115

İçerikler


  1. "Farz ve vaciblerde ve şeair-i İslamiyede ve sünnet-i seniyyenin ittibaında ve haramların terkinde riya giremez, izharı riya olmaz. Meğer gayet zaaf-ı imanla beraber, fıtraten riyakar ola." cümlelerini açıklar mısınız?

  2. "Böyle büyük kebâir içinde, haramların terkinde takvâyı izhar etmek, değil riya, belki ihfâsından pek çok derece daha sevaplı ve hâlistir." Bu cümleyi açıklar mısınız?

  3. "Hırs ve tamah, za'f-ı fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

  4. "Risale-i Nur’un şakirtleri, iktisat ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur’un dersinden aldıkları izzet-i imaniye, inşallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için hodfuruşluktan men eder." İzah eder misiniz?

  5. "Hırs-ı şöhret, hubb-u cah, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannukârâne ve tekellüfkârâne tarzını takınmakla riya eder." İzah eder misiniz?

  6. "Nâsa hüsn-ü kabul ettirmek,.. Tavırlar ve vaziyetler, hodfuruşluk ve riya sayılmaz." Mesela nasıl tavırlar? Olduğu gibi görünse daha iyi olmaz mı, İslam'ı tebliğ ve temsil, riya sayılır mı?

  7. "Bir imam, imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, ismâ eder; hiçbir cihette riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları âşikâre halklara işittirmeye riya girebildiği için, gizlisi daha sevaplıdır." İzah eder misiniz?

  8. "Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur'ân hesabına vazifedar sayılırlar." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...