Zeylin Hatimesi

İçerikler


 1. "Şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikindeki Dört Hatvenin izahatı, hakikatin ilmine, şeriatin hakikatine, Kur’ân’ın hikmetine dair..." Yirmi Altıncı Sözün, Zeyl'inin Hatime'sini açar mısınız?

 2. "Hem bu tarik daha umumî ve cadde-i kübrâdır. Çünkü, kâinatı, ehl-i vahdetü’l- vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için idama mahkûm zannedip..." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "En keskin tarik olan aşk, nefisten elini çeker, fakat mâşuk-u mecazîye yapışır. Onun zevâlini bulduktan sonra Mahbûb-u Hakikîye gider." İzah eder misiniz?

 4. Acz, fakr, şefkat, tefekkür konusunda; şefkat nasıl Rahîm ismine aynalık yapıyor, bilgi verir misiniz?

 5. "Şefkat, Allah’a götürmede ve ulaştırmada aşktan daha keskin, daha parlak bir vasıtadır. Aşkın çok riskleri ve tehlikeleri var." diyor Üstadımız. Şefkatin aşktan daha tesirli oluşunu biraz daha açar mısınız?

 6. Acz-fakr hatveleri insanda hangi manevi kazançlara vesile oluyor? Diğer yandan "vahid-i kıyasi" insanda hangi manevi kazançlara vesile oluyor?

 7. "Acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikı"nın hatvelerdeki ayetlerle bağlantısını izah edebilir misiniz?

 8. "Acz, elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir." deniyor. Peki insanlara veya belli yerlere güvenmek ve onlara el uzatmakta bir sıkıntı var mıdır? "Aczin elini nefisten çekmesi" ne demektir?

 9. İnanmayan bir kişi, aczini fakrını kullanarak yükselebilri mi veya Allah'a ulaşabilir mi? İman etmek şart mıdır?

 10. "Acz, fakr, şefkat ve tefekkürün", Rıza-yı İlahi'ye ulaştıran vesileler olmasını nasıl anlamalıyız, bu vesileleri nasıl kullanabiliriz?

 11. Risale-i Nur`un dört esası bazı yerlerde "acz, fakr, şefkat ve tefekkür"; bazı yerlerde ise "acz, fakr, şevk ve şükr" olarak belirtiliyor. Neden farklı?

Yükleniyor...