İkinci Reşha'yı biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O nurani bürhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyid ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin(Hâşiye) yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hâtiflerin meşhur beşaratı ve kâhinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mu’cizatının delâlatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi; zatında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı gâliyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvası, fevkalâde ubudiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre gösteriyor."

"Hâşiye: Hüseyin-i Cisrî 'Risale-i Hamîdiye'sinde yüz on dört işaratı, o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış."(1)

İkinci Reşha'da semavî kitapların verdiği haberler, irhasat ve mucizeler, ahlak ve takvasının ışığı altında Hz. Muhammed (asm)'in peygamberliği ispat ediliyor. Evet, Tevrat ve İncil açık ve zahir bir şekilde o gelmeden onu müjdelemiştir. Sadece semavi kitaplar değil cinlerle diyalog içinde olup hatif ve kahin denilen bir çok insan da o gelmeden onun geleceğinden bahsetmiş ve müjdelemiştir.

Bu müjdelemelerin dışında Peygamber Efendimiz (asm)'in bizzat gösterdiği bine yakın hissi ve fiili mucizeler de onun peygamberliğine kati bir delildir. Ayın ikiye bölünmesi buna bir örnektir.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'in iç ve dış güzelliği, ahlakın en zirvesindeki hali de bize onun hak bir peygamber olduğunu ispat edip gösteriyor. Böyle mükemmel bir ahlak üzerine olan Zat'ın (asm) çok ciddi ve önemli bir konuda -haşa- pervasızca ve hayasızca insanları aldatması ve kandırması kabil değildir, diyerek onun ne kadar istikamet ve hak üzerine gittiğini anlıyoruz.

1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz, İkinci Reşha.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...