahtında ve zaman-ı hazır ve âlem-i şehadetten teşkil ve..." izah?

 17. "Zaman dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin hakikati dahi, Levh-i Mahv-İsbat’taki kitabet-i kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir. Lâ ya’lemu’l-ğaybe illâllah..." Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 18. İlim defteri ile kudret defteri arasında nasıl bir fark vardır?

 19. İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn'in düsturlarını izah eder misiniz?

 20. Kâinat kitabındaki bu yazılıp bozulmanın sebep ve hikmeti ne olabilir?

 21. Levh-i mahfuzun ve İmam-ı Mübinin eşyadaki cilvesi ile maddiyunların tabiatı tariflerinin münasebetini biraz daha açabilir misiniz?

 22. Madem Levh-i Mahfuz var ve her şeyin son hali orada kayıtlıdır; Levh-i Mahv-İspatın olmasının hikmeti nedir?

 23. Zamanın hakikatini mezkûr meseleler muvacehesinde daha net olarak nasıl anlayabiliriz? Zaman nisbi kabul ediliyor. Bunun hakikat veçhesi ne olabilir?

Yükleniyor...