İkinci Maksat, Birinci Esas

İçerikler


 1. "Âlem-i berzah ve âlem-i ervahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bakiye kafileleri" ne anlama gelmektedir? Âlem-i berzah ve âlem-i ervahın farkı var mı?

 2. "Evet, şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz ervâh-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, burhan ile göstermeye lüzum kalmaz." cümlesinin ve kısa mesafenin izahı nasıl?

 3. "Ruh, katiyen bâkidir. Birinci Maksat'taki melâike ve ruhanîlerin vücutlarına delâlet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekà-i ruha dahi delildirler. Bence mes’ele o kadar kat’îdir ki, fazla beyan abes olur..." İzahı?

 4. "Ruh, katiyen bâkidir. Birinci Maksat'taki melâike ve ruhanîlerin vücutlarına delâlet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekà-i ruha dahi delildirler.” Bu cümleyi izah eder misiniz?

 5. “... Ervah-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, bürhan ile göstermeğe lüzum kalmaz.” Aramızdaki mesafenin o kadar ince ve kısa olması ne demektir?

 6. “Ehl-i keşf-el kuburun onları görmeleri, hattâ bir kısım avamın da onlarla muhabereleri” ifadesi nasıl anlaşılmalıdır?

 7. “Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihî bir şeyde zihinlere vesvese vermiş.” Maddîyyun fikrinin herkesi sersem etmesinin ruhun varlığı ve bekası konusunda zihinlere vesvese vermesi nasıl oluyor? Biraz açıklar mısınız?

 8. “İşte şöyle vesveseleri izale için hads-i kalbînin ve iz’ân-ı aklînin pek çok menba’larından, bir mukaddime ile dört menbaına işaret edeceğiz.” Hads-i kalbi ve iz’ân-ı aklî tabirlerini izah eder misiniz? Bunlar ruhaniyat için nasıl delil oluyor?

 9. “Umumun da rü’ya-yı sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde âdeta beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiş.” Rüyayı sadıka nedir? Onlarla münasebet peyda edilmesi nasıl anlaşılmalıdır? Rüyalar nasıl sadık rüya oluyor?

 10. "Ruhun külliyet kesb etmeye müstait olması" ne demektir, açıklar mısınız? Ruhun vüs'ati ile aynı anlama mı geliyor?

 11. Alem-i emir nedir, oradan gelmek ne demektir?

 12. Allah insanı yok edebilir mi? Bu sorunun cevabına "evet" dersek o zaman insanın bekasından emin olamayız demektir. Cevap olarak hayır dersek o zaman da Allah'ın, -haşa- insanı yok edebilecek gücü yoktur demektir?..

 13. Hz. Azrail'in kendi ruhunu kabzedeceği söyleniyor. Risale-i Nur'da ruhun baki oluşu anlatılıyor. Bu ikisi çelişmiyor mu?

 14. İnsan ruhunun terkip değil, bir bütün olduğu ve bu şekilde yaratıldığını anlıyoruz. Ruhumuz vasıfları ile beraber yaratılmış, çocukluğumuzda ruhun durumu nasıldır, insan büyüdükçe ruh da mı büyür ya da ruhun kabiliyetleri, büyüdükçe mi kendini gösterir?

 15. Kainattaki kanunlar baki midir? Ahirette bu kanunlar kendisini nasıl gösterecek?

 16. Meleklerin ruhları var mıdır?

 17. Meleklerin ve hayvanların haşirdeki durumları nasıldır, Risalelerde bu mevzu nerede geçmektedir?

 18. Risalaler açısından baktığımızda, hayvan ruhları da insaninki gibi vasıflar taşır mı? Hayvan ruhunun özellikleri nelerdir?

 19. Ruh bedenden ayrılarak bir yere nasıl gidebilir?

 20. Ruh nedir, sadece bir çeşit mi ruh var? Letâif-i aşere nedir? Letâif-i aşeredeki "ruh" ile bizim bildiğimiz insan "ruh"u aynı şey mi? Letâif-i aşerede kastedilen bir latife (duygu) olarak "ruh" değil midir?

 21. Ruh ve ceset ilişkisi nasıldır? Ruh ile ceset irtibatlı mıdır?

 22. Ruh ve kalp ayrı şeyler mi; ayrı düşünürsek, ruhun bekasının ispatı yapılırken, neden kalbin ispatı yapılmıyor?

 23. Ruhun mahiyetini bir cihette anlamak için havayla kıyaslamak doğru mudur? Risaleler zaviyesinden bakar mısınız?

 24. Ruhun yaratılışı ne zamandır, ruh da ezeli midir; ruhun olmadığı bir zaman dilimi var mıydı?

Yükleniyor...