Üstad rüyanın delil olarak gösterilemeyeceğini söylemiş ama Risalelerde rüyalarından ve kerametlerinden bahsediyor. Bu, birbirine zıt değil mi? İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri sadık rüyalarla amel etmiş; bunun dışındakileri de münasip bir tâbirle ifade etmişlerdir.

Bir kısım rüyalar, günlük hâdiselerin rüyaya aksetmesidir. Bu gibi rüyaların bir ehemmiyeti yoktur. Kişinin hayalinin çizdiği bir kısım görüntülerden ibarettir. Fakat bazı rüyalar vardır ki, gelecekten haberler taşır. Bunlara " rüya-yı sadıka " denir.

Üçüncü kısım ki, “Rüya-yı sadıka”dır. O doğrudan doğruya, mahiyet-i insaniyedeki lâtife-i Rabbâniye, âlem-i şehadetle bağlanan ve o âlemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla âlem-i gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar.

O menfezle, vukua gelmeye hazırlanan hâdiselere bakar. Ve Levh-i Mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümuneleri nev’inden birisine rast gelir, bazı vakıat-ı hakikiyeyi görür. Ve o vakıatta bazan hayal tasarruf eder, suret libasları giydirir.

Bu kısmın çok envâı ve tabakatı var. Bazı, aynen gördüğü gibi çıkar, bazan bir ince perde altında çıkıyor, bazan kalınca bir perde ile sarılıyor.
(1)

Bediüzzaman Hazretleri, sadık rüya ile alâkalı tecrübesinden şöyle bahseder:

"Rüya-yı sadıka benim için hakkalyakîn derecesine gelmiş ve pek çok tecrübâtımla kader-i İlâhînin herşeye muhit olduğuna bir hüccet-i kàtıa’ hükmüne geçmiştir. Evet, bu rüyalar, benim için, hususan bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki, meselâ yarın başıma gelecek en küçük hâdisât ve en ehemmiyetsiz muamelât ve hattâ en âdi muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu; ve gecede onları görmekle, dilimle değil, gözümle okuduğum bana kat’î olmuştur. Bir değil, yüz değil, belki bin defa, gecede, hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler, o gecenin gündüzünde, az bir tabirle aynen çıkıyor. Demek, en cüz’î hâdisat, vukua gelmeden evvel hem mukayyettir, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok; hâdisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat Yirmi Sekizinci Mektup, Rüya Üç Nevidir.

(2) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup,

İlave bilgi için tıklayınız:

KEŞFİYAT...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...