Hz. Hamza ve diğer şehitlerin ya da alimlerin mematlarında, diğer hayattaki insanlara yardım edeceğini söyleyen ayet, hadis veya Üstad dışında bir alim var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an-ı Kerim’deki şu ayetler, İslâm dininde şefaat ve himmet gibi şeylerin hak ve gerçek olduğuna yeterli delil teşkil eder:

“O, onların yaptıklarını da yapacaklarını da açıkladıklarını da gizlediklerini de bilir. Onlar sadece O’nun razı olduğu kimse hakkında şefâat ederler. O’na duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler.”(Enbiyâ, 21/28)

Taberi’ye göre bu âyette Allah Tela, meleklerin, İsa’nın ve Uzeyr’in (aleyhimüsselâm) şefâat sahibi olduğunu isbat etmiş, bir kısım sahte İlahların ve putların ise şefâat edemeyeceklerini istisna ederek belirtmiştir.(1)

Kurtubî, İbn Abbas’tan (r.anhüma) gelen bir rivâyete dayanarak, bu âyette şefâatle muhatap olacak insanların "Lâ ilâhe illallah" diyenler, Mücâhid’den gelen bir yoruma göre ise, Allah’ın razı olduğu herkes olduğunu nakleder.(2) Suyûtî’ye göre ise meleklerin şefâati tevhid ehli için söz konusudur.(3)

“Artık onlara şefâatçilerin şefâati fayda etmez.”(Müddessir, 74/48)

Suyûtî, tefsirinde Hasan-ı Basri’nin “Biz, şehidin ailesinden yetmiş kişiye şefâat edeceğini konuşurduk.” dediğini ve Sevgili Peygamberimizin (asm) ise,

"Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp)cennete girdirir."(4)

buyurduğunu kaydeder.

“Rahman’ın huzurunda, söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefâat edemez.”(Meryem, 19/87)

Bu âyeti Ebu Suûd, önceki ayetlerle irtibatlandırarak, şefâat inancının müsbet fonksiyonunu dikkate alır ve şöyle yorumlar:

“Yani mezkûr müttakîler, ancak İslam’a girmiş olanlara şefâat edebilirler. Bu ise diğer insanları Müslüman olmaya teşvik anlamı taşır.”

Dipnotlar:

(1) bk. Taberî, Muhammed ibn Cerîr, Câmiu'l-Beyân an Te’vîli Âyâti’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1405, 25, 105.

(2) bk. Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Tahran, Ahmed Abdulalîm el-Berdûnî, 2. basım, Dâru’ş-Şa’b, Kahire, 1372, 11, 281.

(3) bk. ed-Dürrü’l- Mensûr, 5, 624

(4) bk. Suyûtî, Celâleddîn, Ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, 8, 37.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...