Birinci Sual

İçerikler


 1. "Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir." Burada insanlarla birlikte cinler de kastediliyor mu?

 2. "Makamat-ı velâyet" ne kadardır ve nerededir, nasıldır?.. Bu konuda bilgilendirir misiniz?

 3. "O makama gelen bir velî, Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telâkki olunur." ifadelerini izah eder misiniz?

 4. Birinci Mektup'ta geçen hayat mertebelerini Üstad neye dayanarak yazmıştır; yani hadis veya ayet dayanağı var mıdır?

 5. Birinci Mektup'ta hayat mertebelerinden bahsederken, Hz. İdris, Hz. İlyas, Hz Hızır ve Hz. İsa 'dan bahsediliyor. Hz. İdris ve Hz. İlyas niçin göğün katlarına çekilmiştir?

 6. Birinci Mektup'ta, Hz. Hızır için, bir anda bir kaç yerde bulunabilir, denmektedir. Bu ifadeye itiraz edenler oldu. Peygamberimiz bile birkaç yerde olmamıştır, dediler. Bunun ayet ve hadiste kaynağını istediler. Yardımcı olur musunuz?

 7. Birinci Mektup'taki hayat mertebelerine göre, Peygamber Efendimiz ve Üstad Hazretleri kaçıncı mertebe-i hayattadırlar acaba?

 8. Hz. İdris geri dünyaya gelecek mi? İkinci tabaka-i hayatta sadece Hz. İlyas ve Hz. Hızır mı vardır?

 9. Peygamberimiz kaçıncı hayat mertebesini yaşamıştı?

 10. Üstad hayat mertebelerinde; Hz. İdris ile Hz. İsa'yı beraber zikrediyor. Hz. Hızır ile de Hz. İlyas'ı beraber zikrediyor. Hz. İsa tekar gelecek; peki Hz. İdris da gelecek mi? Hz. Hızır yaşıyor, peki Hz. İlyas da mı yaşıyor?

 11. Üstad Hazretleri Hz. Hızır ile görüşmüş müdür; yoksa görüşmek sadece tarikat ehline mi mahsustur?

 12. "... Şüheda hayatıdır. Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder..." Dershanede vefat edenler de şehit olur mu?

 13. "Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar, kemâl-i saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar." Şehidler ayrılık acısı hissetmediğine göre, demek ki normal ehli kubur ayrılık acısı hissediyor, değil mi?

 14. Birinci Mektup'ta bahsedilen İkinci ve Üçüncü hayat tabakaları birbirlerine çok yakın görünüyor. Aralarında nasıl bir fark vardır?

 15. Birinci Mektup'ta hayat mertebelerinden bahsedilirken, konu ile çok bağlantılı gibi görünmeyen: “Âhir zamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek...” ifadelerine yer verilmesinin hikmeti nedir?

 16. İsevilik dini ne demektir? "Vahyi semavi kılıcı" tabirinden Risale-i Nur'u anlamak mümkün mü?

 17. Mesih'in, Deccal'ı öldürmesi ne manaya gelir; sembolik bir mana mı yoksa gerçekten fiili ölümüne sebep olmak mı?

 18. Üçüncü tabaka-i hayatta Hz. İsa ve İlyas'ın olduğu belirtilmektedir. Acaba bu tabakada onların dışında başkaları da var mı?

 19. Üstad'ın bahsettiği hakiki Hristiyanlığı biraz açar mısınız? Üstad, onların Kur'an’a tabi olacaklarını söylüyor. Yani onlar da bizim gibi namaz kılıp oruç mu tutacaklar? "Tasaffi etmiş hakiki Hristiyanlık" ne demek?

 20. "Dördüncü tabaka-i hayat olan şüheda hayatının kedersiz olduğu lezzetli ve saadetli olduğu,.." belirtiliryor. Üstad'ın yeğeni Ubeyd'in, şehit olduktan sonra Üstadımızın vefat ettiğini zannedip ağlamasını, üzülmesini nasıl anlamalıyız?

 21. "Ehl-i kuburun yakazaten ve menâmen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delâil, o tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder." Buradaki "tenvir" konusunu açar mısınız?

 22. "Hattâ, Seyyidü’ş-şühedâ olan Hazret-i Hamza Radıyallahu Anh, mükerrer vakıatla, kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevî işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve ispat edilmiş." izah eder misiniz?

 23. "Seyyidu'ş-Şüheda olan Hz. Hamza (ra)'nın kendine iltica edenlerin dünyevi işlerini görmesi veya gördürmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

 24. Birinci Mektup'taki, Beşinci Tabaka-i Hayatı açıklar mısınız?

 25. Birinci Mektup'taki, şehidin tekrar dünyaya gelip, tekrar şehit olmayı istemesini nasıl anlamalıyız?

 26. Hz. Hamza ve diğer şehitlerin ya da alimlerin mematlarında, diğer hayattaki insanlara yardım edeceğini söyleyen ayet, hadis veya Üstad dışında bir alim var mıdır?

Yükleniyor...