Block title
Block content

Hutbe-i Şamiye

İçerikler

 1. Hutbe-i Şamiye Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 2. Şam Emeviye camiinde hutbeden sonra cemaate Üstad mı namaz kıldırmış?

 3. "Akibeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlub etmek.." izah?

 4. "Haram lezzetlerin içinde, manevi elim elemleri gösterip hissiyatını mağlup etmeyi", günümüz gençliği açısından örneklerle açıklar mısınız?

 5. "Kur’ân-ı Hakîmin sırr-ı i’câzıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur,.." Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 6. "Sefahet ehlini ve dalâlete düşenleri o cihetle, aklı başında olanlarını kurtarıyor." cümlesini izah eder misiniz?

 7. Aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlûp etmektir. Cümlesini açar mısınız?

 8. "Bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakkı tanıttırdıktan sonra ve Cehennemin vücuduna ispat ile ve onun azabı ile..." Buradaki tiryakiliği nasıl anlamalıyız?

 9. "Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve Cehennem'in vücudunu isbat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yolu ile ondan, belki de yirmiden birisi ders alabilir." Üstad bu yöntemin bu asırda pek işe yaramadığını söylüyor, izah?

 10. Risale-i Nurlar, sefahet ve dalalette gidenlerden, aklı başında olanları yola getirir, deniyor. Aklı başında ifadesi ne demektir ve dalalet ehline aklı başnda ifadesi nasıl tatbik edilir?

 11. Risalelerde, günahların bu dünyadaki zararları, zorlukları dikkate verilerek sakındırma metodu takip edilmiştir. Bu konuyu biraz açar mısınız?

 12. "Birden iman bana bir gözlük verdi, gördüm ki: Rahîm ismi şefkat burcunda tulû' etti." medyada açlık ve susuzluktan bitap düşmüş, hatta ölen hayvanları görüyoruz. Burayı nasıl anlayabiliriz?

 13. "Kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi bekayı ve saadet-i ebediyeyi ve Cennet'i gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidadları ve fıtri had konulmayan, serbest bırakılan kuvveleri ve ..." Devamıyla açıklar mısınız?

 14. "Hâlık-ı Arz ve Semâvâtın Kâdir, Alîm, Rab, Allah ve Rabbü's-Semâvâti ve'l-Ard ve Müsahhirü'ş-Şemsi ve'l-Kamer isimleri, rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi tulû ettiler." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Ehli hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor." Gafletin nedenleri neler olabilir?

 16. "İslâmiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle, mânevî bir cennet lezzetleri tadabilir, belki derece-i imanlarına göre istifade edebilirler." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Eski zamanda bir memlekette bir kafir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir." Said Nursi bu hükmü neye binaen verebilmektedir?

 18. "...alem-i İslamiyenin saadet-i dünyeviyesi ... ve bilhassa terakkisi ONLARIN intibahıyla olan Arabın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor." ifadesinde geçen "onların" ifadesi kim için kullanılmıştır?

 19. "Altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde, hayat-ı içtimaiyemize, eczahane-i Kur'âniye'den ders aldığım,.." ifadesini nasıl anlamalı?

 20. "Bu altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde, hayat-ı içtimaiyemize, eczahane-i Kurâniyeden ders aldığım altı kelime..." Altı Hastalık ve İlacı Olan Altı Kelimeyi Nasıl Eşleştireceğiz?

 21. "Bu dâvâma çok burhanlardan ders almışım. Şimdi o burhanlardan mukaddematlı bir buçuk burhanı zikredeceğim." Burada neden yarı bürhan deniliyor, izah eder misiniz?

 22. "Çeşit çeşit sarî hastalıklar gibi intişar eden istibdat." İstibdat Hastalığı Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 23. "Ehl-i imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek..." Bu rabıtalar neler olabilir, izah eder misiniz?

 24. "Hem nev-i beşer, hususen medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış..." ve "Beşer bu asırda harblerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış..." cümlelerini açıklar mısınız?

 25. "Küre–i Arz’ın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükünet ve müsalaha bulacağına,.." ifadesini yorumlar mısınız?

 26. 'Rus’u mağlûp eden Japon Başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti...'' Tarihçede adı gecen Japon başkumandanın ismi ne? Bu kumandanla ahir zamanla ilgili sorular soran kumandan aynı kişi mi? Ve Rus'u mağlup ettiği savaş hangisidir?

 27. "Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış." Buradaki "dehşetli hadiseler" neler olabilir?

 28. "Bu dar fani dünya, insanın nihayetsiz emel ve arzularına kafi gelmez." cümlesini izah eder misiniz?

 29. "Şimdiki hal-i âlem bu hakikate şehadet eder. Kırk beş sene sonra, tamamıyla beşerin bu ihtiyac-ı şedîdini, dinsizliğin zuhuruyla küre-i arzın kıt'aları ve devletleri birer insan gibi hissetmeye başlamışlar." İzah eder misiniz?

 30. "Hem de İslâmiyet güneşinin inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar..." Bu cümlelerin izahını devamıyla birlikte yapar mısınız?

 31. "O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Kırk beş sene evvel o fecrin emâreleri göründü. Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak." izahı?

 32. "Yetmiş birde fecr-i sâdık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak." cümlesini ve fecr-i sadık ile fecr-i kazib kavramlarını izah eder misiniz?

 33. "Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak." Bu ifadelere göre "fecr-i kâzib" dönemi bitti mi acaba?

 34. Ruhbanlık ne demektir? "...başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için burhanı bırakmıyoruz." cümlesini izah eder misiniz?

 35. Üstad Hutbei Şamiye'de: Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek, Mehdi´nin göreve başlamasının bu tarihten otuz -kırk yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarihler miladi 1980-1990 yılları arasıdır. Mehdi bu sürecin neresindedir?

 36. "İnşaallah, yarım asır sonra onları darma dağın edecek." tarihinde ne olmuştur, izah eder misiniz?

 37. Evet şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını ve... ifadelerini devamıyla izah eder misiniz?

 38. Prens Bismark iman etmiş mi? Üstad Bediüzaman'ın bu konuda risalede geçen bir sözü var mı?

 39. "...Bazı enbiyalar gibi şark ve garpta en uzak sesleri işit, sûretleri gör." diye bahsettiği enbiyaların isimleri ve mucizeleri hakkında bilgi verir misiniz?

 40. Hutbe-i Şamiye'de geçen: "Alem-i İslam'ın şahsı manevisinin kalbinde gayet kuvvetli ve kırılmaz beş kuvvet içtima ve imtizac edip yerleşmiş." ifadelerini ve bu beş kuvvetin ayrı ayrı izah eder misiniz?

 41. "Beşinci kuvvet: İzzet-i İslâmiyedir ki, i’lâ-yı kelimetullahı ilân ediyor. Ve bu zamanda i’lâ-yı kelimetullah, maddeten terakkiye mütevakkıf..." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

 42. "İkinci kuvvet: Medeniyet ve san’atın hakikî üstadı ve vesilelerin ve mebâdilerin tekemmülüyle cihazlanmış olan şedid bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr, öyle bir kuvvettir ki, susmaz ve kırılmaz." İzah eder misiniz?

 43. "Müsabaka suretinde beşere yüksek maksatları ders veren ve o yolda çalıştıran ve istibdâdâtı parça parça eden ve ulvî hisleri heyecana getiren ve gıpta ve hased ve kıskançlık ve rekabet,.." hased, kıskançlık ve rekabet hangi manada kullanılmış?

 44. "Üçüncü kuvvet: Yüksek şeylere müsabaka suretinde beşere yüksek maksatları ders veren ve o yolda çalıştıran ve istibdâdâtı parça parça eden ve ulvî hisleri heyecana getiren ve gıpta ve hased ve kıskançlık ve..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 45. İnşallah istikbaldeki islamiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek. Cümlesine göre; Medeniyetin mehasini nelerdir? İslam'ın kuvveti galebe etmesinde nasıl bir rol oynayacaktır?

 46. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumi ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyeti zir-u zeber edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. Açıklar mısınız?

 47. "Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, alem-i İslam'da nevi beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadeti dünyeviyyeyi de gösterecek inşallah." alem-i İslam'ın eski hatiatından kasıt nedir?

 48. "Bu kadar zulmî küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve perişan ettikleri halde, cezasını görmeden ve kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar olmadan dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak, belki Cehennem hapsine girecek." izahı, maksud-u hakiki nedir?

 49. "Beşer hiçbir cihetle bütün enva'-ı kâinata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair taifelere zıd olarak kâinattaki nizama, küllî şerleriyle muhalefet edip nev'-i beşerde şerrin hayra galebe.." küçük kardeşlerden kasıt nedir; sair taifeler kimlerdir?

 50. Ta beşer de sair kainattaki kardeşlerine müsavi olabilsin ve sırrı hikmeti ezeliye nev i beşerde dahi takarrur etti denilebilsin, ifadelerini izah eder misiniz?

Yükleniyor...