İkinci Reşha

İçerikler


 1. İkinci Reşha'yı biraz açar mısınız?

 2. "O nurani burhan-ı tevhid" ifadesindeki "nurani" tabirini açar mısınız?

 3. "O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor." cümlesindeki "iki cenah" ifadesinden ne anlamalıyız?

 4. "Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur işaratı ve kahinlerin mütevatir şahadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı,.." Örneklerle açıklar mısınız?

 5. Tevrat ve İncil hakkında "Kütüb-ü semâviye" tabiri geçiyor; tahrif edilen kitaplar, kütüb-ü semâviye grubuna girer mi?

 6. Risale-i Hamidiye ve Hüseyin-i Cisrî hakkında bilgi verir misiniz?

 7. "İrhasat" ne anlama gelmektedir? Risalet-i Ahmediyeye işaret eden bir misal verebilir misiniz? Bir de "işarât" ve "rumuzât" arasındaki farkı açıklar mısınız?

 8. "Hatif"lerden maksat nedir, onlar için "beşarât" tabiri niçin kullanılmıştır?

 9. İkinci Reşha'da, kâhinlerin de haber vermesinden bahsediliyor. Anlaşılan o ki, o dönem kâhinliği güvenilir durumda imiş. O dönemdeki kâhinlik ile günümüz medyumluğu arasındaki farklar nelerdir?

 10. "Şakk-ı Kamer gibi binler mu’cizatının delâlatı ve Şeriat’ın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi..." Şeriatın hakkaniyeti nasıl Nübüvvet-i Ahmediyeyi teyid ve tasdik ediyor?

 11. "Şakk-ı kamer" hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

 12. "Zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesi ve kemal-i emniyyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itmi’nanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası,.." Açıklar mısınız?

 13. "Zatında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesi" cümlesindeki "ahlak" ile "seciye" arasındaki fark nedir?

 14. Resul-ü Kibriya hakkında "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesi" ibaresinde kastedilen nedir?

 15. "Kemal-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti fevkalade ciddiyeti ve fevkalade metaneti" tabirleri ile "davasında nihayet derecede sadık olması" arasındaki münasebet nedir?

Yükleniyor...