"Bu mektup, bu biçare talebenizin Üstad'ının emirlerini tebliğde sadık olduğunu ispat etmekle beraber, evvelce de arz ettiğim vecihle, mektupları almazdan evvel..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesini almazdan evvel, mübarek Sözler’le alAkadar olmayan zevata, defaatle Üstadım altı-yedi seneden beri şöyle buyurmaktadır: 'Kur’ân’ın surları yıkılmıştır. Bütün hücumlar Kur’ân’adır. İmanı kurtarmak zamanıdır...' İşte, yavaş yavaş bu beyanatın sıhhati, her gözü ve aklı olan mü’min tarafından tasdik edilecek hadisat zuhur etmektedir, diyordum. Bu mektup, bu biçare talebenizin Üstad'ının emirlerini tebliğde sadık olduğunu ispat etmekle beraber, evvelce de arz ettiğim vecihle, mektupları almazdan evvel hatırıma gelen, hatta lisanıma kadar geçen çok meseleler nevinden olduğuna şüphem olmadığı için, bunu da i’câz-ı Kur’ân’dan addediyorum. Tevafukatta, bendenizdeki nüshada da ekseriyetle müvazenet vardır. Evet, hangi cihetten bakılsa inayet-i İlahiye ayan beyan görünür." (Barla Lahikası, 92. Mektup: Hulusi Bey'in Fıkrasıdır)

Bu Mektub Üstad'ımızın "Birinci Talebem" dediği, Merhum Hulusi Ağabeyimize aittir. Hulusi Ağabeyimiz Mektubat'ın büyük bölümünün telifine vesile olan ve Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin bu hizmet içerisinde sıfatlarıyla bahsettiği özel dört kişiden biridir.

Bu zat risalelerin bu asra hitap ettiğini ve Üstad'ımızın da hakkıyla manevi mücahidlik vazifesini gördüğünü ilan eden mektupları yazmıştır. Bu mektub da böyledir. Yani;

"Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesini almazdan evvel, mübarek Sözler’le alâkadar olmayan zevata, defaatle Üstadım altı-yedi seneden beri şöyle buyurmaktadır: 'Kur’ân’ın sûrları yıkılmıştır. Bütün hücumlar Kur’ân’adır. İmanı kurtarmak zamanıdır...' "

Hulusi Ağabeyimiz Yirmi Sekizinci Mektub'un Yedinci Meselesini almadan evvelki zamanlarda, Risaleleri bilmeyen şahıslara Üstad'ımızdan naklen "Kur'anın etrafındaki surlar yıkılmıştır. Bütün hücumlar Kur'ana yapılmaktadır. Zaman imanı kurtarmak zamanıdır." diyordu. 28. Mektub'un Yedinci Meselesi ise şöyle başlıyor:

"BİRİNCİ SEBEP: Eski Harb-i Umumîden evvel ve evâilinde, bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilâk etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır. Dedim: “Ana, korkma. Cenâb-ı Hakkın emridir; O Rahîmdir ve Hakîmdir.

Birden, o halette iken, baktım ki, mühim bir zât bana âmirâne diyor ki: “İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et.”

Uyandım, anladım ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılaptan sonra, Kur’ân etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’ân kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; i’câzı onun çelik bir zırhı olacak.(Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale olan Yedinci Mesele)

İşte, yavaş yavaş bu beyanatın sıhhati, her gözü ve aklı olan mü’min tarafından tasdik edilecek hadisat zuhur etmektedir, diyordum.

Hulusi Ağabey'in bu sözlerinin doğruluğunu zaman ve hadiseler gün geçtikçe tasdik etmeye başladı. Her gözü olan bu hadisenin dehşetini görmeye ve hissetmeye başladı.

Bu mektup, bu biçare talebenizin Üstadının emirlerini tebliğde sadık olduğunu ispat etmekle beraber, evvelce de arz ettiğim vecihle, mektupları almazdan evvel hatırıma gelen, hattâ lisanıma kadar geçen çok meseleler nev’inden olduğuna şüphem olmadığı için, bunu da i’câz-ı Kur’ân’dan addediyorum. Tevafukatta, bendenizdeki nüshada da ekseriyetle müvazenet vardır. Evet, hangi cihetten bakılsa inâyet-i İlâhiye ayan beyan görünür."

Bu 28. Mektub'un Yedinci kısmı olan bu risale, Hulusi Ağabeyin Üstad'ın emirlerini tebliğde sadık olduğunu ispat etmektedir. Mektuplar gelmeden evvel, Allah Hulusi Ağabey'in ruhuna bu manaları hissettirmekle beraber, bazen de diline kadar gelmektedir. İşte bu mektuptaki hakikatler de bu nevden hakikatleri ihtiva etmektedir. Bütün bunları ise, Kur'anın mucizeliğinin bir tezahürü olarak görüyor. Ayrıca Hulusi Ağabey'in yazdığı nüshalarda tevafuklar çokça görünmesi de ilahi inayetin bir tezahürü olarak tecelli etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...