Birinci Esas

İçerikler


 1. "Mi’racın sırr-ı lüzumu" ile ilgili giriş cümlesinde geçen ayet hakkında bilgi verir misiniz? Devamında mi’raca velâyet-i Ahmediye nazarıyla bakılıp, velilerin velayetiyle mukayese ediliyor. Peygamberlik makamının da velayeti söz konusu mudur?

 2. "Allah bize şah damarımızdan daha yakındır." ifadesini Risaleler zaviyesinden nasıl anlamak gerekiyor?

 3. "Her velî, kalbi içinde Onunla görüşebilir..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 4. "Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır..." Bu temsili detaylı olarak ve günümüz insanı için güncelleyerek açıklar mısınız?

 5. "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" ifadesi ne anlama gelmektedir, mevzumuzla münasebeti ne olabilir?

 6. "Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla Cenâb-ı Hakk'ın sohbetine ve münâcâtına müşerrefiyettir." Buradaki "münacatına müşerrefiyeti" açar mısınız?

 7. "Şems-i Ezel ve Ebed sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye; hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder." cümlesini açıklar mısınız?

 8. "Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbâniye... Esmâ-i hüsnâyı birden âyine-i ruhunda gösterebilmesi..." Kalp ve ruh aynaları mânâsını izah eder misiniz?

 9. "Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbâniye ile bir tezahürdür... Galip esmâ ve sıfâtın zılâlinde giden velâyetlerin derecâtı bu kısımdan ileri gelir." İzah eder misiniz?

 10. İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olması meselesini detaylı olarak izah eder misiniz?

 11. "Tecelli-i zati" ne demektir, Peygamber Efendimiz'den başka mazhar olan var mı?

 12. "Mirac-ı Ahmedî (a.s.m.) sırrıdır ki, onun velâyeti, risaletine mebde olur." Bu sır nedir, Efendimiz (asm.) mi’rac öncesi de peygamber değil miydi? "Velâyet ki, zıllden geçer. Risalette zıll yoktur." ne demektir?

 13. Risaletin; ehadiyete bakması ile mi’racın "velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı" olması ne demektir? "Mi’racın bâtını velâyettir; halktan Hakka gitmiş. Zâhir-i Mi’rac risalettir; Haktan halka geliyor." İzahı nasıldır?

 14. "Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktür; çok merâtibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u âzam olan risalet ise, akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir." İzah eder misiniz?

 15. Hadiste “Bir anda dönmüş, gelmiş.” denildiği ifade ediliyor. Gidiş de bir anda olduğuna göre, neden gidişten bahsedilmiyor olabilir?

 16. "Küre-i arzın nıfsını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı,.." Küre-i arzın nısfı ve nev-i beşerin humsunun Peygamber Efendimiz hakkındaki görüşleri nelerdir?

Yükleniyor...