Birinci Esas

İçerikler


 1. "Allah bize şah damarımızdan daha yakındır." ifadesini Risaleler zaviyesinden nasıl anlamak gerekiyor?

 2. "Her velî, kalbi içinde Onunla görüşebilir..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 3. "Neden dolayı velâyet-i Ahmediye (a.s.m.), Mirac gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra, her velînin kendi kalbinde muvaffak olduğu münâcâta muvaffak oluyor?" Bu sualde ne demek isteniyor?

 4. "Şu kâinat Hâlıkının ve Mâlik-ül Mülk Vel Melekût'un ve Hâkim-i Ezel ve Ebed'in iki tarzda mükâlemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'î ve has, diğeri küllî ve âmm..." Cûzi ile has ve külli ile amm arasında fark var mıdır?

 5. "Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla Cenâb-ı Hakk'ın sohbetine ve münâcâtına müşerrefiyettir." Buradaki "münacatına müşerrefiyeti" açar mısınız?

 6. "Şems-i Ezel ve Ebed sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye; hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder." cümlesini ve kavramlarını açıklar mısınız?

 7. "Galip esmâ ve sıfâtın zılâlinde giden velâyetlerin derecâtı bu kısımdan ileri gelir." ifadesini, isim ve sıfatların çoğunun gölgesinde, anlamında mı; galip olan isimlerin ve sıfatların gölgesinde, anlamında mı anlayacağız?

 8. "Mirac ise, velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı olduğundan, risalet mertebesine inkılâb etmiş." Peygamber Efendimiz miraca çıktığında zaten peygamber değil miydi?

 9. "Nur-u azam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına bakar." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Tecelli-i zati" ne demektir, Peygamber Efendimiz'den başka mazhar olan var mı?

 11. "Velâyet ki, zıllden geçer, ikinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zıll yoktur." İzah eder misiniz?

 12. "Velayeti risaletine (nübüvvetine) mebde' olmuş,.." deniliyor. "Mebde" denilmesinin sırrı nedir ve ne demek istenilmiştir bu cümlede?

 13. Efendimiz'in velayet yönünü nasıl anlamalıyız? Onun hayatının çekirdek oluşunun tasavvufi yönü nedir? Miraç Risalesi'nde velayet ile nübüvvet arasında kurulan ilişkiye de değinir misiniz?

 14. Miraç, dünya saatine göre tam olarak ne kadar sürmüştür?

 15. Miracın, “velâyet-i Ahmediyenin keramet-i kübrası, hem mertebe-i ulyâsı,” olması ne demektir?

 16. Velayetin bittiği yerde, yani en son mertebesinde nübüvvet başlar, diye okudum. Eğer böyleyse, nübüvet yoluna bütün enbiyalar velayetleriyle mi yükselmişler?

 17. "Küre-i arzın nıfsını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı,.." Küre-i arzın nısfı ve nev-i beşerin humsunun Peygamber Efendimiz hakkındaki görüşleri nelerdir?

 18. Miraç neden sadece Peygamber Efendimize verilmiş, neden O seçilmiştir?

 19. "Diğeri, gayrın nazarıyla baksın." Bu kısmı açar mısınız, iradesi olmayan meleklerin nazarından Cenab-ı Hakk'ın memnun olmasını nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...