Sesleri meleklerin taşıdığına dair Risalelerde bir bilgi var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seslerin doğrudan melekler tarafından nakledildiğine dair Risale-i Nur'da bir ibare geçmiyor; ama bu manayı çağrıştıracak şöyle bir bakış açısı takdim ediliyor:

"Hamele-i Arş ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadıkın tasvir ettiği, meselâ kırk binler başlı, herbir başta kırk binler lisan ve her lisanda kırk binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki, Zât-ı Zülcelâl."(1)

Herbir mahluk ibadet ve tesbih noktasından, bir melek tarafından temsil ediliyor ve bu melek temsil ettiği mahlukun şeklinde görünüyor.

Mesela bir damla yağmura bir melek nezaret ve vekalet ediyor; bu melek o yağmur damlasının suret ve şekline mütenasip bir şekle bürünüyor. Yine her bir ağaca bir melek nezaret ve vekalet ediyor; ağacın her bir dal ve yaprakları, Allah’ı tebsih ve tezkir ettiği için, bu tesbih ve zikirleri temsil edecek melek, o dallar ve yapraklar adedince ağza sahip bir hüviyete bürünüyor. Yani ağaçta kırk bin yaprak ve dal varsa, ona nezaret ve vekalet eden melek kırk bin dil ve ağız ile o dal ve yaprakların yapmış olduğu zikir ve tesbihleri Allah’a şuurlu bir şekilde takdim ediyor.

Yukarıdaki manaya uygun olarak sesleri nakleden atom ve zerrelere de nezaret ve vekalet eden melekler var.

"Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir. Ve o gün Rabbının Arş'ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir." (Hâkka, 69/16,17).

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Size arşı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birisinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesafe yedi yüz yıldır."(2)

Abdullah b. Amr "Arş'ı taşıyan melekler sekiz tanedir." der. Sa'id b. Cübeyr âyetteki "sekiz melek" ifadesini sekiz saf melek olarak tefsir etmiştir. Bu meleklere ALLAH Teâla'ya yakın ve meleklerin efendileri olmalarından dolayı Kerûbiyyûn melekleri denilir. İbn Abbâstan nakledilen bir rivâyete göre Kerûbiyyûn melekleri, sekiz bölümdür. Onlardan her bir cinsinin insan, cin, şeytan ve melek gücü kadar gücü vardır."(3)

"Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler, O'na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: 'Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.' " (Mü'min, 40/7).

Mikail (as) dört büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir. Öyle ise ses gibi muazzam bir sanata nezaret ve vekalet eden meleğin bulunması gayet doğal ve normal bir durumdur. Tabi burada meleğin sese vekalet etmesi, sesi taşıyan bilimsel sebeplerin yok olduğu anlamına gelmez

Bu ve buna benzer birçok ayet ve hadisten, meleklerin bütün varlıklara nezaret ve vekalet ettiğini tahriç etmek zor olmasa gerek. Arşı taşıyan ve ona vekalet eden melekler, arşın ihtişamına uygun bir cüsse ile yaratılırlarken, küçük bir zerre ve atoma nezaret ve vekalet eden bir melek de ona göre yaratılmıştır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz.

(2) bk. Ebû Dâvûd, Sünne 1.

(3) bk. İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azîm, VIII/239.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...