"Küre-i arzın nıfsını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı,.." Küre-i arzın nısfı ve nev-i beşerin humsunun Peygamber Efendimiz hakkındaki görüşleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dünyası, tarihin her döneminde asgari olarak sayısal açıdan insanlığın beşte birisini teşkil etmiştir. Mesela, bugün dünya nüfusu sekiz milyar ise İslam âlemi bir buçuk- iki milyar nüfusu ile yaklaşık olarak dünya nüfusunun beşte birine tekabül ediyor.

"Dünyanın yarısı" ifadesi ise siyaseten yönetme noktasındandır. İslam âlemi bazı zamanlar dünyanın ekseriyetini, bazı zamanlarda ise yarısını elinde tutmuştur.

Mesela Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde dünyanın büyük kısmı İslam medeniyetinin hükmü ve tesiri altında idi. Osmanlının yıkılmasından sonra siyaseten en zayıf sürecini yaşayan İslam âlemi yine de insanlığın yoğun yaşadığı bölgelerde söz sahibidir. Bu siyasi tesir sebebi ile insanlığın diğer yarısı Peygamber Efendimiz (asm)'e en azından bir hürmet ve saygı ile bakıyor. Avrupa’daki birçok aydın ve yazarın Peygamber Efendimiz (asm) hakkındaki müsbet düşünleri meseleye işaret eder.

Bunlardan birkaç tanesini numune olarak takdim edelim:

Prens Bismarc'ın Beyanatı

"Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim, ey Muhammed (a.s.m.)"

"Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı Lâhutîden geldiği iddia olunan bütün münzel semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için, hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lâkin Muhammedîlerin (a.s.m.) Kur'ân'ı, bu kayıttan âzâdedir. Ben, Kur'ân'ı her cihetten tetkik ettim, her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin (a.s.m.) düşmanları, bu kitap Muhammed'in (a.s.m.) zâde-i tab'ı olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel, hattâ en mütekâmil bir dimağdan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza âlet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabil-i telif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed (a.s.m.) mümtaz bir kuvvettir. Destgâh-ı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır."

"Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed (a.s.m.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o lahutidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim."

***

"En temiz ve en doğru din, Müslümanlıktır"

"Meşhur muharrir, müsteşrik, edebiyat-ı Arabiye mütehassısı ve Kur'ân-ı Kerimin mütercimi Doktor Maurice şöyle diyor:"

"Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl itikatlar girîvesinden, ancak Arabistan'ın Hıra Dağında yükselen ses kurtarabilmiştir. İlâhî kelimeyi en ulvî makama yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini tâlim ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundö Firey Hesin gibi muhakkik bir fâzıl, şu sözleri pek haklı olarak söylüyor: "Bu dinde mukaddes sular, şâyân-ı teberrük eşya, esnâm ve azizler yahut a'mâl-i sâlihadan mücerred imanı müfit tanıyan akideler, yahut sekerat-ı mevt esnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler, yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkârları kurtaracağına dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu gibi akideler, onları kabul edenleri alçaltmıştır."

***

"Kur'ân, serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur"

Carlyle şöyle diyor:

"Kur'ân'ı bir kere dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz. Kur'ân'ın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kabil-i temyizdir. Kur'ân'ın başlıca hususiyetlerinden biri, onun asliyetidir."

"Benim fikir ve kanaatime göre, Kur'ân, serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) cihana tebliğ ettiği davet, hak ve hakikattır." (İşaratü'l-İ'câz, Ecnebî Filozofların Şehadetleri.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...