İkinci Maksat, Birinci Esas

İçerikler


  1. "Ruh, katiyen bakidir. Birinci Maksat'taki melâike ve ruhanilerin vücutlarına delalet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan beka-i ruha dahi delildirler." Bu cümleyi izah eder misiniz?

  2. "Âlem-i berzah ve âlem-i ervahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bakiye kafileleri" ne anlama gelmektedir? Âlem-i berzah ve âlem-i ervahın farkı var mı?

  3. "Ervah-ı bakiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, burhan ile göstermeğe lüzum kalmaz." Aramızdaki mesafenin o kadar ince ve kısa olması ne demektir?

  4. "Ehl-i keşf-el kuburun onları görmeleri, hatta bir kısım avamın da onlarla muhabereleri" ifadesi nasıl anlaşılmalıdır?

  5. "Umumun da rüya-yı sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde âdeta beşerin ulum-u mütearifesi hükmüne geçmiş. " Rüya-yı sadıka nedir? Onlarla münasebet peyda edilmesi nasıl anlaşılmalıdır? Rüyalar nasıl sadık rüya oluyor?

  6. "Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihi bir şeyde zihinlere vesvese vermiş. " Maddiyyun fikrinin herkesi sersem etmesinin ruhun varlığı ve bekası konusunda zihinlere vesvese vermesi nasıl oluyor? Biraz açıklar mısınız?

  7. "İşte şöyle vesveseleri izale için hads-i kalbînin ve iz’ân-ı aklinin pek çok menbalarından, bir mukaddime ile dört menbaına işaret edeceğiz. " Hads-i kalbi ve iz’ân-ı akli tabirlerini izah eder misiniz? Bunlar ruhaniyat için nasıl delil oluyor?

Yükleniyor...