İkinci Maksat, Birinci Esas

İçerikler


  1. "Ruh, katiyen bâkidir. Birinci Maksat'taki melâike ve ruhanîlerin vücutlarına delâlet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekà-i ruha dahi delildirler.” Bu cümleyi izah eder misiniz?

  2. "Âlem-i berzah ve âlem-i ervahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bakiye kafileleri" ne anlama gelmektedir? Âlem-i berzah ve âlem-i ervahın farkı var mı?

  3. “Ervah-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, bürhan ile göstermeğe lüzum kalmaz.” Aramızdaki mesafenin o kadar ince ve kısa olması ne demektir?

  4. “Ehl-i keşf-el kuburun onları görmeleri, hattâ bir kısım avamın da onlarla muhabereleri” ifadesi nasıl anlaşılmalıdır?

  5. “Umumun da rü’ya-yı sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde âdeta beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiş.” Rüya-yı sadıka nedir? Onlarla münasebet peyda edilmesi nasıl anlaşılmalıdır? Rüyalar nasıl sadık rüya oluyor?

  6. “Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihî bir şeyde zihinlere vesvese vermiş.” Maddîyyun fikrinin herkesi sersem etmesinin ruhun varlığı ve bekası konusunda zihinlere vesvese vermesi nasıl oluyor? Biraz açıklar mısınız?

  7. “İşte şöyle vesveseleri izale için hads-i kalbînin ve iz’ân-ı aklînin pek çok menba’larından, bir mukaddime ile dört menbaına işaret edeceğiz.” Hads-i kalbi ve iz’ân-ı aklî tabirlerini izah eder misiniz? Bunlar ruhaniyat için nasıl delil oluyor?

Yükleniyor...