Otuz Üçüncü Söz'ün Yirmi Birinci Pencere'sini başındaki âyet-i kerîmenin konumuzla münasebeti ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yirmi Birinci Pencere"

وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

"Şu kâinatın lâmbası olan güneş, Kâinat Sâniinin vücuduna ve vahdâniyetine güneş gibi parlak ve nuranî bir penceredir."

"Evet, manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare, cirmleri küçüklük büyüklük itibarıyla pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sür’at-i hareketleri çok mütenevvi olduğu halde, kemâl-i intizam ve hikmetle ve kemâl-i mizanla ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile, cazibe kanunu tabir edilen bir kanunu İlâhî ile bağlanmaları, yani onlar imamlarına iktidâları, büyük bir mikyasta bir azamet-i kudret-i İlâhiyeyi ve vahdâniyet-i Rabbâniyeyi gösterir. Çünkü o câmid cirmleri, o şuursuz büyük kütleleri nihayet derecede intizam ve mizan-ı hikmet içinde, muhtelif şekillerde ve muhtelif mesafelerde ve muhtelif hareketlerde döndürmek, istihdam etmek, ne derece bir kudreti ve bir hikmeti ispat ettiğini kıyas et. Bu büyük ve ağır işe zerre miktar tesadüf karışsa, öyle bir patlayış verecek ki, kâinatı dağıtacak. Çünkü, bir dakika tesadüf birisini tevkif etse, mihverinden çıkmasına sebebiyet verir, başkalarıyla müsademe etmesine yol açar. Küre-i arzdan bin defa büyük cirmlerle müsademenin ne derece dehşetli olduğunu kıyas edebilirsin."

"Manzume-i şemsiyenin, yani şemsin me’mumları ve meyveleri olan on iki seyyarenin acaibini ilm-i muhit-i İlâhîye havale edip, yalnız gözümüzün önünde, seyyaremiz bulunan arza bakıyoruz. Görüyoruz ki, bu seyyaremiz, bir azamet-i şevket-i Rububiyeti ve haşmet-i saltanat-ı Ulûhiyeti ve kemâl-i rahmet ve hikmeti gösterir bir surette, güneşin etrafında, emr-i Rabbânî ile, Birinci Mektupta beyan edildiği gibi, pek büyük bir hizmet için bir uzun seyir ve seyahat ona ettiriliyor. Bir sefine-i Rabbâniye olarak, acaib-i masnuat-ı İlâhiye ile doldurulmuş ve zîşuur ibâdullaha seyrangâh gibi bir mesken-i seyyar vaziyeti verilmiş. Ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi, kamer dahi dakik hesaplarla, azîm hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyir ve seyahat verilmiş."

"İşte, bu mübarek seyyaremizin şu halleri, küre-i arz kuvvetinde bir şehadetle bir Kadîr-i Mutlakın vücub-u vücudunu ve vahdetini ispat eder. Madem şu seyyaremiz böyledir. Manzume-i şemsiyeyi ona kıyas edebilirsin. Hem şemse, kendi mihveri üstünde, cazibe denilen mânevî ipleri yumak yaptırmak için dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi, bir Kadîr-i Zülcelâlin emriyle döndürüp, o seyyârâtı o mânevî iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyârâtı ile, saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir sür’atle, bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına veya Şemsü’ş-Şumus cânibine sevk etmek, elbette, Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Zülcelâlin kudretiyle ve emriyledir. Güya, haşmet-i rububiyetini göstermek için, bu emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu ile bir manevra yaptırır."

"Ey kozmoğrafyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi, sen söyle. Hiç böyle bir Sultan-ı Zülcelâl, aczini gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Bahusus kâinatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülâsası olan zîhayatları başka ellere verir mi? Başkasını müdahale ettirir mi? Bahusus o meyvelerin en câmii ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o Sultanın âyinedar bir misafiri olan insanları başıboş bırakır mı? Ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip haşmet-i saltanatını hiçe indirir mi? Kemâl-i hikmetini sukut ettirir mi?"(1)

Semadaki ve zemindeki her şey ve her mahlûk, şuurlu bir insan Allah’ı tesbih ediyorlar; O’nun isim ve sıfatlarını ilan ve izhar vazifelerini görüyorlar. Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik edip, dellallık yapıyor. Bugün fenlerin güneş hakkında tespit ettikleri yüzlerce hikmet ve fayda; güneşin ne denli bir sanatkâra işaret ettiğini ve delil olduğunu bizlere gösteriyor.

Güneşin belli bir ölçüde ve mihverde dönmesi, dünyamıza hem lamba hem de soba vazifesi görmesi, açık bir dille, Allah’ın varlığını ve birliğini ilan ediyor. Zira güneşin cansız ve yakıcı cisminin, hassas bir ölçü ile bir seyir takip etmesi, dünyamızı bilip bize şefkat etmesi düşünülemez. Öyle ise güneşi çekip çeviren ve bize itaat ettiren şefkatli bir el var ki, bu da her şeye kâdir olan Allah’tır.

Güneşe kâinatın lambası denilmesi: Kâinat lügat mânâsıyla varlık âlemi demektir. Bir sonraki cümlede hemen gezegenlerden söz edilmesi de gösteriyor ki “Şu kâinatın lambası” ifadesi görünen şu âlemin ışık kaynağı mânâsınadır.

Otuz Üçüncü Söz'ün Yirmi Birinci Pencere'sini başındaki âyet-i kerîmenin konumuzla alâkalı ayet-i kerîmenin meali şöyledir:

“Güneş de (bir delildir ki) kendisine mahsus bir karargâh için akıp gidiyor. İşte bu, Âziz ve Alîm olan (Allah)ın takdiridir.” (Yâsin Sûresi, 38)

Bu pencerede Allah’ın varlığına ve birliğine delil olarak güneşten söz edileceği için dersin başına bu ayet-i kerime alınmıştır.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Birinci pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...