Block title
Block content

"Cidâl berdevam, harb ise sicaldir." cümlesini, geçtiği yer ile izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Şimdiki meşrutiyet, istibdat nerede? Onların harekâtı nerede? Hilâfet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musâfaha ve temas ettiriyorsun, aralarında karnlar ve asırlar var?"

"Cevap: Meşrutiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esâsı, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin mağlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer şekle girer, birer libas giyer. Bu zamanın modası böyle giydiriyor. Zannolunmasın, istibdat galebe ettiği vakit tamamen hükmünü icrâ etmiş, meşrutiyet mağlup olduğu vakit mahvolmuş. Kellâ! Kâinatta gâlib-i mutlak hayır olduğundan, pekçok envâ ve şuubât-ı heyet-i içtimâiyede meşrutiyet hükümfermâ olmuştur. Cidâl berdevam, harb ise sicaldir."
(1)

Üstad Hazretleri, “Cidal berdevam, harp ise sicaldir.” diyor. Yani mücadele her zaman devam eder, savaş ise akıp gider. Sıcak savaşlar bir süre devam eder, sonunda bir taraf galip gelir ve savaş sona erer. Ama cidal denilen mücadele inanç, fikir, ideoloji ve düşünce cephelerinde her zaman devam edip durur. Hak ile batıl, hayır ile şer, istibdat ile hürriyet, sürekli cidal hâlindedir. Bunların tamamına kısaca "iman-küfür mücadelesi" de denilebilir.

Arap atasözlerinde, "Harp sicaldir." denir. Yani, harp bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet ile devam edip gider, demektir.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...