İkinci Reşha'yı biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin yüzler işârâtı ve irhâsâtın binler rumuzâtı ve hâtiflerin meşhur beşârâtı ve kâhinlerin mütevatir şehâdâtı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizâtının delâlâtı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvâsı, fevkalâde ubudiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti, dâvâsında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi âşikâre gösteriyor."(1)

İkinci Reşha'da semavî kitapların verdiği haberler, irhasat ve mucizeler, ahlâk ve takvâsının ışığı altında Hz. Muhammed (asm)'in peygamberliği ispat ediliyor. Evet, Tevrat ve İncil açık ve zahir bir şekilde o gelmeden onu müjdelemiştir. Sadece semavi kitaplar değil cinlerle diyalog içinde olup hatif ve kahin denilen bir çok insan da o gelmeden onun geleceğinden bahsetmiş ve müjdelemiştir.

Bu müjdelemelerin dışında Peygamber Efendimiz (asm)'in bizzat gösterdiği bine yakın hissi ve fiili mucizeler de onun peygamberliğine kati bir delildir. Ayın ikiye bölünmesi buna bir örnektir.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'in iç ve dış güzelliği, ahlakın en zirvesindeki hali de bize onun hak bir peygamber olduğunu ispat edip gösteriyor. Böyle mükemmel bir ahlak üzerine olan Zatın çok ciddi ve önemli bir konuda pervasızca ve hayasızca insanları aldatması ve kandırması kabil değildir, diyerek onun ne kadar istikamet ve hak üzerine gittiğini anlıyoruz.

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz, İkinci Reşha.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...