Block title
Block content

Birinci Kelime, Birinci Muhal

İçerikler

  1. "Bir yerde hayatın oluşmasına neden olan sebepler varsa, hayat kendiliğinden zaten oluşur." deniliyor. Evrimcilerin iddia ettiği bu yaklaşım Tabiat Risalesi'nde çürütülmüştür, ama tam anlayamadım. Bu yaklaşımın yanlışlığını sizden de dinlemek istiyorum.

  2. "O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti." Edviyelerden zihayat macun istenmesi; hem hayattar harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etmesi ne demek, kim istiyor; icap etmesi ne demektir?

  3. "Görüyoruz ki, o kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından, ve hâkezâ, muhtelif miktarlarda eczalar alınmış." İzahı, burada matematikteki orandan mı bahsediyor?

  4. "Her bir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve her bir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir." açıklar mısınız?

  5. "Şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler?.." İzah eder misiniz?

  6. "Şu eczahane-i kübra-yı âlemde, Hakîm-i Ezelî'nin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevadd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücud bulabilir." cümlesini izah eder misiniz?

  7. Limondaki asit mermeri deliyor. Tabiat Risalesi'nde ise sebeplerin müessir olmadığı izah ediliyor. Fakat bu işi yapan asit, yani sebep değil mi?

  8. Tabiat Risalesi, Birinci Muhal'de anlatılan şey, evrimcilerin insanların nasıl evrimleştiğini savunduğu şeyler mi? Ayrıca o anlatılan üç muhalin herbirini kimler savunuyor, kısaca açar mısınız?

Yükleniyor...