"Hem o yeistir ki, kuvve-i mâneviyemizi kırmış. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i mâneviye ile şarktan garba kadar istilâ ettiği halde, o kuvve-i mâneviye-i harika meyusiyetle kırıldığı için, zâlim ecnebîler dört yüz seneden beri..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeis, ümitsizlik anlamına gelip Kur’an’ın men ettiği bir psikolojik hastalıktır. Üstad Hazretleri yeis hakkında en kapsamlı değerlendirmeyi şu şekilde yapıyor:

"İKİNCİ KELİME: Ki, müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden şudur: Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki, âlem-i İslâmın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi, garpta bir-iki milyonluk küçük bir devlet, şarkta yirmi milyon Müslümanları kendine hizmetkâr ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki, yüksek ahlâkımızı öldürmüş, menfaat-i umumiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş."(1)

Kamu alanının düzelmesi ve güçlenmesinden ümidini kesmiş bir insanın dönüp uğraşacağı tek yer şahsı ve çıkarlarıdır. Yani toplumsal idealleri tükenen bir insanın yeni ideali şahsi menfaatleri olacaktır.

Toplumdan ümidi olan bir insan şahsi çıkarlarını değil toplumun çıkarlarını önde tutar ve toplum için mücadele eder. Yani insanı ayakta tutan ümittir, yıkan da ümitsizliktir.

Ümidi diri ve güçlü olan bireylerden oluşan bir toplum, güçlü medeniyetler kurar ve her cihette terakki eder. Ama ümidi sönmüş bireylerden oluşan bir toplum büyük bir şer fabrikası gibi çalışmaya başlar ve ümidi olan tek tük bireyleri de dişlileri arasında eritir.

Bu durumda toplumu ve bireyi ayağa kaldıran ümit olurken toplumu ve bireyi yere seren şey de ümitsizlik oluyor. Hayatının bir döneminde idealist olan ama ümidini kaybettikten sonra bir numaralı menfaatperest olan çok insanları etrafımızda görmemiz mümkündür. Ümidini yitirmeyen bir insan hayatının her aşamasını idealist bir şekilde yaşar ve öyle ölür sahabeler gibi.

"Hem o yeistir ki, kuvve-i mâneviyemizi kırmış. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i mâneviye ile şarktan garba kadar istilâ ettiği halde, o kuvve-i mâneviye-i harika meyusiyetle kırıldığı için, zâlim ecnebîler dört yüz seneden beri üç yüz milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hattâ bu yeisle, başkasının lâkaytlığını ve füturunu kendi tembelliğine özür zannedip neme lâzım der, 'Herkes benim gibi berbattır.' diye şehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i İslâmiyeyi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor. Biz de o kàtilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz."

لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ kılıcıyla o yeisin başını parçalayacağız. مَالاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَيُتْرَكُ كُلُّهُ hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşaallah."

"Yeis, ümmetlerin, milletlerin 'seretan' denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemâlâta mâni ve اَناَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى hakikatine muhaliftir; korkak, aşağı ve âcizlerin şe’nidir, bahaneleridir. Şehamet-i İslâmiyenin şe’ni değildir.
Hususan Arap gibi nev-i beşerde medar-ı iftihar yüksek seciyelerle mümtâz bir kavmin şe'ni olamaz. Âlem-i İslâm milletleri Arabın metanetinden ders almışlar. İnşaallah, yine Araplar ye'si bırakıp, İslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur'ân'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilân edeceklerdir."(2)

Hem insanı hem toplumu bitiren ve tüketen yegane hastalık ve zehir ümitsizlik kanseri olduğu gibi, insanı ve toplumu ayağa kaldırıp hayatlandıracak yegane ilaç da iman ve ibadetten gelen ümit ve şevktir. Ümitsizlik, her kemalin ve terakkinin önünde bir engel bir benttir. İnsanların mükemmele ulaşmasında dikenli bir yol gibidir ümitsizlik hastalığı. Bu hastalığı tedavi etmeden hem şahsın hem toplumun kemale ermesi mümkün değildir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu ibareleri ile işaret ediyor:

"Yeis, mâni-i herkemâldir. 'Neme lâzım, başkası düşünsün.' istibdadın yadigârıdır."(3)

"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü ALLAH bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok mağfiret edici, çok merhamet edicidir." (Zümer, 39/53)

"Ey mü'minler! Hep birden, bütün günahlarınızdan ALLAH'a tövbe ediniz ki, felaha, kurtuluşa eresiniz." (Nûr, 24/31)

Yukarıda verdiğimiz her iki ayet de insanı yeisten, yani ümitsizlik hastalığından men ediyor. İnsan her şeyde aşırılıktan kaçınıp sırat-ı müstakim olan vasat dairesinde hareket etmesi gerekir. Rahmete aşırı güvenip amel ve takvayı terk etmek nasıl sapkınlık ise, aynı şekilde Allah’ın rahmetinden ümit kesmek de aynı derecede sapkınlıktır. Bu sebeple ister toplum olarak ister fert olarak hangi cürmü ve günahı işlemiş de olsak, Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmemeliyiz.

İslam toplumlarında yaygın bir kanaat olan “Biz düzelip Avrupa’yı geçemeyiz.” düşüncesi Müslümanların manevi kuvvetini kırıp geri bırakmıştır. Aslında zalim medeniyet güçlü değil, Müslüman dünya ümitsizlikten dolayı zayıftır. Demek biz bu hastalığı üstümüzden atıp kendimize gelsek, mazide olduğu gibi, tekrar dünyanın huzur ve saadet vesilesi olur ve maddi terakkide de çok ileri gidebiliriz. Nitekim emareleri görülmeye başlamıştır.

Dipnotlar:

(1) bk.Hutbe-i Şamiye.
(2) bk. age.
(3) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...