Birinci Makam, İhtar

İçerikler


 1. "Allahu Ehad İsm-i Azamına dair..." Buradaki "Allahu Ehad" ile "Ehad" ismi arasında fark var mıdır?

 2. "Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, İkinci ve Üçüncü Meyve’yi ve âhirdeki Hâtime’yi ve Hâtime’den iki sahife evvelki Mesele’yi dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle." Tam olarak nasıl okumalıyız?

 3. İkinci Şua "Allahu Ehad İsm-i azamına dair yedinci nükte-i âzam ve altı ism-i azamın altı nüktesinin yedincisi." diye başlıyor; ancak "ehad" ve "ehadiyet"ten ziyade "vahidiyet" anlatılıyor, bilgi verir misiniz?

 4. İkinci Şua için kullanılan "Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah." ifadesi başka yerlerde geçiyor mu?

 5. İkinci Şua'nın başında "Hatimeden iki sahife evvelki mesele" diye atıfta bulunulan yer neresidir veya neresi olabilir?

 6. İkinci Şua, Birinci Makamda geçen; "Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah." cümlesini izah eder misiniz? Bu ifade imanın bütün rükünleri için de geçerli midir?

 7. İsmi Fert'te Ehad ismi izah edildiği halde, İkinci Şua'da Ehad isminin yedinci bir ismi azam olarak izah edilmesinin hikmeti nedir?

 8. Üstad İkinci Şua'da, Hz. Ali (r.a)'ın altı ism-i azamına yedinci olarak Ehad ismini mi ilave ediyor?

 9. "Birinci Makamı’nda, gayet lâtif ve tatlı ve çok kıymettar ve nurlu, hadsiz semerelerinden üç küllî meyvelerini..." Üstadı bu meyvelere sevkeden hislerle bağlantısını kurup, üç meyveyi de özetler misiniz?

 10. "İşte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemin ettiği vakit, en çok istimal ve tekrarla her zaman ferman ettiği şu وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ kasemidir." Burada "nefis" hangi manada kullanılmış izah eder misiniz?

 11. "Ve bu kasem gösteriyor ki, şecere-i kâinatın en geniş dairesi ve en müntehâsı ve nihâyâtı ve teferruatı dahi Zât-ı Vâhid-i Ehad’in kudretiyle ve iradesiyledir." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...