Birinci Sual

İçerikler


 1. Üstad Hazretleri Birinci Mektup'ta geçen hayat mertebelerini neye dayanarak yazmıştır; hadis veya ayet mesnedi var mıdır?

 2. Birinci Mektup'taki hayat mertebelerine göre, Peygamber Efendimiz ve Üstad Hazretleri kaçıncı mertebe-i hayattadırlar acaba?

 3. "Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir." Burada insanlarla birlikte cinler de kastediliyor mu?

 4. Üstad hayat mertebelerinde; Hz. İdris ile Hz. İsa'yı beraber zikrediyor. Hz. Hızır ile de Hz. İlyas'ı beraber zikrediyor. Hz. Hızır yaşıyor, peki Hz. İlyas da mı yaşıyor?

 5. Birinci Mektup'ta hayat mertebelerinden bahsederken, Hz. İdris, Hz. İlyas, Hz Hızır ve Hz. İsa'dan bahsediliyor. Hz. İdris ve Hz. İlyas niçin göğün katlarına çekilmiştir?

 6. Birinci Mektup'ta, Hz. Hızır için, bir anda birkaç yerde bulunabilir, denmektedir. Bu ifadeye itiraz edenler oldu. Peygamberimiz bile birkaç yerde olmamıştır, dediler. Bunun ayet ve hadiste kaynağını istediler. Yardımcı olur musunuz?

 7. "Makamat-ı velayet" ne kadardır ve nerededir, nasıldır? Bu konuda bilgilendirir misiniz?

 8. "O makama gelen bir veli, Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telakki olunur." ifadelerini izah eder misiniz?

 9. Üstad Hazretleri Hz. Hızır ile görüşmüş müdür; yoksa görüşmek sadece tarikat ehline mi mahsustur?

 10. Hz. İdris geri dünyaya gelecek mi? İkinci tabaka-i hayatta sadece Hz. İlyas ve Hz. Hızır mı vardır?

 11. Birinci Mektup'ta bahsedilen İkinci ve Üçüncü hayat tabakaları birbirlerine çok yakın görünüyor. Aralarında nasıl bir fark vardır?

 12. İsevilik dini ne demektir? "Vahy-i semavi kılıcı" tabirinden Risale-i Nur'u anlamak mümkün mü?

 13. Birinci Mektup'ta hayat mertebelerinden bahsedilirken, konu ile çok bağlantılı gibi görünmeyen, "Ahir zamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek... " ifadelerine yer verilmesinin hikmeti nedir?

 14. Üçüncü tabaka-i hayatta Hz. İsa ve İlyas'ın olduğu belirtilmektedir. Acaba bu tabakada onların dışında başkaları da var mı?

 15. Mesih'in, Deccal'ı öldürmesi ne manaya gelir; temsilî bir mana mı yoksa hakikaten fiilî ölümüne sebep olmak mı?

 16. Üstad'ın bahsettiği hakiki Hristiyanlığı biraz açar mısınız? Üstad, onların Kur'an’a tabi olacaklarını söylüyor. Yani onlar da bizim gibi namaz kılıp oruç mu tutacaklar?

 17. "Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı âlem-i berzahta onlara ihsan eder." Medresede vefat edenler de şehit olur mu?

 18. "Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar, kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar." Şehitler ayrılık acısı hissetmediğine göre, demek ki normal ehli kubur ayrılık acısı hissediyor, değil mi?

 19. "Seyyidu'ş-Şüheda olan Hz. Hamza (ra)'nın kendine iltica edenlerin dünyevi işlerini görmesi veya gördürmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

 20. Hz. Hamza ve diğer şehitlerin ya da alimlerin mematlarında, diğer hayattaki insanlara yardım edeceğini söyleyen ayet, hadis veya Üstad dışında bir alim var mıdır?

 21. "Dördüncü tabaka-i hayat olan şüheda hayatının kedersiz olduğu lezzetli ve saadetli olduğu" ifade ediliyor. Üstad'ın yeğeni Ubeyd'in, şehit olduktan sonra Üstadımızın vefat ettiğini zannedip ağlamasını, üzülmesini nasıl anlamalıyız?

 22. Hadiste ifade edilen "şehidin tekrar dünyaya gelip, tekrar şehit olmayı istemesini" Birinci Mektup'taki ifadeler doğrultusunda nasıl anlamalıyız?

 23. "Vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail, o tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder." Buradaki "tenvir" konusunu açar mısınız?

Yükleniyor...