"Kemâl-i intizamla tavzif ederek, mütenâhî bir zamanda, mahdut bir zeminde gayr-i mütenâhî tesbihât yaptırıyor, gayr-i mahdut tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye ve kemâliyesini gösteriyor." Madde için, varlık için "sınırsız" ifadesi kullanılır mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki nihayetsizlik tabiri, hakiki anlamında değil, nispi bir anlamda kullanılmıştır. Yani bu tesbihatların çokluğuna kinaye için nihayetsiz tabiri kullanılmıştır. Zira haddi zatında eşyaya ve mahlukata bir sınırsızlık verilmiyor. Risale-i Nur'da bu nispi tabirler çokça kullanılıyor.

Üstat bu manaya Muhakemat adlı eserinde şöyle bir tashih ile işaret ediyor:

"Kitab-ı âlemin evrakıdır eb'ad-ı namahdud,
Sutur-u kâinat-ı dehrdir âsâr-ı namâdud.
Basılmış destgâh-ı levh-i mahfuz-u tabiatta,
Mücessem lâfz-ı mânidardır âlemde her mevcud."

"Hoca Tahsin'in 'namâdud' ve 'namahdud'dan muradı nisbîdir; hakikî lâyetenâhîlik değildir."(1)

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...