Block title
Block content

Ruhsatlarla Amel Eden Nur Talebesi Olamaz mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Külliyat'ın muhtelif yerlerinde, Nur talebesinin vasıfları belirtilmektedir. Azimetle hareket tavsiye edilmekte, ancak talebeliğin şartı olarak ifade edilmemektedir.

Derlediğimiz, aşağıdaki pasajlardan da bunu anlamaktayız.

"Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin." (1)

"Şu kısa tarikın evradı, ittiba-ı sünnettir; feraizi işlemek, kebairi terk etmektir ve bilhassa, namazı tadil-i erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır." (2)

"Risaletü'n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslamiye'nin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir." (3)

"Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar." (4)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup.

(2) bk. age., Zeyl.

(3) bk. Kastamonu Lahikası, (48. Mektup)

(4) bk.Kastamonu Lahikası, (115. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...