Block title
Block content

İkinci Maksat, Birinci Esas

İçerikler

 1. "Ruh, katiyen bâkidir. Birinci Maksat'taki melâike ve ruhanîlerin vücutlarına delâlet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekà-i ruha dahi delildirler. Bence mes’ele o kadar kat’îdir ki, fazla beyan abes olur..." İzah eder misiniz?

 2. "Evet, şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz ervâh-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, burhan ile göstermeye lüzum kalmaz." cümlesinin ve kısa mesafenin izahı nasıl?

 3. "Hattâ ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, vücud- u zahirîden gitse, bin vecihle bir nevi bekaya mazhardır. Çünki sureti, hadsiz hâfızalarda bâki kalır." “Hadsiz hafızalarda kalması” nasıl oluyor?

 4. "Kanun-u emrî olan ruh-u beşer..." Buradaki "kanun-u emri" ifadesini izah eder misiniz?

 5. Ruhun beden-i misalisi sürekli üzerinde midir?

 6. Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçen "beden-i misali" kavramındaki "misali" kelimesi neyi ifade ediyor? Misali beden, parapsikolojide geçen "astral beden" kavramına mı denk geliyor? Rüyada beden-i misali ile mi algılıyoruz?

 7. "Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalîsi vardır." Buradaki "gılaf-ı latif" ve "beden-i misalî" arasında fark var mı?

 8. Ruh için kullanılan; "Tedrici ceset libasını değiştiriyor." ifadesi ile "Ceset ruhun libası değil." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 9. Kılıflı ve kılıfsız ruh veya ene derken ne şekilde anlamamız gerekir? "Beden ruhun yuvasıdır kılıfı değildir, beden öldüğünde ruha şefaf bir libas giydirilir..." ifadeleri doğru mudur?

 10. "Haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur ve zîhayat ve nurânî kanun-u emrî olan ruh-u beşer..." Sevgi, öfke gibi hisler de kanun-u emri midir? Bir de melekler zahiren idare eder, deniyor. Ruhlu olan insanın atom ve zerrelerini ruh mu idare ediyor, melekler mi?

 11. "Ruh'un libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalisi vardır. Öyle ise mevt hengamında bütün bütün çıplak olmaz. Yuvasından çıkar, beden-i misalisini giyer..." İzahı?

 12. "Her bir ruh, kaç sene yaşamışsa, o kadar beden değiştirdiği halde, bilbedâhe aynen bâki kalmıştır." cümlesine binaen, beyin hücreleri ömür boyu değişmediği için, ruhun beyin hücrelerine bağlı olduğunu söyleyenlere cevabımız nasıl olmalıdır?

 13. Ruh neden kanunsuz? Veya kanun ve kanunsuz olması ne demektir?

 14. Kafir ruhunun mümin ruhuna göre farkı nedir, kafirlerin ruhlarında bozulma olur mu, Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 15. "Halbuki, en zayıf olan kavânîn-i emriye, sebat ve bekàya mazhardırlar." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Ziruh" ve "zişuur" arasında ne fark vardır? Her ruh sahibi şuurlu olmaz mı?

 17. "Ruh ise, tahrip ve inhilâle maruz değil. Çünkü basittir; vahdeti var... Ruhun fenâsı, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin, besâtet bırakmaz ki bozsun. Veyahut idam iledir." İzah eder misiniz?

 18. "Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u haricî giydirilmiş, câmi, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 19. "Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u hâricî giydirilmiş, câmi’, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir." Ruhun; cami ve külliyet kesbetmeye müstaid olma özellikleri arasındaki farkı izah eder misiniz?

 20. "Amerika var ve orada insanlar bulunur, o insanların vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez..." Üstad'ın Amerika insanı kavramını kullanmasının hikmeti nedir?

 21. "Manevî hedayamız onlara gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." Manevi hediyenin içinde neler var? Ayrıca ölmüş insanların nurani feyizleri bize nasıl geliyor? Bunu nasıl hissedebiliriz? Nurani feyz nedir?

 22. Ruh-hayat ilişkisi ve hayatın mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz?

 23. "Ruh ise, tahrip ve inhilâle mâruz değil. Çünkü, basîttir, vahdeti var. Tahrip ve inhilâl ve bozulmak ise, kesret ve terkib edilmiş şeylerin şe'nidir." Ruhun terkip olmadığını Üstad diyorsa doğrudur; fakat ispatı nasıl olmalıdır?

 24. "Şimdi alem-i melekut ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bize geliyor." ifadesini açar mısınız?

 25. "Rûhun fenâsı, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin,.." Ruhun ölmesi mümkün mü?

 26. "Alem-i melekût ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervâhı pek çok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 27. "Hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekàya sebebiyet verir. Demek vahdet ve bekà, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder." ifadesini izah eder misiniz?

 28. İnsan ruhunun "külliyet kesbetme" özelliğini izah eder misiniz?

 29. "Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor; onların nuranî feyizleri de bizlere geliyor." Nasıl anlamalıyız, vefat edenlere okuduklarımız onlara ulaşınca, onlar da bize dua mı ediyorlar?

 30. "...alem-i emirden gelen şuursuz kavanin daima veya ağleben baki kalıyor." Ağleben baki olmayan kanunlar nedir, izah eder misiniz?

 31. "Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde, ölmeyerek bâki kalır.." İzah eder misiniz, bitkilerin vücud-u haricileri yok mu?

 32. "Her bir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumi tasavvurâtıyla, bir şahıs iken, bir nev' hükmüne geçmiştir..." Ruhun külliyet kesbetmesi ne demektir, meseleyi açar mısınız?

 33. "... hem onlardan daha kavidir, daha ulvidir. Çünkü zi şuurdur. Hem onlardan daha daimidir çünkü hayattardır." deniliyor. Nebatatın hayatı ile hayvanatın hayatı arasındaki fark nedir, izah eder misiniz?

 34. "İşte, madem en âdi ve zayıf emrî kanunlar dahi böyle bekà ile, devam ile alâkadardır. Elbette, ruh-u insanî, değil yalnız bekà ile, belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir." Buradaki "Beka" ile "ebedü'l abad" aynı şey değil mi, cümleyi izah eder misiniz?

 35. "İşte, herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvurâtıyla, bir şahıs iken bir nev' hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve câri olan kanun, o şahs-ı insanîde dahi câridir..." cümlelerini izah eder misiniz?

 36. Bitkilerde ruh yok, hayat varsa; bitkilerde de kanun olabilir mi?

 37. Madem kanun kudretin teccelisidir ve ruh vücudu harici giymiş bir kanun ise, ruha Allah'ın kudret teccelisidir diyebilir miyiz?

 38. "Sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavânin, dâima bâki kalıyor. Aynen onların kardeşi ve onlar gibi Sıfat-ı iradenin tecellîsi olan, âlem-i emirden gelen ruh; bekâya mazhar olmak daha ziyâde lâyıktır." İzahı?

 39. Ağacın da bir ruhu olduğu şeklinde bilgiler Risalelerde geçmektedir. Peki, ağaç kesilirse ve ondan bir masa yapılırsa ruhu ne olur? Parça parça olan ağaçta ruh kalır mı?

 40. İnsan ruhunun terkip değil, her şeyi ile bir bütün olduğunu ve bu şekilde yaratıldığını Risalelerden anlıyoruz. Ruhumuz vasıfları ile beraber yaratılmış, çocukluğumuzda ruhun durumu nasıldır, insan büyüdükçe ruh da mı büyür ya da ruhun kabiliyetleri, büyüdükçe mi kendini gösterir?

 41. Alem-i emir nedir, oradan gelmek ne demektir?

 42. Kainattaki kanunlar baki midir? Ahirette bu kanunlar kendisini nasıl gösterecek?

 43. Ruh nedir, sadece bir çeşit mi ruh var? Letâif-i aşere nedir? Letâif-i aşeredeki "ruh" ile bizim bildiğimiz insan "ruh"u aynı şey mi? Letâif-i aşerede kastedilen bir latife (duygu) olarak "ruh" değil midir?

 44. "Ruhun külliyet kesb etmeye müstait olması" ne demektir, açıklar mısınız? Ruhun vüs'ati ile aynı anlama mı geliyor?

 45. Allah insanı yok edebilir mi? Bu sorunun cevabına "evet" dersek o zaman insanın bekasından emin olamayız demektir. Cevap olarak hayır dersek o zaman da Allah'ın, -haşa- insanı yok edebilecek gücü yoktur demektir?..

 46. Ruhun mahiyetini bir cihette anlamak için havayla kıyaslamak doğru mudur? Risaleler zaviyesinden bakar mısınız?

 47. Ruh bedenden ayrılarak bir yere nasıl gidilebilir?

 48. Ruh ve ceset ilişkisi nasıldır? Ruh ile ceset irtibatlı mıdır?

 49. Meleklerin ruhları var mıdır?

 50. Ruhun yaratılışı ne zamandır, ruh da ezeli midir; ruhun olmadığı bir zaman dilimi var mıydı?

Yükleniyor...