İkinci Maksat, Birinci Nokta, İkinci Mebhas

İçerikler


 1. Akılları gözlerine inen maddiyunlar kimlerdir? Hikmetsiz hikmetleri ve abesiyet esasına dayanan felsefeleri ne anlama gelmektedir?

 2. Bu tahavvülat-ı zerrat nedir ki; ehl-i dalalet bunu bütün düsturlarında esas ittihaz etmişler ve ayrıca masnuat-ı ilahiyeye masdar olarak göstermişlerdir? Burayı izah eder misiniz?

 3. Hikmetli ve müzeyyen olan masnuatı, hikmetsiz ve manasız, karmakarışık bir şeye isnad etmeleri ne demektir? Yani harekat-ı zarrat manasız ve karmakarışık bir iş midir ki masnuatı ona isnat ediyorlar?

 4. "Kur’ân-ı Hakîmin hikmeti nokta-i nazarında tahavvülât-ı zerrâtın pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır." Buradaki üç hikmeti özetler misiniz?

 5. "Hiçbir şey yoktur ki, onu hamd ile tesbih etmesin." ayetini ve tahavvülat-ı zerratla alakasını açabilir misiniz?

 6. Ruhların model ittihaz edilmeleri ve Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat-ı icadiyesinin yenilenmesi ne demektir?

 7. Ruhları olmayanlar da tazeleniyor. O zaman bunların modelliğini hangi mahiyet yapıyor?

 8. Bir tek kitaptan ayrı ayrı muhtelif kitapların yazılması ne demektir? Bu muğlak ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 9. Bir tek hakikatin başka başka surette görünmesine bazı misaller verir misiniz? Bu mana, hakikat ilminde ayrı yollar tutan, hak meslek ve mezheplerde ayrı tarzda giden kimseler için de geçerli midir?

 10. Her zaman her fasılda her ayda her günde belki her saatte yeni yeni birer kâinatın görünmesi harekât-i zerratla nasıl anlaşılmalıdır?

 11. Zerrenin hareketlerinin hikmetlerinden bahseden; Otuzuncu Söz, İkinci Maksat'taki; "birincisi" ve "üçüncüsü" arasındaki fark nedir?

 12. Cenab-ı Hak esma-i ilahiyesinin nakışlarını göstermek ve o esmanın cilvelerini ifade etmek için mahdut bir zeminde hadsiz nukuş göstermek ve küçük bir sahifede nihayetsiz maanileri ifade etmek hakikati ile ilgili mesleki bir iki misal verebilir misiniz?

 13. Her şeyin mahiyetinin devam ettiği ancak itibari teşahhusların değiştiği ifade edilerek, mahiyetlerin manalarının ve hakikatlerinin ebediyen sabit olup baki kalacağı anlatılıyor. Burada ne kastediliyor ki harekât-ı zerrat bu gaye üzerine çalıştırılıyor?

 14. Âlem-i misal, âlem-i melekût ve uhrevi âlemler ne manaya gelmektedir ki; bu fâni dünyadan o âlemlere mahsulat gönderiliyor? Gönderilen mahsulat nelerdir ve nasıl anlaşılmalıdır?

 15. Cenab-ı Hakk'ın zerratı tahrik ederek; kâinatı seyyale ve mevcudatı da seyyare etmesi ne demektir?

 16. Dünyadan akan nihayetsiz seylin; âlem-i gayba ve bir kısmını da ahiret âlemine dökülmesi ne demektir?

 17. "Kemalat-ı İlahiye, Celevat-ı Cemaliye, Tecelliyat-ı Celaliye, Tesbihat-ı Rabbaniye" hakikatlerinin misallerle izahını yapar mısınız?

 18. "Gayr-ı mütenahi tesbihat yaptırıyor, gayr-ı mahdut tecelliyât-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor." Madde için, varlık için "sınırsız" ifadesi kullanılır mı?

 19. Fânilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok misalî nakışlar ve manidar levhaların dokunması ne manaya gelmektedir?

 20. Zerrelerin harekâtında hakikatte biri enfüsî diğeri afâkî iki hareket-i cezbekâranenin bulunması ne demektir?

 21. Zerrelerin, Mevlevi gibi zikrederek deverana kalkmaları ne manaya gelmektedir?

Yükleniyor...