"Hem bu tarik daha umumî ve cadde-i kübrâdır. Çünkü, kâinatı, ehl-i vahdetü’l- vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için idama mahkûm zannedip..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem bu tarik daha umumî ve cadde-i kübrâdır. Çünkü, kâinatı, ehl-i vahdetü’l- vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için idama mahkûm zannedip Lâ mevcude illâ Hû hükmetmeye veyahut ehl-i vahdetü’ş- şuhud gibi, huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül edip Lâ meşhude illâ Hû demeye mecbur olmuyor." (1)

Eşya ve mahlukat, insan ile Allah arasında bir perdedir. Bu perdeye üç şekilde bakılıyor:

Birisi "La Mevcuda İlla Hu" diyenler: Bunlar eşya ve mahlukatı Allah ile kul arasında bir engel bir perde olarak görüyorlar ve eşyayı tamamen inkâr ederek, sadece Allah’ın varlığına odaklanıyorlar. Bu ekole göre eşyanın varlığı söz konusu değildir. Yani "Allah’tan başka varlık yoktur" diyorlar.

İkincisi "La Meşhuda İlla Hu" diyenler: Bunlar eşya ve mahlukatı Allah ile kul arasında bir engel bir perde olarak görüyorlar ve eşyayı görmezden gelerek sadece Allah’ın varlığına odaklanıyorlar. Bu ekolde eşyanın varlığı inkâr edilmese de nisyana (unutulmaya) mahkum ediliyor.

Üçüncüsü "La İlahe İlla Hu" diyenler: Bunlar eşya ve mahlukatı Allah ile kul arasında bir engel bir perde olarak görmüyorlar, bilakis eşya ve mahlukat, Allah’ı, isim ve sıfatları ile bize tanıtan bir vesile bir yön levhası gibidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Zeylin Hatimesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...