Üstad kendinden konuşuyormuş gibi olan ve bazen de kendini metheden üslubu ile Risalelerin tefsir olup olmadığı konusunda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1. Üstad Kur'an'dan ve Hz. Muhammed (asv)'den bahseden ayetleri, eserinden ve kendisinden bahsediyormuş gibi lanse etmesi hususunda,..

Cevap: Kur'an-ı Kerim bütün asırlar, zamanlar, insanlar, topluluklardan bahsetmektedir. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'de "Yaş ve kuru ne varsa Kur'anda mevcuttur." buyurulmaktadır. Bu nedenle madem herşey Kur'an'da mevcuttur. Öyleyse her asırda İslam'a hizmet eden eser ve kişilerden de bahsetmesi gerekir. Fakat bu bahis, açıktan ve doğrudan değilde, kapalı ve dolaylı bir bahis olacaktır. Alimlerimiz de Cifir ve Ebced (1) dediğimiz bir hesap yöntemi ile kendilerinden ve eserlerinden bahseden ayet ve hadisleri bulup, kendi asırlarında daha da itibar kazanıp, iman ve Kur'an hizmetinde muvaffak olsunlar diye insanlara bildirmişlerdir.

Kur'an'dan bahseden ayetler dolayısıyla Kur'an'ın tefsiri olan eserlerine, Hz. Muhammed (a.s.m.)den bahseden ayetleri de, O'nun varisi olan müceddidlere işaret ettiği bütün muhakkik alimler tarafından kabul edilen bir hakikattir. Risale-i Nurlar da, bu asırda Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olması hasebiyle böyle bir hakikati göstermektedir.

2. Risale-i Nur tefsir oldugu iddiasi var. Fakat Risale-i Nur'da müellifin kendi sözleri mevcut; bunun anlamı nedir?

Cevap: Bunu Tarihçe-i Hayat'tan alınma bir parça ile cevaplamaya çalışalım:

"Tefsir iki kısımdır: Biri, Âyetin ibaresini ve lâfzını tefsir eder; biri de, Âyetin mâna ve hakikatlarını izah ile isbat eder. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetdarı ve en parlağı ve en mükemmeli olduğu, ehl-i tahkik ve tetkikten binlercesinin şehadetiyle ve tasdikiyle sabittir."

"Risale-i Nurun te'lifi ve neşriyatı, şimdiye kadar misli görülmemiş bir tarzdadır. Bediüzzaman Said Nursî, kendi eliyle risaleleri yazıp teksir edecek derecede bir yazıya malik değildir; yarım ümmîdir. Bunun için kâtiblere sür'atle söyler ve süratle yazılır. Günde bir iki saat te'lifatla meşgul olarak on, on iki ve bir iki saatte yazılan harika eserler vardır."

"Üstad Bediüzzamanın te'lif ettiği risaleleri, talebeler, elden ele ulaştırmak suretiyle müteaddid nüshalar yazarlar, yazılan nüshaları müellifine getirirler. Müellif, müstensihlerin yanlışlarını düzeltir. Bu tashihatı yaparken, eserin aslı ile karşılaştırmadan kontrol eder. Şimdi de yirmi beş otuz sene evvel telif ettiği bir eseri tashih ederken aslına bakmaz."

"Yazılan risaleleri; etraf köylerden ve kazalardan gelenler, büyük bir merak ve iştiyakla alıp gidiyorlar ve el yazısiyle neşrediyorlardı."

"Üstad Bediüzzaman, Kur'an'dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden ve te'lifat zamanında yanında hiçbir kitab bulunmadan Nur Risalelerini te'lif etmiştir."

"Merhum Mehmed Âkif'in:
Doğrudan doğruya Kur'andan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı."

beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek, Bediüzzamana müyesser olmuştur." (2)

3. Kendisini ve eserini surekli övüyor ve "Risale-i Nur başka bir şeyi okumaya gerek bırakmıyor." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap: Üstad hazretlerinin Risale-i Nurların pekçok yerlerinde,

"- Ey bedbaht nefsim,
- Ey dünyayı ahirete tercih eden nefsim,
- Ey dünyaya dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim!"

gibi ifadelerle nefsine ağır ithamlar yapması gösteriyor ki, Üstad hazretleri kendi nefsini beğenmiyor. Ayrıca; "Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum." demekle, kendisini beğenenleri de beğenmemektedir.

Bunlardan da anlaşılıyor ki, Üstad'ın kendisini ve eserlerini övmesi bir gurur anlamında değildir. Üstadımızın özellikle Risale-i Nurları övmesi, içindeki keskin ispatlar ve izahların olması ve bu ıspatlarla insanların imanını kurtarabilecek ilaçların olması içindir. İnsanların bu eserlere daha ciddi eğilmeleri için bu eserleri övüyor. Bu da iman hizmeti içindir, kendi nefsi için değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. CİFİR...

(2) bk. Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...