İkinci Maksat, Mukaddime

İçerikler


 1. Tahavvülât-ı zerrâtın "Nakkâş-ı Ezelînin kalem-i kudreti" ve "kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânı" olmasını detaylıca izah eder misiniz?

 2. "Zerrelerin ihtizazı" tam olarak ne demektir, açıklar mısınız?

 3. "Her bir zerre, mebde-i hareketinde, lisan-ı hâl ile 'Bismillâhirrahmânirrahîm' der." cümlesini izah eder misiniz?

 4. Her bir zerrenin mebde-i hareketinde Bismillah demesini anlayabiliyoruz. Ancak vazifesinin sonunda Elhamdülillah demesini nasıl anlatabilirsiniz?

 5. "Her şeyin evvelinde ve ahirinde yazılıp tespit edilmesi" ne manaya gelmektedir? Bu yazının keyfiyeti ile alakalı neler söylenebilir?

 6. Bir şeyin vücudundan evvel yazılması; o şeyi plan ve programa uymaya zorlamaz mı? Bu yazıyı ve mahiyetini hem ızdırarî kader ve hem de ihtiyarî kader açısından nasıl anlamalıyız?

 7. "İmam-ı Mübin" ile "Kitab-ı Mübin"i "Levh-i Mahfuz" ile alakası ile tafsilatıyla izah eder misiniz?

 8. "Çekirdek, bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan... Fihriste ve programları tayin eden o evamir-i tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir." İzah eder misiniz?

 9. İlim defteri ile kudret defteri arasında nasıl bir fark vardır?

 10. Levh-i mahfuzun ve İmam-ı Mübin’in eşyadaki cilvesi ile maddiyunların tabiatı tariflerinin münasebetini biraz daha açar mısınız?

 11. Zamanın hakikatini mezkûr meseleler muvacehesinde daha net olarak nasıl anlayabiliriz? Zaman nispi kabul ediliyor; bunun hakikat veçhesi ne olabilir?

 12. Kâinat kitabındaki bu yazılıp bozulmanın sebep ve hikmeti ne olabilir?

 13. "Zaman dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikati dahi, Levh-i Mahv-İsbat’taki kitabet-i kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...