Birinci Esas

İçerikler


 1. "Mi’racın sırr-ı lüzumu" ile ilgili giriş cümlesinde geçen ayet hakkında bilgi verir misiniz? Devamında mi’raca velayet-i Ahmediye nazarıyla bakılıp, velilerin velayetiyle mukayese ediliyor. Peygamberlik makamının da velayeti söz konusu mudur?

 2. "Allah bize şah damarımızdan daha yakındır." ifadesini Risaleler zaviyesinden nasıl anlamak gerekiyor?

 3. "Her veli, kalbi içinde onunla görüşebilir..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 4. "Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır..." Bu temsili detaylı olarak ve günümüz insanı için güncelleyerek açıklar mısınız?

 5. "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" ifadesi ne anlama gelmektedir, mevzumuzla münasebeti ne olabilir?

 6. "Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı unvanıyla Cenâb-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir." Buradaki "münacatına müşerrefiyeti" açar mısınız?

 7. "Şems-i Ezel ve Ebed sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye; hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder." cümlesini açıklar mısınız?

 8. "Ayine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbâniye... Esma-i hüsnayı birden ayine-i ruhunda gösterebilmesi..." Kalp ve ruh aynaları manasını izah eder misiniz?

 9. "Ayine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbâniye ile bir tezahürdür... Galip esma ve sıfatın zılalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir." İzah eder misiniz?

 10. İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olması meselesini detaylı olarak izah eder misiniz?

 11. "Tecelli-i zati" ne demektir, Peygamber Efendimiz'den başka mazhar olan var mı?

 12. "Mirac-ı Ahmedî (a.s.m.) sırrıdır ki, onun velayeti, risaletine mebde olur." Bu sır nedir, mi’rac öncesi de peygamberdi? "Velayet ki, zıllden geçer. Risalette zıll yoktur." ne demektir?

 13. Risaletin; ehadiyete bakması ile mi'racın "velayet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyası" olması ne demektir? "Mi'racın batını velayettir; halktan Hakka gitmiş. Zahir-i mi’rac risalettir; Hak'tan halka geliyor." İzahı nasıldır?

 14. "Velayet, kurbiyet meratibinde sülûktür; çok meratibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir an-ı seyyale kâfidir." İzah eder misiniz?

 15. Hadiste "Bir anda dönmüş, gelmiş." denildiği ifade ediliyor. Gidiş de bir anda olduğuna göre, neden gidişten bahsedilmiyor olabilir?

 16. "Küre-i arzın nıfsını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı,.." Küre-i arzın nısfı ve nev-i beşerin humsunun Peygamber Efendimiz hakkındaki görüşleri nelerdir?

Yükleniyor...